Aktualności firm stowarzyszonych

Znikające maszty i wieże antenowe

<p><span><span>Pojawiła się nadzieja na uniknięcie grożącego sieciom kom&oacute;rkowym przeciążenia. Przedstawiona nowa technologia pozwoli usunąć wąskie gardła ograniczające potencjał sieci kom&oacute;rkowych i zaoferować powszechną dostępność usług szerokopasmowych.</span></span></p>

>

Alcatel-Lucent, czołowy dostawca technologii sieciowych, poł?czył siły z różnymi partnerami z branży. Owocem tej współpracy jest lightRadio™ — nowy system zwiastuj?cy koniec ery zależności sieci komórkowych od masztów i stacji bazowych.

Ben Verwaayen, dyrektor generalny firmy Alcatel-Lucent, powiedział: „Dzisiejsze i przyszłe zapotrzebowanie na zasięg i przepustowość wymagaj? przełomu w komunikacji komórkowej”.

Dodał: „Technologia lightRadio™ zwiastuje koniec ery stacji bazowych i wież komórkowych, jakie znamy obecnie”.

Rz?dy i organy regulacyjne najpewniej z otwartymi ramionami powitaj? now? technologię, ponieważ pomoże ona im w zapewnieniu powszechnej dostępności usług szerokopasmowych, co stanowi podstawę do rozwi?zania problemu tzw. „wykluczenia cyfrowego”.

Spośród najważniejszych zalet technologii lightRadio™ warto wymienić:

• zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w zwi?zku z działaniem sieci komórkowych o ponad 50%;
• zmniejszenie całkowitego kosztu eksploatacji ponoszonego przez operatorów komórkowych nawet o 50%;
• poprawa jakości usług dla użytkowników poprzez zdecydowane zwiększenie przepustowości dostępnej dla każdego użytkownika dzięki rozmieszczeniu małych anten na całym obszarze świadczenia usług.

Wim Sweldens, prezes działu technologii bezprzewodowych Alcatela-Lucenta, powiedział: „Technologia lightRadio™ pomoże operatorom komórkowym w rozwoju ich sieci w odpowiedzi na eksplozję usług szerokopasmowych”.

Technologia lightRadio™ stanowi nowe podejście do sieci. Stacja bazowa, zwykle umieszczana u podstawy każdej wieży komórkowej, rozbijana jest na poszczególne podzespoły, których funkcje s? przejmowane przez antenę oraz sieć przetwarzania przez Internet.

lightRadio™ pozwala również na zmniejszenie gęstości rozmieszczenia anten obsługuj?cych systemy 2G, 3G i LTE poprzez zast?pienie ich wszystkich jedn?, innowacyjn? anten? opracowan? przez Bell Labs. Antenę tę można zamontować na słupie, na ścianie budynku lub w dowolnym miejscu z dostępnym zasilaniem i poł?czeniem szerokopasmowym.

Wprowadzenie nowej technologii zbiega się w czasie z rosn?cym zapotrzebowaniem na sieci i urz?dzenia komórkowe trzeciej i czwartej generacji z uwagi na powszechne korzystanie z bezprzewodowych usług telewizyjnych i innych usług szerokopasmowych. Oczekuje się, że ł?czna wartość docelowego rynku rozwi?zań wykorzystuj?cych różne technologie radiowe niezbędne do obsługi takich sieci i urz?dzeń przekroczy w najbliższych siedmiu latach 100 mld EUR .

Materiały z konferencji prasowej znajduj? się pod adresem www.alcatel-lucent.com/lightradio

Informacje o Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent (Euronext Paryż i NYSE: ALU) jest godnym zaufania partnerem transformacji dostawców usług, przedsiębiorstw i instytucji reprezentuj?cych strategiczne sektory rynkowe takie, jak obronność, energetyka, służba zdrowia, transport oraz administrację państwow?, dostarczaj?c rozwi?zania umożliwiaj?ce świadczenie klientom końcowym usług telekomunikacyjnych - głosowych, transmisji danych i wideo. Będ?c liderem w dziedzinie szerokopasmowych rozwi?zań stacjonarnych, mobilnych i konwergentnych, technologii IP, aplikacji i usług, Alcatel-Lucent wykorzystuje unikalny potencjał techniczny i naukowy Bell Labs – jednego z największych centrów innowacyjnych w branży telekomunikacyjnej. Działaj?c w ponad 130 krajach i posiadaj?c najbardziej doświadczony globalny zespół usługowy, Alcatel-Lucent jest lokalnym partnerem o globalnym zasięgu. Przychody Alcatela-Lucenta w 2009 roku osi?gnęły poziom 15,2 mld EUR. Firma jest zarejestrowana we Francji, a jej zarz?d ma siedzibę w Paryżu. Więcej informacji o firmie Alcatel-Lucent można znaleźć na stronie: www.alcatel-lucent.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin