Analizy i badania

Wynagrodzenia prezesów według PwC

<p><span><span>Warszawa, 12 lipca 2011 r. &ndash; Najwyższe średnie roczne wynagrodzenie dla os&oacute;b zarządzających oferuje sektor medi&oacute;w i rozrywki (ok. 2,2 mln zł), bankowość (ok. 1,6 mln zł), telekomunikacja (ok. 1,5 mln zł) i sektor paliwowy (ok. 1,3 mln zł) &ndash; wynika z najnowszego raportu PwC pt. &bdquo;Wynagrodzenia zarząd&oacute;w największych sp&oacute;łek giełdowych w 2010 r.&rdquo; Sp&oacute;łki z indeksu WIG20 przeciętnie płaciły swoim prezesom i członkom zarządu ok. 1,4 mln zł rocznie tj. prawie p&oacute;łtora raza więcej niż sp&oacute;łki z mWIG40 i prawie dwa razy więcej niż te z sWIG80.</span></span></p>

>

Raport PwC przedstawia analizę wynagrodzeń kadry zarz?dzaj?cej spółek giełdowych w 2010 r. w ujęciu branżowym, z podziałem na poszczególne indeksy GPW: WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Barbara Mierzejewska, menedżer w zespole HR Consulting w PwC, skomentowała:
„Spółki z WIG20, znacz?co przewyższaj?ce spółki z indeksów mWIG40 oraz sWIG80 pod względem aktywów i przychodów, oferuj? też zarz?dom znacznie wyższe przeciętne wynagrodzenia. Trzeba zwrócić uwagę, że o ile w przypadku bankowości i sektora paliwowego wysokość wynagrodzeń jest skorelowana z wielkości? spółki mierzon? wartości? aktywów lub przychodów, o tyle zarówno spółki mediowe, jak i telekomunikacyjne nie odbiegaj? pod względem wielkości od firm z innych branż. Z kolei przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, mimo swojej znacznej wielkości, relatywnie skromniej wynagradzały osoby zarz?dzaj?ce.”

Wśród dziesi?tki najlepiej zarabiaj?cych prezesów zarz?dów w 2010 r. roczne wynagrodzenie krótkoterminowe mieściło się w przedziale od ok. 3 mln zł (pan Konrad Jaskóła – Prezes Zarz?du Polimex – Mostostal S.A.) do ok. 6,1 mln zł (pan Moshe Greidinger – Prezes Zarz?du Cinema City International N.V.), przy średniej wynosz?cej ok. 4,4 mln zł.

W 2010 roku najwyżej swoich członków zarz?du opłacało Cinema City International N.V z przeciętnym oferowanym uposażeniem na poziomie około 3,5 mln zł. Wśród dziesięciu najatrakcyjniejszych pod tym względem firm znalazły się przedsiębiorstwa ze wszystkich trzech analizowanych indeksów, z najsilniejsz? reprezentacj? WIG20. Połowa spółek na liście najbardziej szczodrych dla swojego managementu pochodzi właśnie z tego indeksu.

Badanie PwC wykazuje, że dla poziomu wynagrodzenia członków zarz?du nie bez znaczenia jest struktura właścicielska firmy. Największy jej wpływ można zaobserwować w przypadku podmiotów z dużym udziałem Skarbu Państwa. W spółkach z indeksu WIG20 przedsiębiorstwa z dużym udziałem Skarbu Państwa płaciły swoim osobom zarz?dzaj?cym średnio o około 20% mniej niż te o mniejszym lub zerowym akcjonariacie państwowym.

Jak s? kształtowane i od czego zależ? wynagrodzenia członków zarz?du?

Płaca zasadnicza członków zarz?dów zależy przede wszystkim od wielkości organizacji i stopnia skomplikowania biznesu, co wyraża się najczęściej przyporz?dkowaniem spółki do danego indeksu giełdowego, poziomem przychodów, wielkości? aktywów i kapitalizacj? rynkow?. Niebagatelne znaczenie ma sam fakt notowania spółki na giełdzie i wi?ż?ce się z tym obowi?zki - jak choćby wymóg prezentacji informacji o wypłaconym wynagrodzeniu - i ponoszona odpowiedzialność.

