04.11 Konferencja PPP

Cena :
Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne dla podmiotów publicznych.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 

KONFERENCJA PPP: „Potrzeba, Planowanie, Projekt”
Przedsięwzięcia w modelu PPP w dziedzinie gospodarki odpadami

Data: 4 listopada 2010
Miejsce: Centrum konferencyjne Zielna, Warszawa
Udział: Nieodpłatny dla podmiotów publicznych
Liczba miejsc: 120

Przyjęcie przez Polskę zobowi?zań w zakresie wprowadzenia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz poziomów redukcji składowania odpadów biodegradowalnych jest bardzo istotne dla jednostek samorz?du, odpowiedzialnych za obszar gospodarki odpadami na swym terytorium. Obowi?zuj?ce poziomy określone w KPGO 2010 wymuszaj? podjęcie radykalnych działań inwestycyjnych, gwarantuj?cych osi?gnięcie poż?danych wskaźników w kolejnych latach rozliczeniowych.

W KPGO 2010 podkreśla się konieczność tworzenia przez gminy struktur ponad gminnych dla realizacji wyżej określonych celów, zgodnie z regionalizacj? obszarów wytypowanych w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami. Potrzeba realizowania kapitałochłonnych inwestycji na szerok? skalę dotyczy nie tylko instalacji do termicznego przekształcania odpadów, które maj? szanse powstać jedynie w największych aglomeracjach i przy wsparciu funduszy unijnych lecz przede wszystkim lokalnych zakładów unieszkodliwiania odpadów, wyposażonych w systemy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, umożliwiaj?cych m.in. efektywny odzysk surowców wtórnych.

W dobie rosn?cego deficytu finansów publicznych, dla realizacji powyższego celu JST rozważać będ? wykorzystanie takich modeli finansowych, które nie wpłyn? na poziom ich zadłużenia. Jednym z takich modeli jest partnerstwo publiczno-prywatne. Z uwagi na fakt, iż jest to rozwi?zanie stosunkowo nowe na rynku polskim, niezbędne jest podjęcie działań zmierzaj?cych do propagowania idei wykorzystania kapitału prywatnego przez JST dla realizacji analizowanych inwestycji.


Na konferencję zapraszamy:

- Jednostki Samorz?du Terytorialnego – JST
- Polskie Ministerstwa zaangażowane w PPP - gospodarki, rozwoju regionalnego, infrastruktury, środowiska, finansów, urzędu zamówień publicznych oraz inne
- Inwestorów prywatnych: zainteresowane firmy, podmioty prywatne
- Regionalne Izby Przemysłowo-Handlowe
- Media

Partnerzy konferencji:
- Ministerstwo Gospodarki – patronat
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – współorganizator

Program konferencji:

 

09:00 – 09:30

Rejestracja gości

09:30 – 09:40

Otwarcie konferencji: Krzysztof Siwek, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Jean Rossi, Wice-prezes CCIFP

09:40 – 10:10

Współfinansowanie unijne w projektach PPP: procedura udzielenia grantu, graniczenia dla prywatnych partnerów – Krzysztof Siwek, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów indywidualnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10:10 – 10:30

Ścieżki dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP – dr Irena Herbst, Prezes Fundacji Centrum PPP

10:30 – 11:00

Aspekty prawne przedsięwzięcia w formule PPP – Agnieszka Ferek, Senior Associate, Kancelaria prawna Hogan-Lovells

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 11:45

Przykłady zrealizowanych inwestycji w PPP na przykładzie zakładów zagospodarowania odpadów, w tym spalarni: doświadczenie Wielkiej Brytanii – Andrzej Zioło, Kierownik ds. Projektów,Sita Polska

11:45 – 12:15

Przykłady zrealizowanych inwestycji w PPP na przykładzie zakładów zagospodarowania odpadów, w tym spalarni: doświadczenie Francji – Robert Sikora, Dyrektor Generalny Veolia Usługi dla Środowiska

12:15 – 12:35

Pomoc publiczna – dziś i jutro – Michał Gwizda, partner, Magdalena Zawadzka, starszy konsultant, Accreo Taxand

12:35 – 13:05

Finansowanie projektów przeznaczonych do realizacji w formule PPP – Marek Masny, Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa, Sektor Publiczny, Bank Gospodarstwa Krajowego

13:05 – 13:45

Kwestie podatkowe oraz ścieżka dojścia do przygotowania projektów w formule PPP – Andrzej Dębiec, partner, Agnieszka Ferek, Senior Associate, kancelaria prawna Hogan Lovells

13:45 – 14:00

Przerwa kawowa

14:00 – 14:20

Przykład miasta 1 – Poznań – spalarnie w PPP z wykorzystaniem funduszy europejskich - Bożena Przewoźna, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urz?d Miasta Poznania

14:20 – 14:40

Przykład miasta 2 – Warszawa – spalarnie w PPP bez wsparcia funduszy europejskich – przedstawiciel Urzędu Miasta Warszawa

14:40 – 15:00

Przykład miasta 3 –  Łódź – budowa spalarni

15:00 – 15:30

Debata
15:30 – 16:30Lunch

  
Partnerzy konferencji
  

http://www.centrum-ppp.plhttp://www.sitapolska.com.plhttp://www.veolia-es.pl/
http://www.hoganlovells.comhttp://www.taxand.plhttp://www.bgk.com.pl/

  Patroni medialni

  http://www.pb.plhttp://www.polishmarket.com.pl    http://www.wspolnota.org.pl


  
Program konferencji >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin