Współpraca warunkiem sukcesu w erze transformacji cyfrowej firm

<p style="text-align: justify;"><strong>Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat zmian w świecie cyfrowym i nowych wyzwań dla biznesu przygotowanym przez eksperta z firmy Arkadin.</strong></p>

>

Warunkiem skutecznego konkurowania i sukcesów jest zwiększenie sprawności działania firm w coraz bardziej cyfrowym i internetowym środowisku pracy. Trendy zwi?zane ze stosowaniem chmur, serwisów społecznościowych i urz?dzeń przenośnych w firmach powoduj? istotne zmiany w metodach pracy. Zjawisko to jeszcze się nasili, gdy nowe pokolenie millenialsów mocniej zaznaczy swoj? obecność i zajmie stanowiska kierownicze.

Zmiany te pokazuj?, że zaangażowanie personelu nabrało nowego znaczenia. Obecnie od pracowników oczekuje się dostępu do informacji z dowolnego miejsca oraz współpracy praktycznie wszędzie na świecie — niezależnie od granic i stref czasowych. Technologie, które umożliwiaj? szybk? i sprawn? komunikację za pomoc? dowolnego urz?dzenia w dowolnym czasie s? obecnie nie ciekawym gadżetem, tylko istotnym elementem poprawiaj?cym produktywność i ułatwiaj?cym funkcjonowanie środowisk firmowych. Cyfrowe technologie komunikacji zapewniaj? firmom dowolnej wielkości więcej możliwości dzielenia się pomysłami, kontaktowania się z klientami i wykorzystywania całego potencjału personelu dzięki efektywniejszej współpracy.

Cyfrowe technologie komunikacji stanowi? rdzeń oferty produktów firmy Arkadin. Pozwalaj? realizować nasz? misję, czyli wspierać firmy na drodze do rozwoju i sukcesu dzięki ułatwieniu współpracy. Wierzymy, że postęp wynika z ludzkiego d?żenia do wspólnej pracy i dzielenia się z innymi. Dlatego naszym celem jest zapewnienie usług współpracy o najwyższej jakości na rynku.

Firma Arkadin oferuje rozwi?zania z zakresu konferencji audio, wideo i internetowych oraz technologie ujednoliconej komunikacji w chmurze oparte na najnowocześniejszej infrastrukturze, co gwarantuje uzyskanie wyj?tkowej jakości usług. Nasz model biznesowy zakłada wdrażanie usług zarz?dzanych lokalnie przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów znajduj?cych się blisko klientów (zarówno geograficznie, jak i kulturowo). Takie podejście jest kluczowym aspektem naszej działalności już od powstania firmy w 2001 roku i stanowi filar naszego sukcesu.

W swoim segmencie rynku uzyskaliśmy największy zasięg geograficzny — działamy w ponad 30 krajach, obsługuj?c ponad 50 tysięcy klientów z różnych branż. Jako członek grupy NTT, jednej z największych firm telekomunikacyjnych na świecie, możemy zaoferować pełny pakiet: najbardziej zaawansowane usługi współpracy i globaln? infrastrukturę oraz kompleksowe, administrowane lokalnie usługi wsparcia. Dzięki temu możemy zaspokoić wszystkie potrzeby klientów zwi?zane z infrastruktura informatyczn?, co stanowi dla nich nieocenion? korzyść.

Maksymalne korzyści z inwestycji we współpracę: najważniejsze informacje

Firma Arkadin stara się pomóc klientom w osi?gnięciu celów przez optymalizację ich inwestycji w rozwi?zania do współpracy. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie cyfrowych narzędzi do współpracy doskonale wiemy, co jest niezbędne, aby odnieść sukces w szybko zmieniaj?cym się środowisku biznesowym.

Podejmuj?c decyzję o wdrożeniu rozwi?zań umożliwiaj?cych współpracę na światowym poziomie, które pozwol? sprostać wymogom nowoczesnego środowiska pracy, należy rozważyć następuj?ce kwestie:

1. Rozwi?zania najlepsze w swojej klasie. Najwyższa jakość usług jest konieczna, aby zapewnić maksymalny komfort użytkownikom. Większość firm potrzebuje kompleksowego mobilnego rozwi?zania, które umożliwia zespołow? współpracę przy użyciu dowolnego urz?dzenia, w każdym miejscu i dowolnym czasie. Obejmuje ono konferencje audio, internetowe i wideo, technologie do obsługi wydarzeń internetowych oraz usługi ujednoliconej komunikacji. Wdrożenie usług w chmurze odbywa się szybko i jest łatwe, co obniża zapotrzebowanie na wewnętrzne zasoby IT i pocz?tkowe koszty inwestycji. Inn? ważn? korzyści? jest skalowalność. W przypadku usług w chmurze skalowanie z wdrożenia lokalnego do globalnego jest proste.  