„Niedawny kryzys uświadomił członkom rad nadzorczych i zarz?dów konieczność zmian nie tylko poziomów, ale również sposobu wynagradzania. Zarówno na rynku polskim, jak i w innych krajach europejskich mieliśmy do czynienia ze wzrostem zainteresowania modyfikacj? systemów motywacyjnych. Głównie dotyczyło to zmiany podejścia do celów biznesowych i położenia większego nacisku na powi?zanie motywatorów ze strategi? biznesow?, a nie tylko z wynikami spółek” – podkreśla Artur Kaźmierczak, dyrektor w zespole HR Consulting w PwC.

Prawie 60% wynagrodzenia prezesów i członków zarz?dów największych spółek z GPW stanowiło w 2010 r. wynagrodzenie zasadnicze, podczas gdy ok. 30% to wynagrodzenie zmienne. Na pozostał? część składały się inne świadczenia, takie jak prywatna opieka medyczna, dodatkowy urlop płatny itp. oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych.

„Różnica pomiędzy poziomem części stałej i zmiennej wynagrodzenia zależy od stopnia agresywności systemu - im bardziej agresywny model wynagradzania, tym większa potencjalna wartość premii uzależnionej od osi?gniętych wyników” – wyjaśnia Dominika Jędrzejewska, starszy konsultant w zespole HR Consulting w PwC. „Do niedawna przeważała tendencja do koncentracji głównie na parametrycznych (ilościowych) wynikach spółki. Coraz częściej jednak rady nadzorcze uzależniaj? wypłatę premii dla osób zarz?dzaj?cych od realizacji również celów indywidualnych (tj. nie jednakowych dla wszystkich członków zarz?du) i jakościowych. Ostatecznie o wartości pakietu danej osoby decyduj? również jej cechy indywidualne, jak poziom kompetencji i doświadczenie w danej branży” – stwierdza Barbara Mierzejewska z PwC.

Polskę cechuje mało agresywne podejście do kształtowania wynagrodzeń prezesów i członków zarz?du. Stosunkowo najbardziej agresywn? politykę prowadz? spółki z mWIG40, gdzie przeciętnie płaca stała stanowi około 43% (w porównaniu do 56% w przypadku wszystkich indeksów). Dla odmiany w Wielkiej Brytanii wynagrodzenie zasadnicze to zwykle mała (ok. 25%) część pakietu całkowitego, a najważniejsz? rolę odgrywaj? elementy motywacyjne. Dotyczy to zwłaszcza planów długoterminowych, które w przypadku większości przedstawicieli brytyjskiej kadry menedżerskiej wyższego szczebla stanow? 50% lub nawet większ? część całkowitego pakietu wynagrodzenia.
Wśród polskich spółek giełdowych rośnie popularność długookresowego elementu wynagradzania, co świadczy o coraz większej koncentracji na długofalowym wzroście organizacji a nie tylko maksymalizacji rocznych wyników W Polsce około 45% spółek już oferuje tego typu zachęty i zgodnie z trendami międzynarodowymi można spodziewać się wzrostu popularności tej formy motywacji. „Warto zwrócić jednak uwagę, że wśród spółek stosuj?cych tego typu zachęty motywacyjne, 2/3 stanowi? programy oparte na opcjach menedżerskich. Tu Polska wyraźnie odbiega od trendów obserwowanych na dojrzałych rynkach finansowych, gdzie coraz częściej odchodzi się od opcji, z których wiele w czasach kryzysu straciło wartość” – podkreśla Artur Kaźmierczak.


Informacje o PwC
PwC (www.pwc.com/pl) świadczy usługi w oparciu o specjalizację branżow?, oferuj?c rozwi?zania w zakresie audytu, usług doradczych i doradztwa podatkowego klientom z sektora publicznego i prywatnego. Ponad 161.000 pracowników naszej firmy w 154 krajach ł?czy swoj? wiedzę, doświadczenie i sprawdzone rozwi?zania, aby przyczyniać się do budowy zaufania do rynków kapitałowych oraz podnosić wartość przedsiębiorstw naszych klientów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin