Załamanie dynamiki eksportu w I kw.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w I kw. wyniosło 5,2% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r., a tym samym ukształtowało się ono powyżej opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku (5,1%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w I kw. o 1,6% kw/kw wobec wzrostu o 1,0% w IV kw.</p>

>

Wzrost zapasów – dobrze, czy źle?

Głównym czynnikiem dynamizuj?cym wzrost gospodarczy był wyższy wkład zmiany zapasów (1,9 pkt. proc. wobec 0,1 pkt. proc. w IV kw. ub. r.). Trudno jest jednoznacznie zinterpretować wyraźn? zmianę w tej kategorii. Z jednej strony może ona sygnalizować pocz?tkow? fazę cyklu gospodarczego – firmy oczekuj?c silnego ożywienia gospodarczego w przyszłości tworz? bufor zapasów aby móc zaspokoić zwiększony popyt na ich produkty w przyszłości. Z drugiej strony, wzrost zapasów może również wyst?pić w końcowej fazie ożywienia gospodarczego – nagły spadek popytu zaskakuje przedsiębiorców, co prowadzi do nagromadzenia niesprzedanych produktów. Nam bliższa jest druga interpretacja. Wsparciem dla takiej oceny jest silne zmniejszenie dynamiki eksportu (do 1,1% r/r w I kw. wobec 8,2% w IV kw.) sygnalizuj?ce osłabienie popytu zagranicznego zwi?zane ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 30.04.2018). Pomimo jednoczesnego spowolnienia importu (z 8,9% r/r w IV kw. do 3,5%) wkład eksportu netto zmniejszył się w I kw. o 1,2 pkt. proc. w porównaniu do IV kw., co było głównym czynnikiem ograniczaj?cym wzrost gospodarczy w I kw.

Lekkie spowolnienie wzrostu konsumpcji

W I kw. odnotowano lekkie spowolnienie wzrostu konsumpcji (do 4,8% r/r wobec 5,0% w IV kw.), które było spójne z odnotowan? w I kw. niższ? dynamik? realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnej płacy) w gospodarce narodowej. Ze względu na zwiększenie wagi spożycia prywatnego w PKB pomiędzy IV i I kw., wkład konsumpcji do wzrostu PKB zwiększył się jednak do 3,0 pkt. proc. w I kw. wobec 2,5 pkt. proc. w IV kw. i ukształtował się na najwyższym poziomie od IV kw. 2008 r.

Sektor publiczny napędza inwestycje

Czynnikiem ograniczaj?cym skalę przyspieszenia wzrostu gospodarczego były inwestycje. Ich dynamika zwiększyła się do 8,1% r/r wobec 5,4% r/r w IV kw., jednak ze względu na zmniejszenie wagi nakładów na środki trwałe w PKB pomiędzy IV i I kw., ich wkład do wzrostu PKB zmniejszył się o 0,5 pkt. proc. Uważamy, że do przyspieszenia nakładów inwestycyjnych przyczyniły się inwestycje publiczne realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Z kolei dynamika inwestycji przedsiębiorstw najprawdopodobniej obniżyła się w I kw. w porównaniu do IV kw. ub. r. ze względu na oddziaływanie efektu wysokiej bazy. Wsparcie dla takiej oceny stanowi spadek dynamiki inwestycji firm zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób w I kw. (por. MAKROmapa z 28.05.2018). Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej za okres styczeń-marzec można oczekiwać, że dynamika inwestycji gospodarstw domowych w I kw. kształtowała się na podobnym poziomie jak w IV kw. Średnioterminowy scenariusz kształtowania się inwestycji w najbliższych kwartałach przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Koniec cyklu wzrostowego

Opublikowane dziś dane stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym I kw. 2018 r. był szczytem bież?cego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osi?gało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Dzisiejsze dane stanowi? ryzyko w górę dla naszej prognozy średniorocznej dynamiki PKB w 2018 r. (4,3% r/r w 2018 r. wobec 4,6% w 2017 r.). Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 11 czerwca

Dzisiejsze dane o PKB s? neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!