Analizy i badania

Wzrost gospodarczy coraz bardziej zrównoważony

<p style="text-align: justify;">Opublikowane dziś dane o PKB w III kw. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie wyraźnego ożywienia, wspieranego głównie przez popyt zewnętrzny.</p>

>

Odnotowany w III kw. wzrost popytu krajowego, w tym w szczególności wyraźne zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej i inwestycji wskazuje, że wzrost gospodarczy w Polsce staje się bardziej zrównoważony i tym samym bardziej trwały. W kolejnych kwartałach, wraz z oczekiwanym przez nas dalszym przyspieszeniem konsumpcji prywatnej i postępuj?cym ożywieniem w inwestycjach przedsiębiorstw rola popytu krajowego ulegnie dalszemu stopniowemu zwiększeniu, kompensuj?c malej?cy wkład eksportu netto do dynamiki PKB. Dzisiejsze dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? średnioroczne tempo wzrostu PKB w 2013 r. wyniesie 1,5%.

Naszym zdaniem dane o PKB w III kw. s? neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

Credit Agricole Bank Polska S.A.   pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław   www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division  ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division  ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin