Wzrost apetytu na ryzyko negatywny dla franka szwajcarskiego

<p style="text-align: justify;">Dwa tygodnie temu doszło do silnej korekty na amerykańskiej giełdzie, a w konsekwencji również na światowych rynkach akcji.</p>

>

Indeks S&P 500 obniżył się do najniższego poziomu od października ub. r. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem światowej awersji do ryzyka. Wskaźnik VIX (tzw. indeks strachu), obrazuj?cy zmienność na rynkach finansowych zwiększył się do najwyższego poziomu od sierpnia 2015 r. Zmiany globalnego poziomu awersji do ryzyka s? istotnym czynnikiem determinuj?cym napływ/odpływ kapitału z tzw. bezpiecznych przystani (safe haven). Jedn? z nich jest frank szwajcarski. Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz dla kursu EURCHF w najbliższych kwartałach, jak również nasz? prognozę kursu CHFPLN.

Od połowy 2017 r. kurs EURCHF pozostawał w trendzie wzrostowym osi?gaj?c lokalne maksimum (1,18) w dn. 15 stycznia br. Głównym czynnikiem wspieraj?cym umocnienie euro względem franka była poprawiaj?ca się sytuacja gospodarcza w obszarze wspólnej waluty, która oddziaływała w kierunku nasilenia oczekiwań rynkowych na szybsze zacieśnienie polityki pieniężnej przez EBC.

Następnie mieliśmy do czynienia z odwróceniem przedstawionej powyżej tendencji, czyli spadkiem kursu EURCHF. Wsparciem dla szwajcarskiej waluty była wspomniana powyżej wyprzedaż na rynku akcji oraz zwi?zany z ni? wzrost awersji do ryzyka. Drugim czynnikiem pozytywnym dla franka  była zmiana rynkowych oczekiwań dotycz?cych perspektyw polityki pieniężnej Szwajcarskiego Banku Centralnego (SNB). W swoim wyst?pieniu 16 stycznia br. prezes SNB T. Jordan zaznaczył, że podwyżki stóp procentowych spowodowałyby umocnienie franka. Dodał jednocześnie, że o ile silne złagodzenie polityki pieniężnej było potrzebne podczas kryzysu, to nie należy zbyt długo czekać z jej normalizacj?. Takie sygnały zostały zinterpretowane przez rynki jako wzrost prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych SNB w najbliższych kwartałach. Wsparciem dla takiej oceny była również opublikowana w grudniu ub. r. projekcja SNB, która po raz pierwszy od kilku lat wskazała na przestrzelenie w górę celu inflacyjnego SNB definiowanego jako tempo wzrostu cen niższe od 2% w ujęciu r/r (2,1% r/r w III kw. 2020 r.). W rezultacie 8 lutego kurs EURCHF osi?gn?ł swoje lokalne minimum, obniżaj?c się poniżej granicy 1,15. Oczekujemy, że do końca br. kurs EURCHF będzie utrzymywał się w trendzie wzrostowym. Uważamy, że globalna awersja do ryzyka nie zwiększy się wyraźnie w najbliższych kwartałach. Czynnikiem ograniczaj?cym jej wzrost będzie m.in. oczekiwana przez rynki skala zacieśniania polityki pieniężnej przez FED. Obecnie rynki finansowe wyceniaj? 3 podwyżki w USA w br. (ł?cznie 75 pb) i uważamy, że wyceniana skala zacieśniania pozostanie bez zmian w najbliższych kwartałach. Jednocześnie uważamy, że stopniowo będ? nasilać się oczekiwania na zacieśnienie polityki pieniężnej w strefie euro. W naszym scenariuszu bazowym oczekujemy, że w czerwcu 2018 r. EBC podejmie decyzję o ograniczeniu miesięcznej skali programu skupu aktywów do 15 mld EUR pocz?wszy od września 2018 r., jednocześnie wydłużaj?c go do grudnia 2018 r. Będzie to czynnik oddziałuj?cy w kierunku umocnienia euro względem franka szwajcarskiego.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki uważamy, ze kurs EURCHF zwiększy się do 1,17 na koniec marca br. i wzrośnie do 1,19 na koniec br. Uwzględniaj?c prognozowane przez nas umocnienie złotego względem euro (por. tabela kwartalna), oczekujemy, że kurs CHFPLN obniży się do 3,45 na koniec 2018 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!