Zmiany zachowań konsumentów wpływają na rozwój globalnego rynku gastronomicznego

<p style="text-align: justify;">Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield wynika, że centra handlowe zapewniają coraz bogatszą ofertę gastronomiczną – na bardziej dojrzałych rynkach operatorzy z tej branży często zajmują ponad 20% wszystkich lokali funkcjonujących w nowych i zmodernizowanych obiektach handlowych. Sprzyja temu dynamiczny wzrost wydatków konsumenckich na jedzenie poza domem na całym świecie.</p>

>

Wobec prognozowanego dalszego wzrostu wydatków klientów na gastronomię w kolejnych 10 latach i chęci poł?czenia wizyty w centrum handlowym ze spotkaniem z przyjaciółmi lub rozrywk?, atrakcyjna oferta gastronomiczna jest kluczem do sukcesu każdego obiektu handlowego.

Wydatki na jedzenie poza domem będ? rosły we wszystkich czterech regionach uwzględnionych w raporcie, a przede wszystkim w krajach Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu i Afryki. Z danych Oxford Economics wynika, że wydatki konsumentów na ten cel wzrosn? niemal dwukrotnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce (ze 182,5 mld USD do 363,5 mld USD) i ponad dwukrotnie w krajach Azji i Pacyfiku (z 1052 mld USD do 2296 mld USD). Do roku 2026 średnie roczne tempo wzrostu w obu regionach będzie kształtować się na poziomie 7,4%.

Bardziej rozwinięte rynki takie jak Europa oraz Ameryka Północna i Południowa nie mog? liczyć na równie dynamiczny wzrost, ale wydatki na jedzenie poza domem będ? rosły w obu tych regionach w tempie odpowiednio 4,9% i 5,5% rocznie.

Wraz ze wzrostem wydatków rosn? również oczekiwania klientów. Popularne dotychczas strefy food court z lokalami szybkiej obsługi i wspólnymi stolikami powoli przechodz? do przeszłości. Czołowi operatorzy gastronomiczni, którzy s? w stanie zapłacić wyższe stawki czynszu, nadal ciesz? się dominuj?c? pozycj?, ale właściciele obiektów handlowych zaczynaj? doceniać znaczenie różnorodności i innych konceptów takich jak food hall. Strefy ze zróżnicowan? ofert? powstaj? także w centrach handlowych.

Eksperci z firmy Cushman & Wakefield wskazuj? również na ukryty popyt na ofertę lokali prowadzonych w food hallach przez niszowych operatorów, czyli restauracji ł?cz?cych obsługę gości ze sprzedaż? produktów spożywczych i artykułów kuchennych, a nawet kursami gotowania. Obecnie zaledwie kilka międzynarodowych firm działa w tym formacie, co stwarza duże możliwości ekspansji dla renomowanych operatorów na nowych rynkach.

Darren Yates, dyrektor działu badań i analiz rynku handlowego w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział: „Obserwujemy coraz silniejsz? zależność pomiędzy zakupami a konsumpcj?, co przekłada się ostatnio na dynamiczny rozwój lokali gastronomicznych, zwłaszcza w centrach handlowych. Przewidujemy, że trend ten utrzyma się w najbliższej przyszłości, zwłaszcza że atrakcyjna oferta gastronomiczna ma obecnie kluczowe znaczenie dla sukcesu obiektów handlowych. Chc?c wykorzystać rosn?ce zainteresowanie konsumentów kultur? kulinarn? operatorzy coraz częściej wprowadzaj? formaty, które ł?cz? możliwość konsumpcji na miejscu z ofert? zakupu produktów spożywczych i rozrywk?”.

„Prognozy krótko- i średniookresowe dla sektora gastronomicznego napawaj? optymizmem, ale jego szybki rozwój w ostatnim czasie oznacza wzrost konkurencji na niektórych bardziej rozwiniętych rynkach takich jak USA i Wielka Brytania. Z tego względu słabsi operatorzy mog? mieć poważne problemy z przetrwaniem, jeżeli tempo wzrostu gospodarczego spowolni i konsumenci ogranicz? wydatki na dobra konsumpcyjne wyższego rzędu”.

Anna Hofman, Associate, dział powierzchni handlowych, Cushman & Wakefield, powiedziała: „Zmiana stylu życia, spędzania wolnego czasu oraz większe oczekiwania konsumenckie maj? wpływ na rozwój oferty gastronomicznej i rozrywkowej. Konsumenci   coraz chętniej spędzaj? czas poza domem poszukuj?c nowych miejsc i doświadczeń gastronomicznych. To daje możliwość rozwoju zarówno znanym międzynarodowym sieciom, jak i małym operatorom, którzy maj? możliwość zaistnienia na rynku z unikaln? ofert? odpowiadaj?c? lokalnym gustom”.

„W ostatnim okresie obserwujemy powiększanie oferty gastronomicznej w centrach handlowych. Istniej?ce galerie s? przebudowywane, aby sprostać zmieniaj?cym się wymaganiom klientów. W polskich galeriach chc?cych zapewnić szerok? różnorodność kawiarni i restauracji, oferta gastronomiczna „Food & Beverage” może przekraczać nawet 20% lokali. Klienci przywi?zuj? coraz większ? uwagę do jakości oraz sposobu serwowania i prezentowania produktów, a większy wybór kuchni, formatu oraz cen, pomaga przyci?gn?ć większ? grupę docelow?”.

„W Polsce rozwój oferty gastronomicznej jest widoczny również na ulicach handlowych w największych miastach. Nowe restauracje, puby i kawiarnie z ogródkami zachęcaj?cymi do spędzania tam wolnego czasu, wypieraj? funkcję handlow? w centralnych lokalizacjach. Powstaj? projekty dedykowane wył?cznie ofercie „F&B” np. foodhalle czy Hala Koszyki w Warszawie. Rosn?ce wydatki na jedzenie poza domem przekładaj? się na rosn?ce obroty i rozwój tej branży. Operatorzy poszukuj? lokalizacji z odpowiedni? ekspozycj?, odpowiednim przepływem klientów oraz s?siedztwem. Miasta wychodz? naprzeciw rosn?cym wymogom mieszkańców i angażuj? się w rozwój powierzchni publicznych. Perspektywy rozwoju branży "F&B" w Polsce s? bardzo optymistyczne. Przewidujemy, iż w najbliższych latach ten segment rynku będzie się dynamicznie rozwijał”.

REGIONY

AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

 • Bardzo dynamiczny rozwój food halli i restauracji najważniejszym trendem w sektorze handlowym w USA.
 • W ostatnich 6 latach powstawało ponad 24 tys. nowych restauracji rocznie.
 • Znaczny wzrost liczby nowych inwestycji w food halle – w niespełna cztery lata rynek food halli w USA powiększy się ponad dwukrotnie.
 • W Ameryce Łacińskiej sieci lokali szybkiej obsługi rozwijaj? się dzięki powstawaniu nowych centrów handlowych.
 • Pojawiaj? się alternatywne koncepty w odpowiedzi na zainteresowanie zdrowszym odżywianiem w oparciu o składniki wysokiej jakości i tradycyjne produkty serwowane w bardziej przyjaznym otoczeniu niż typowe strefy food court.
 • Koncepty takie jak Mercado Roma w stolicy Meksyku s? wzorem do naśladowania dla innych operatorów.

AZJA I PACYFIK

 • W latach 2017-20 najszybszy wzrost sprzedaży w sektorze gastronomicznym odnotuj? Indie – 13,1% rocznie.
 • W ostatnich czterech latach średni roczny wzrost w Chinach wynosił 11,2%, ale w kolejnych trzech latach nieznacznie spowolni do 10,7% rocznie.
 • Szybkie tempo wzrostu odnotuj? także Filipiny i Indonezja – odpowiednio 9,6% i 10,1%.
 • W Japonii na uwagę zasługuje coraz większa popularność stref food court powstaj?cych z myśl? o rodzinach i oferuj?cych nowoczesne place zabaw dla dzieci.
 • Dużym zainteresowaniem ciesz? się również strefy food court dla dorosłych, które staraj? się wyróżnić na tle konkurencji przyci?gaj?c kulinarnych celebrytów lub zapraszaj?c do współpracy lokalnych restauratorów.

EUROPA

 • W 2016 roku największym rynkiem w Europie pod względem wydatków konsumenckich na jedzenie poza domem była Hiszpania – przed Wielk? Brytani?, Włochami, Niemcami i Francj?.
 • W latach 2017-20 najszybszy wzrost sprzedaży w sektorze gastronomicznym odnotuje Turcja – na średnim poziomie 8,8% rocznie.
 • Sektor ten będzie rozwijał się dynamicznie również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Rumunii, Bułgarii i Polsce.
 • Deweloperzy tworz? strefy z podziałem na operatorów z segmentów fast casual, casual, premium casual i contemporary casual.
 • Nadal istotna jest obecność w centrum handlowym operatora z unikaln? ofert? gastronomiczn?, np. restauracji na dachu czy food marketu.
 • Właściciele obiektów handlowych rywalizuj? o uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

AFRYKA I BLISKI WSCHÓD

 • W latach 2017-20 najszybszy wzrost sprzedaży w sektorze gastronomicznym odnotuje Arabia Saudyjska – na średnim poziomie 8,8% rocznie. Wolniejsze tempo wzrostu przewiduje się w RPA i ZEA (5,6%).
 • Rosn?cy udział młodzieży w strukturze demograficznej zachęca kolejne międzynarodowe marki do wejścia na rynki tego regionu.
 • Dywersyfikacja gospodarek, w tym zmniejszenie uzależnienia do przemysłu naftowego i rozwój innych branż takich jak turystyka, będzie sprzyjać dynamicznemu rozwojowi sektora gastronomicznego w średniej i dłuższej perspektywie.
 • Najbardziej rozwiniętym rynkiem gastronomicznym w Afryce jest RPA, która przyci?ga kolejne międzynarodowe marki.
 • Operatorzy sieci takich jak Starbucks i Krispy Kreme stanowi? coraz większ? konkurencj? dla krajowych firm.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19