Analizy i badania

Zmienia się rola CFO w bankach

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="center">Podmioty z sektora finansowego, podobnie jak fintechy stoją w obliczu zmian związanych z technologiami cyfrowymi. Digitalizacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, czy przetwarzanie danych w chmurze to zagadnienia, które bardzo szybko wkraczają do sektora finansowego i banków. Jednocześnie ewoluuje też rola i znaczenie dyrektorów finansowych w organizacjach. Coraz większą wagę przykłada się do działań strategicznych, definiujących kierunki rozwoju banku. CFO zaczyna być postrzegany jako „drugi pilot” jednostki kierowanej przez CEO w roli kapitana. Od dyrektorów finansowych oczekuje się również odpowiedzialności za proces transformacji organizacyjnej.</p>

>

Zmieniaj?ce się technologie i modele operacyjne w coraz większym stopniu przekładaj? się na zadania, funkcje i  oczekiwania w stosunku do osób pracuj?cych w bankach. Dotychczasowa podstawowa funkcja finansów jako źródła rzetelnych danych finansowych nadal pozostaje aktualna, jednak pojawiaj? się nowe oczekiwania ze strony różnych interesariuszy.

W zwi?zku z zachodz?cymi zmianami od podmiotów z sektora finansowego coraz częściej oczekuje się zapewnienia raportowania w  czasie rzeczywistym, przy dostarczeniu odpowiednio granularnych informacji. Jednocześnie zarz?d i szefowie pionów operacyjnych oczekuj? od finansów, iż poprzez wykorzystanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, będ? opracowywać wskazania i prognozy, które umożliwi? zdefiniowanie optymalnego modelu biznesowego i zapewni? odpowiednie wsparcie decyzyjne. Od finansów wymagana jest nie tylko standaryzacja procesów, czy wskazanie obszarów oszczędności kosztowych, ale również identyfikacja możliwości wytworzenia nowych wartości – mówi  Stacy Ligas, partner, szef działu Financial Services w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

W ogólnej opinii automatyzacja i robotyzacja będzie skutkować spłaszczeniem struktur organizacyjnych, co przełoży się na znacznie niższe koszty funkcjonowania. Dodatkowo przetwarzanie danych w  chmurze czy z wykorzystaniem blockchain mogłoby uwolnić zasoby technologiczne, jednak w tym kontekście wyzwaniem mog? być kwestie zwi?zane z ochron? tajemnicy bankowej, danych osobowych czy wymogami regulacyjnymi.

***

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047  582
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511 308

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych s? Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki maj? sw? siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: DPO@kpmg.pl lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani osob? kontaktow? w kwestiach zwi?zanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośb? o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będ? upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawi?zanie z Panem/Pani? kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane w zakresie: dane identyfikuj?ce osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane do czasu wniesienia ż?dania usunięcia danych. W przypadku wniesienia ż?dania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostan? bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo ż?dania dostępu do dotycz?cych Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszaj?cy przepisy RODO. Informujemy, że Państwa dane osobowe będ? profilowane, lecz decyzje dotycz?ce Państwa osoby nie będ? podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

Informujemy ponadto, że Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotycz?ce wypełnienia obowi?zków wynikaj?cych z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowi?zków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP