Partnerzy

Zgłoś dobrą praktykę do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce

<p><span><span>Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza wszystkie firmy realizujące działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu (CSR) do zgłaszania swoich inicjatyw do dziewiątej edycji Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce - jedynej w naszym kraju publikacji zawierającej kompleksowe podsumowanie działań z zakresu CSR w mijającym roku oraz zbi&oacute;r dobrych praktyk biznesowych.</span></span></p>

>

Raport to doroczna publikacja Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będ?ca podsumowaniem zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przegl?dem innych inicjatyw zwi?zanych z CSR w danym roku. Główny trzon Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce stanowi? dobre praktyki CSR. W publikacji znajduj? się również artykuły ekspertów, przegl?d prasy zawieraj?cy wycinki artykułów poświęconych CSR opublikowanych w polskiej prasie oraz kalendarium wydarzeń podejmuj?cych zwi?zanych z CSR.

Spośród nadesłanych przez firmy dobrych praktyk Komitet Merytoryczny FOB wybierze najlepsze i najciekawsze przykłady działań z obszaru CSR, które umieszczone zostan? w dziewi?tej edycji Raportu. Publikacja praktyk jest nieodpłatna.

Zachęcamy firmy, które mog? poszczycić się dobrymi praktykami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu do jak najszybszego zgłoszenia ich do Raportu 2010.
Szczegółowe informacje o zasadach publikacji oraz formularz zgłoszeniowy
znajduj? się na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl.

Zgłoszenia można nadsyłać do 13 stycznia 2011 roku.

***

CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu lub inaczej odpowiedzialny biznes, oznacza dobrowolne uwzględnianie przez firmy kwestii społecznych, etycznych i ekologicznych w ich działalności gospodarczej oraz w kontaktach z pracownikami, klientami, dostawcami, społeczności? lokaln? i innymi interesariuszami. Odpowiedzialny biznes to taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osi?gnięcie równowagi między jej efektywności? biznesow? a interesem społecznym. Jest to podejście przynosz?ce szereg korzyści i zwiększaj?cych konkurencyjność zarówno dużych korporacji, jak i firm z sektora MŚP. Programy, projekty i inne inicjatywy oraz działania firm zwi?zane z odpowiedzialnym biznesem to dobre praktyki CSR.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin