Wzrost eksportu, popyt krajowy wciąż słaby

<p style="text-align: justify;">Czerwiec był trzecim miesiącem z rzędu, w którym branże o znaczącym udziale eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  zanotowały  istotny wzrost produkcji.</p>

>

W branży meblarskiej produkcja mebli zwiększyła się o 9,9% r/r (6,7% w maju), a produkcja urz?dzeń elektrycznych wzrosła o 16,8% (5,0%). Kolejny znacz?cy wzrost odnotowano także w dziale "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (7,7% r/r wobec 4,3% r/r przed miesi?cem), co było zwi?zane z ożywieniem na niemieckim rynku motoryzacyjnym.

Struktura produkcji przemysłowej odzwierciedla również utrzymuj?c? się słabość popytu krajowego, w tym w szczególności popytu inwestycyjnego. Potwierdza to znacz?cy spadek r/r w firmach zajmuj?cych się produkcj? metali (o 10,8% r/r), jak i utrzymuj?cy się silny spadek produkcji budowlano-montażowej (o 18,3% r/r wobec o 27,5% przed miesi?cem). Jednak odnotowany w czerwcu odsezonowany wzrost tej produkcji w ujęciu m/m (o 5,3% wobec spadku o 2,8% w maju) wskazuje, że silny trend spadkowy we wspomnianym sektorze wyhamował. Naszym zdaniem trwałe ożywienie w budownictwie jest jednak wci?ż odległe.

Credit Agricole Bank Polska S.A.
pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
www.credit-agricole.pl  

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI
Główny Ekonomista
Chief Economist
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 544 89 41
e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD
Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych
Head of Large Corporate Client Division
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 544 88 81
e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD
Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych
Head of Mid Corporate Client Division
al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa
tel.: +48 22 434 30 82
e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19