Wyrok zasądzajacy od GDDKiA zwrot niemal 30 mln niesłusznie naliczonej kary jest prawomocny

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od GDDKiA na rzecz konsorcjum wykonawców kwotę niemal 30 mln złotych oraz odsetki za okres ponad czterech lat. Konsorcjum w składzie Polimex-Mostostal S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A. reprezentowała kancelaria White &amp; Case. Wyrok jest już prawomocny.</span></span></p>

>

Sprawa dotyczyła roszczenia konsorcjum o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, którego GDDKiA nie wypłaciła twierdz?c, że potr?ciła z nim swe roszczenie o zapłatę kary umownej. S?d uznał, że GDDKiA kara się nie należy i zas?dził cał? ż?dan? kwotę wraz z odsetkami na rzecz członków konsorcjum. Ł?cz?cy strony kontrakt był zawarty na podstawie tzw. żółtego wzorca FIDIC.

Istot? sprawy było to, czy wykonawca miał obowi?zek wprowadzić do aktualizacji programu robót (harmonogramu) takie zmiany, jakich ż?dał inżynier. Problem wynikn?ł z tego, że w toku realizacji budowy autostrady A2 wykonawca napotkał pewne obiektywne przeszkody (np. opóźnione udostępnienie placu budowy, wyst?pienie rzeki Rawki z koryta itp.). W zwi?zku z tym, w aktualizacji harmonogramu liniowego wykonawca wskazał, że niektóre asortymenty robót mog? zostać ukończone po dacie na ukończenie wskazanej w kontrakcie. Zamawiaj?cy, a za nim inżynier, stali na stanowisku, że taka aktualizacja harmonogramu jest niezgodna z kontraktem. Zdaniem GDDKiA aktualizacja harmonogramu nie mogła wskazywać innej daty ukończenia, niż data wskazana w kontrakcie. Inżynier polecił więc wykonawcy uwzględnienie uwagi dotycz?cej niezgodności aktualizacji z kontraktem poprzez przedstawienie takiej aktualizacji, która wskazywałaby, że wszystkie asortymenty robót zostan? ukończone na czas. Wykonawca nie zastosował się do tego polecenia. Stał bowiem na stanowisku, że ma prawo, a wręcz obowi?zek, wskazywać w aktualizacji harmonogramu tak? datę ukończenia, jaka na dany moment jest według niego realna.

GDDKiA nałożyła więc na wykonawcę karę umown? w wysokości 0,03% ceny kontraktowej za każdy dzień, kiedy uwaga inżyniera do aktualizacji harmonogramu nie była uwzględniona. Wysokość tej kary sięgnęła niemal 30 milionów złotych. Następnie GDDKiA potr?ciła tę karę z wynagrodzenia należnego wykonawcy, mimo, że udało się zniwelować opóźnienia tak, że ostatecznie budowa została zakończona w terminie.

S?d Okręgowy w Warszawie podzielił pogl?d konsorcjum, że harmonogram miał odzwierciedlać rzeczywisty stan prac budowlanych, a nie hipotetyczne założenia. S?d podkreślił, że harmonogram pełnił funkcję informacyjn? i wykonawca był wręcz zobowi?zany do przedstawiania w jego aktualizacji wszelkich zagrożeń mog?cych wpływać na terminowość ukończenia budowy.

S?d stwierdził również, że to, że wykonawca jest zobowi?zany uwzględniać uwagi inżyniera do aktualizacji harmonogramu, nie oznacza, że musi wprowadzić do aktualizacji każd? zmianę, jakiej ż?da inżynier. S?d uznał zatem, że wykonawca nie naruszył kontraktu i w konsekwencji kara umowna nie była należna. Potr?cenie tej kary z wynagrodzeniem za roboty nie było więc skuteczne.

W zespole kancelarii White & Case prowadz?cej sprawę znaleźli się: Michał Subocz, partner kieruj?cy praktyk? Rozwi?zywania Sporów, Piotr Bytnerowicz, counsel oraz Katarzyna Misztal i Łukasz Zbyszyński, associates.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50  225; mrmroczek@whitecase.com

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!