Analizy i badania

Znaczny spadek aktywności na rynku pierwszych ofert publicznych w Europie. Dalszy marazm na GPW

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę pierwsze trzy miesiące roku, w minionym kwartale na globalnych rynkach kapitałowych odnotowano najniższą aktywność począwszy od I kwartału 2009 r. Łączna wartość ofert w I kwartale 2016 r. wyniosła zaledwie 12,5 mld euro, co stanowiło wartość prawie o dwie trzecie niższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na europejskim rynku IPO łączna wartość ofert spadła o 80% (do 3,5 mld euro), po dwóch latach z rzędu bardzo dobrej koniunktury.</p>

>

W I kwartale 2016 r. ł?czna wartość ofert pierwotnych na całym świecie spadła o prawie 65% (do 12,5 mld euro) w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Rynki pierwotne zarówno akcji, jak i instrumentów dłużnych, zostały dotknięte niskimi cenami ropy, spowolnieniem chińskiej gospodarki oraz utrzymuj?c? się niepewności? odnośnie do stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.  

W Europie aktywność na rynku pierwszych ofert publicznych spadła do najniższego poziomu od trzech lat. W minionym kwartale odnotowano zaledwie 50 IPO o ł?cznej wartości 3,5 mld euro. Jedynie na trzech giełdach odnotowano oferty pierwotne o wartości przekraczaj?cej 50 mln euro (Londyn, OMX oraz Deutsche Börse), podczas gdy w I kwartale 2015 r. takich giełd było dziewięć. Ponadto w bież?cym roku nie odnotowano jeszcze w Europie oferty przekraczaj?cej 1 mld euro – w całym ubiegłym roku takich IPO było aż 14.  

Londyn utrzymał pierwsze miejsce z 18 IPO o ł?cznej wartości 2,3 mld euro. W przypadku NASDAQ OMX odnotowano 14 ofert o ł?cznej wartości 0,8 mld euro, natomiast na Deutsche Börse – 3 IPO o ł?cznej wartości 0,3 mld euro.  

Największ? aktywność odnotowano w sektorze finansowym (z ł?czn? wartości? ofert wynosz?c? 1,3 mld euro), dóbr konsumenckich (0,9 mld euro) oraz usług konsumenckich (0,6 mld euro). Trzema największymi IPO były: CYBG na giełdzie w Londynie (sektor bankowy, 0,5 mld euro), Metro Bank (również na giełdzie w Londynie, sektor bankowy, 0,5 mld euro) oraz Scandinavian Tobacco na giełdzie OMX (przemysł tytoniowy, 0,5 mld euro).  

Pomimo nienajlepszej koniunktury na rynku pierwszych ofert publicznych w Europie w ostatnich miesi?cach, spodziewamy się wzrostu aktywności w dalszej części 2016 roku. Przewidujemy, że przyczyni? się do tego zwłaszcza oferty spółek z sektora finansowego, procesy prywatyzacyjne oraz transakcje dotycz?ce spółek powstałych z wydzielenia części biznesu. Poważnym czynnikiem niepewności jest wynik referendum w Wielkiej Brytanii, co może uniemożliwić pokonanie granicy ł?cznej wartości ofert na poziomie 10 mld euro w pierwszej połowie 2016 roku” – mówi Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Wykres 1 – Aktywność na rynku IPO w Europie  

  IPO na giełdzie w Warszawie  

Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale miało miejsce pięć IPO (jedno na rynku głównym i cztery na NewConnect) o ł?cznej wartości zaledwie 19 mln euro. Jedyn? ofert? na rynku głównym było IPO spółki deweloperskiej Archicom (17 mln euro), natomiast na rynku NewConnect największymi ofertami były IPO spółek Indos (działalność windykacyjna, 1 mln euro) oraz Unified Factory (spółka technologiczna, 1 mln euro).  

Szans? na przełamanie trwaj?cej od ponad dwóch lat złej passy polskiego rynku kapitałowego byłoby uczynienie z niego jednego z filarów strategii gospodarczej rz?du. Naturalnym, a w wielu przypadkach jedynym narzędziem finansowania dynamicznego wzrostu polskich przedsiębiorstw, jest właśnie rynek kapitałowy. W przeciwieństwie do kapitału zgromadzonego w bankach, doskonale nadaje się do tego, aby finansować przedsięwzięcia innowacyjne, których nieodł?czn? cech? jest podwyższony poziom ryzyka. Zatem wspieranie finansowania polskich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy jest czymś nieodzownym, jeśli chcemy umożliwić im szybki rozwój oraz zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność naszej gospodarki. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku przy okazji przygotowanego przez PwC raportu "Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów" oszacowaliśmy, że z listy 2000 największych polskich przedsiębiorstw ponad 900 firm ma potencjał, aby wejść na giełdę” - podsumowuje Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

IPO Watch Europe I kw.2016r. >>>

***  

Dodatkowe informacje  

1. Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2015.

2. O IPO Watch Europe  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.

3. O współtworz?cych raport  

Raport został opracowany przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadcz? pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmuj? przygotowanie do oferty publicznej oraz całościow? obsługę doradcz? transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe.

4. Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 208 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC jest obecna w 8 biurach regionalnych, zatrudniaj?c ponad 2  000 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie http://www.pwc.pl/espresso.  

Do pobrania

Download IPO_Watch_Europe_Q1_2016.pdf  (PDF • 1 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19