07.03 Umowy pracownicze - optymalne rozwiązania na dzisiejsze czasy

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Seminarium na celu przybliżenie możliwości i praktycznych aspektów zwi?zanych z procesem zatrudnienia na terenie Polski i Unii Europejskiej w odniesieniu do różnych uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych.

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie seminarium uczestnicy otrzymaj? kompendium rozwi?zań z zagadnień pracowniczych, niezbędnych do prowadzenia biznesu, zarówno w czasach kryzysu, jak i prosperity.

Przekażemy praktyczne informacje maj?ce wpływ na podejmowanie przez pracodawców decyzji o zatrudnianiu, zarówno w czasach rozwoju firmy (m.in.: w procesie rekrutacji, delegowania pracowników do zagranicznych oddziałów, wyborze odpowiedniej opcji kontraktów dla managerów i pracowników szeregowych), jak i w czasach trudniejszych, wymagaj?cych optymalizacji zatrudnienia (np. redukcji stanowisk pracy, fuzji i przejęć).

Do kogo skierowane jest seminarium?

Do uczestnictwa zapraszamy osoby odpowiedzialne w firmie za kwestie kadrowe i personalne, menadżerów, właścicieli firm, jak również osoby nimi zarz?dzaj?ce.

W programie:

1.           Aspekty praktyczne umów stosowanych w stosunkach prawno-pracowniczych:

a.             Umowy o pracę (typowe cechy stosunku zatrudnienia, wymogi dot. treści umowy, rozwi?zanie umowy, pojęcie ryzyka gospodarczego pracodawcy):

 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

b.           Umowy cywilno-prawne (kwestie podporz?dkowania, odpowiedzialności, ryzyka zawodowego itd.):

 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Samozatrudnienie
 • Kontrakt menedżerski

2.           Elastyczne możliwości zatrudniania w czasie kryzysu i nie tylko:

 • Umowa o pracę na zastępstwo
 • Ustawa antykryzysowa, a zawieranie kolejnych umów na czas określony
 • Uelastycznienie czasu pracy, optymalizacja urlopów, wypowiedzenie zmieniaj?ce, urlopy bezpłatne, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych (podstawowe zalety i wady)
 • Telepraca oraz praca nakładcza
 • Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikaj?ce z umów o pracę zawarte na podst. art. 231a k.p.
 • Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów i regulaminów
 • Porozumienie o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego zawarte na podst. art. 24127 k.p.
 • Zadaniowy czas pracy

3.           Zwolnienia grupowe:

a.             Procedura zwolnień grupowych

b.           Przepisy szczególne dot. chronionych grup pracowniczych

c.             Odprawy

4.           Ryzyka dla pracodawców zwi?zane z uelastycznianiem zatrudnienia

5.           Elastyczne możliwości zatrudniania w innych krajach UE, delegowanie pracowników do zagranicznych oddziałów, itp.

Seminarium poprowadzi:

Mec. Ewelina Stobiecka

Radca Prawny, Partner Zarz?dzaj?cy w Kancelarii Prawnej e|n|w|c

Mecenas Stobiecka posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla najważniejszych międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie procesowym oraz prawie pracy. Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej zajmuj? także negocjacje i mediacje. Jej praktyka zawodowa obejmuje również obsługę zarówno inwestorów rozpoczynaj?cych działalność na polskim rynku w różnych sektorach gospodarki jak i obsługę złożonych, wieloetapowych projektów dotycz?cych rozwoju lub ekspansji przedsiębiorstw, np. sieci handlowych.

Mec. Krystian Stanasiuk, LL.M.

Radca Prawny w Kancelarii Prawnej e|n|w|c

Mecenas Stanasiuk posiada bogat? praktykę w dziedzinie świadczenia pomocy prawnej dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowych projektów z dziedziny prawa pracy, takich jak opiniowanie i tworzenie projektów indywidualnych oraz zbiorowych dokumentów pracowniczych przedsiębiorstwa, przeprowadzanie zwolnień indywidualnych i grupowych oraz prowadzenie procesów przed s?dami pracy. Ponadto mec. Stanasiuk posiada bogate doświadczenie w legalizacji pobytu i zatrudnienia zarówno zagranicznej kadry zarz?dzaj?cej jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych przy dużych projektach budowlano-instalacyjnych. W ramach swej praktyki procesowej prowadził również wiele postępowań zwi?zanych z s?dowym dochodzeniem roszczeń i ich późniejsz? egzekucj? komornicz?.

Partner merytoryczny:

http://www.enwc.com/pl

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!