Wzrost wartości transakcji inwestycyjnych w sektorze prywatnych akademików w Europie o 29% rok do roku

<p style="text-align: justify;">Z najnowszego przewodnika inwestycyjnego „Student Accommodation Guide”, opublikowanego przez międzynarodową firmę doradczą <a href="http://www.cushmanwakefield.co.uk/">Cushman &amp; Wakefield</a>, wynika, że ze względu na liczbę studentów wartość kapitału instytucjonalnego zainwestowanego w mieszkania dla studentów w Europie w 2017 roku wzrosła o 29% rok do roku do ok. 13,6 mld euro.</p>

>

Najnowszy raport prezentuje trendy w Europie i rynki, na których inwestycje w mieszkania dla studentów staj? się coraz bardziej popularne. Wynika z niego, że prywatne akademiki (Purpose Built Student Accommodation  -PBSA) nie s? już uważane za „alternatywne” nieruchomości, ale za istotny składnik portfeli inwestycyjnych inwestorów na całym świecie.

Autorzy raportu podkreślaj?, że sektor ten będzie w najbliższej przyszłości rozwijać się dzięki rosn?cemu zainteresowaniu wyższym wykształceniem w skali globalnej, co wynika ze zmian demograficznych i w dystrybucji bogactwa. Z tego względu na europejskich rynkach nieruchomości rośnie zarówno konkurencja, jak i aktywność inwestycyjna. Inwestorzy poszukuj? możliwości inwestowania w mieszkania dla studentów w wielu krajach i na rynkach o różnym stopniu ryzyka.

W Europie nadal brakuje przejrzystych danych dotycz?cych tego sektora, zwłaszcza że w wielu krajach do prywatnych akademików zalicza się także inne rodzaje mikromieszkań. Niemniej jednak zainteresowanie globalnych inwestorów prywatnymi akademikami na kontynencie europejskim wyraźnie wzrosło w ostatnich 12 miesi?cach.

Wśród szybko rozwijaj?cych się rynków europejskich wymienionych w raporcie znalazły się Niemcy, które maj? największ? populację studentów w Europie i w ostatnich 10 latach odnotowały znaczny wzrost liczby studentów w porównaniu z innymi krajami. Silny popyt i stabilne warunki inwestycyjne zachęcaj? międzynarodowy kapitał do inwestowania w ten sektor   - w minionych 18 miesi?cach na tym rynku zadebiutowali inwestorzy tacy jak Brookfield, GIC, Allianz, BVK i Harrison Street.

Znaczny wzrost aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Hiszpanii, gdzie w 2017 roku sfinalizowano transakcje o wartości ok. 600 mln euro, głównie w ramach sprzedaży dwóch dużych portfeli debiutantom na rynku: GSA oraz konsorcjum AXA, CBRE GIP i Greystar. Hiszpania jest nadal atrakcyjnym rynkiem ze względu na renomowane uniwersytety, rosn?c? liczbę studentów zagranicznych i niewielk? podaż mieszkań dla studentów.

W Europie kontynentalnej zawarto dotychczas niewiele transakcji portfelowych ze względu na brak podaży istniej?cych obiektów, ale eksperci firmy Cushman & Wakefield przewiduj? wzrost aktywności deweloperskiej w 2018 roku dzięki wsparciu kapitału instytucjonalnego.

Przewodnik inwestycyjny został opracowany przez nowoutworzony przez firmę Cushman & Wakefield dział usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie prywatnych akademików w Europie.

Paddy Allen, Partner w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „We współczesnym świecie studenci charakteryzuj? się większ? mobilności? i elastyczności? oraz maj? większe możliwości wyboru tego, co i jak studiuj?. Z tego względu w najbliższym czasie popyt klientów na prywatne akademiki będzie nadal rósł.

Wobec zmieniaj?cego się oblicza tego sektora w całej Europie oraz coraz większej alokacji kapitału inwestorzy musz? wykazywać się większ? kreatywności? przy dokonywaniu inwestycji. Strategia operacyjna jest tak samo ważna, jak nieruchomości, a inwestowanie w ten sektor wi?że się zarówno z ryzykiem, jak i szansami. Kluczowe znaczenie ma zwiększanie efektywności aktywów oraz wykorzystywanie dostępnych możliwości.

Wiele lokalizacji w Europie nadal oferuje szansę uzyskania przewagi konkurencyjnej wynikaj?cej z wczesnego wejścia oraz możliwości wprowadzenia nowych produktów na rynkach, które charakteryzuj? się niewystarczaj?c? podaż? mieszkań. Firma Cushman & Wakefield stworzyła specjalny zespół ds. inwestycji w prywatne akademiki w Europie, aby wspierać inwestorów w wykorzystywaniu szans oferowanych przez ten ewoluuj?cy rynek”.

Mira Kantor-Pikus, Partner, Dyrektor ds. Doradztwa kapitałowego, dłużnego i finansowania strukturyzowanego w dziale Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield w Polsce, dodaje: „Rynek mieszkań dla studentów w Polsce w ramach sektora najmu prywatnego rozwija się dynamicznie. Jest to bardzo interesuj?cy sektor dla inwestorów, zwłaszcza z uwagi na duż? liczbę studentów zagranicznych, którzy zazwyczaj maj? problemy z wynajęciem mieszkań od prywatnych właścicieli. Dodatkow? grupę najemców stanowi? studenci krajowi zarówno kilku prywatnych uczelni, jak i uczelni państwowych, które nie zapewniaj? odpowiedniej ilości łóżek w domach studenckich.

Pomimo niewielkiego zaangażowania banków w finansowanie budowy tego typu obiektów w miastach uniwersyteckich, zyski s? bardzo atrakcyjne dla deweloperów, którzy korzystaj?c ze wsparcia inwestorów instytucjonalnych mog? uzyskać dostęp do alternatywnych źródeł finansowania i możliwości wyjścia z inwestycji.

Dział rynków kapitałowych firmy Cushman & Wakefield oferuje szerok? gamę usług doradczych dotycz?cych projektów mieszkaniowych, w tym w zakresie rekomendowania odpowiednich struktur finansowania w zależności od potrzeb dewelopera, pozyskiwania finansowania dłużnego lub kapitałowego, poszukiwania inwestorów lub partnerów do inwestycji deweloperskich, a także prac nad wdrożeniem proponowanych struktur.”

***  

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, doradztwo i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19