Analizy i badania

Wzrost dynamiki cen żywności

<p style="text-align: justify;"><strong>Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS. </strong>Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w lipcu zwiększyła się do 1,7% r/r wobec 1,5% w czerwcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,6%).</p>

>

Wzrost inflacji w ślad za drożej?c? żywności?

Zwiększenie   inflacji  (o 0,2 pp.) wynikało z wyższej dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (4,4% r/r w lipcu wobec 3,7% w czerwcu). Na podstawie komunikatu GUS szacujemy, że zwiększenie dynamiki cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim z wyższego rocznego tempa wzrostu cen w kategorii "warzywa”, będ?cego konsekwencj? efektów niskiej bazy sprzed roku. Wzrost rocznej dynamiki cen żywności obserwowany był również w kategorii "oleje i tłuszcze”, co zwi?zane było z wyższymi cenami masła, które zgodnie danymi FAO kształtuj? się obecnie na świecie na rekordowym poziomie. W kierunku wyższej inflacji żywności oddziaływał także wzrost dynamiki cen w kategoriach "pieczywo i produkty zbożowe”, "owoce” oraz "mleko, sery, jaja”. Na szczególn? uwagę zasługuj? ceny pieczywa i produktów zbożowych, które zgodnie z danymi GUS zwiększyły się w lipcu o 0,5% m/m, co jest ich najsilniejszym miesięcznym wzrostem w lipcu od 2008 r. W kierunku wzrostu cen w tej kategorii oddziałuj? rosn?ce ceny zbóż na światowym rynku. Jest to zwi?zane z prognozami wskazuj?cymi, że ich globalne zapasy w bież?cym sezonie zmniejsz? się po raz pierwszy od 5 lat (por. AGROpuls z 3.08.2017).

To jeszcze nie koniec wzrostu cen owoców

W strukturze danych na uwagę zasługuje obniżenie cen owoców w ujęciu miesięcznym. Spadek cen w tej kategorii w lipcu ma charakter sezonowy, jednak w tym roku był on mniejszy niż w poprzednich pięciu latach (-0,9% m/m w 2017 r. wobec -2,3% w latach 2012-2016). Wskazuje to, że ceny owoców pozostaj? nadal pod wpływem wiosennych przymrozków. Bior?c pod uwagę, że niekorzystne warunki agrometeorologiczne najsilniej dotknęły owoce z drzew, w tym jabłka, oczekujemy, że wzrost cen owoców przyspieszy w kolejnych miesi?cach (por. AGROpuls z 28.07.2017). W efekcie prognozujemy, że ich roczna dynamika osi?gnie maksimum lokalne na przełomie III i IV kw. br.

Inflacja bazowa wskazuje na brak presji inflacyjnej

Dzisiejsze dane nie zmieniaj? naszej prognozy, zgodnie z któr? w kolejnych dwóch kwartałach średnia inflacja w Polsce będzie się kształtować na poziomie ok. 1,9% - 2,0% r/r. Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa nie zmieniła się w lipcu w stosunku do czerwca i wyniosła 0,8% r/r. Niska inflacja bazowa świadczy o braku presji inflacyjnej. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy inflacji w 2018 r. (1,4% wobec 2,0% w 2017 r.) Dodatkowym czynnikiem ograniczaj?cym wzrost cen będ? efekty wysokiej bazy w przypadku cen żywności. Jest to spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji s? neutralne dla złotego oraz cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP