Wzrost produkcji przemysłowej wyraźnie poniżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu do 3,8% r/r wobec 1,4% w listopadzie, kształtując się znacząco poniżej oczekiwań rynku (6,1%) i naszej prognozy (6,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 2,9% m/m wobec wzrostu o 1,5% w listopadzie, co jest jej najsilniejszym miesięcznym spadkiem od grudnia 2013 r.

Efekty statystyczne i jednorazowe czynniki podbiły dynamikę produkcji

Głównym źródłem zwiększenia rocznej dynamiki produkcji pomiędzy listopadem a grudniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w listopadzie 2019 r. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w grudniu ub. r. była ona o jeden wyższa niż przed rokiem). W kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej w grudniu w porównaniu do listopada oddziaływał także silny wzrost produkcji w kategorii „pozostały sprzęt transportowy” (+41,5% r/r w grudniu wobec 14,4% w listopadzie). Szacujemy, że podniósł on roczną dynamikę produkcji przemysłowej o ok. 0,6 pkt. proc. Silny wzrost produkcji w tej kategorii najprawdopodobniej wynika z realizacji dużego zamówienia, które podbiło wartość produkcji sprzedanej w tym dziale, tym samym ma on charakter przejściowy.

Spowolnienie w budownictwie ogranicza tempo wzrostu produkcji

W grudniu odnotowano obniżenie dynamiki produkcji w części działów odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych, m.in. działach: „produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej”, „produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych” oraz „produkcja metali”. W naszej ocenie wskazuje to na rosnący negatywny wpływ spowolnienia w krajowym budownictwie na aktywność w polskim przemyśle, co jest związane z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (por. MAKROpuls z 21.01.2020). Uważamy, że spowolnienie w krajowym budownictwie ma charakter trwały i w kolejnych miesiącach pozostanie ono czynnikiem negatywnym dla dynamiki produkcji przemysłowej.

Niepewne perspektywy produkcji przemysłowej

Skala spadku miesięcznej dynamiki odsezonowanej produkcji przemysłowej w grudniu może sugerować, że traci ona odporność na pogarszające się otoczenie zewnętrzne oraz spowolnienie w krajowym budownictwie. Uwzględniając jednak historycznie wysoką zmienność miesięcznej dynamiki produkcji przemysłowej zweryfikowanie tej hipotezy będzie możliwe dopiero, gdy tendencja ta zostanie potwierdzona w danych za kolejne miesiące. W konsekwencji podtrzymujemy nasz scenariusz wzrostu gospodarczego, w którym zakładamy, że dynamika PKB zmniejszy się I kw. do 3,3% r/r wobec 3,5% w IV kw.

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19