Analizy i badania

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

<p style="text-align: justify;">1.12.2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, powinniśmy być mile zaskoczeni tym, że projekt rozporządzenia, które ma obowiązywać od początku 2018 r., opublikowano tak wcześnie. Zwykle dzieje się to pod koniec grudnia (oczywiście z datą początku obowiązywania od 1 stycznia).</p>

>

Jest to rozporz?dzenie wykonawcze z mocy upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Dotyczy zwolnień na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowi?zku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestruj?cych oraz warunków korzystania ze zwolnienia. Generalnie utrzymano w nim zapisy obowi?zuj?ce w roku poprzednim.

Jak wynika z uzasadnienia projektu – w celu przeciwdziałania nadużyciom utrzymano zasady wył?czenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestruj?cych pozycji z  ? 4 ust.

1 pkt 1 lit. a-o oraz pkt 2 lit. a-j rozporz?dzenia 2017. Istotn? zmian? s? natomiast plany objęcia dodatkowym obowi?zkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestruj?cych, bez względu na poziom osi?ganych obrotów:

–usług kulturalnych i rozrywkowych – wył?cznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

–usług zwi?zanych z rozrywk? i rekreacj? – wył?cznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

–usług w zakresie wymiany walut, z wył?czeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Zgodnie z rozporz?dzeniem obowi?zuj?cym w 2017 r. zwolnienia, co do zasady, przestaj? obowi?zywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu na 2018 r. – brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2018 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowi?zkiem stosowania kas rejestruj?cych wszystkich podatników korzystaj?cych dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie.

Jeszcze niedawno takie rozporz?dzenia były wydawane na okres dwóch lat. Od zeszłego roku okres obowi?zywania uległ skróceniu do roku i – jak widać – tendencja ta została utrzymana, bowiem obecny projekt zakłada okres obowi?zywania rozporz?dzenia tylko na rok 2018.

Jako ekspert nie rozumiem powodów tak częstego wydawania nowych rozporz?dzeń o jakże podobnej treści. Wiele przepisów jest za każdym razem powtarzanych. S?dzę, że lepszym rozwi?zaniem byłoby pozostawienie wcześniejszego okresu obowi?zywania lub nawet wprowadzenie bezterminowości. Na pewno usprawniłoby to pracę Ustawodawcy i obniżyło ilość licznych zmian corocznie pojawiaj?cych się w podatkach.

Beata Złotek, Inventage

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19