Technologia konferencji wideo w chmurze zmieniła spotkania wideo — teraz s? łatwe do zorganizowania i dostępne dla wszystkich firm, więc zwiększaj? wydajność w pracy. A przecież jeszcze niedawno konferencje wideo ze względu na koszty systemów sal konferencyjnych były zastrzeżone głównie dla wyższego kierownictwa. Technologia chmury sprawiła, że zarówno koszty, jak i złożoność s? znacznie mniejsze w porównaniu ze starszymi systemami sal do wideokonferencji, a tym samym z rozwi?zań tych mog? korzystać pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych w firmie. Obecnie klienci firmy Arkadin na całym świecie korzystaj? z możliwości częstszego spotkania twarz? w twarz, a przeznaczone na to środki stanowi? zaledwie ułamek kosztów podróży służbowych. Firma Arkadin oferuje najlepsze na rynku rozwi?zania do spotkań wideo w chmurze, które zapewniaj? uczestnikom wiele  korzyści:  

  • Wideo w jakości HD w dowolnym miejscu na świecie
  • Proste, niezawodne i spójne udostępnianie ekranu oraz aplikacji w czasie rzeczywistym — jednym kliknięciem
  • Elastyczne opcje wdrażania, które umożliwiaj? użytkownikom łatwe poł?czenia z komputerów, urz?dzeń przenośnych lub systemów pokoi i natychmiastow? współpracę za pośrednictwem kanału wideo z dowolnego miejsca
  • Wszechstronne współdziałanie, które pozwala na poł?czenie wielu technologii współpracy w ramach jednego spotkania  

2. Najwyższa jakość usług. Nie wystarczy najlepsza technologia. Aby zapewnić najwyższ? jakość współpracy i bezpieczeństwo danych, jest też potrzebny usługodawca z niezawodn? infrastruktur?. Warto poszukać usługodawców, którzy maj? sieci na całym świecie i poradz? sobie z obsług? konferencji nawet przy największych obci?żeniach. To zagwarantuje niezawodn? i płynn? komunikację bez przerw w dostępie do usług. Ze względu na naturę technologii współpracy — intensywne i nierówne wykorzystanie przepustowości — ten aspekt jest bardzo ważny dla wielu naszych klientów.

3. Kompleksowa obsługa klienta. W obecnym szybko zmieniaj?cym się środowisku biznesowym słuchanie klientów i dostosowywanie strategii do ich wymagań jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pomoc ze strony dostawcy zapewniaj?cego codzienne wsparcie lokalnie — pocz?wszy od etapów planowania i rozpoczęcia prac aż do ostatecznego wdrożenia i szkolenia pracowników — jest ogromn? zalet? zarówno dla małej lokalnej firmy, jak i wielkiej międzynarodowej korporacji. Lokalni specjaliści, którzy znaj? język pracowników firmy i rozumiej? ich lokaln? kulturę, szybko i efektywnie wdroż? rozwi?zanie, zapewniaj?c optymaln? sprawność oraz reakcję.  

I nie dotyczy to tylko strony technicznej. Chodzi też o ułatwienie pracownikom komfortowego korzystania z odpowiednego zestawu funkcji, które umożliwiaj? im zwiększenie wydajności w codziennej pracy.

4. Ścisłe współdziałanie i możliwości integracji. Pełne współdziałanie (i ł?czność) między różnymi technologiami współpracy i ujednoliconej komunikacji zapewni bezproblemowe świadczenie usług, a także przyspieszy proces wdrażania oraz poprawi zadowolenie użytkowników. Jeśli na przykład firma już zainwestowała w rozwi?zanie do konferencji wideo lub usług ujednoliconej komunikacji, może skorzystać z oferty dostawcy, który zintegruje usługi audio, aby udostępnić użytkownikom łatwiejsze, stabilniejsze i bardziej niezawodne narzędzia. Podobnie w przypadku klientów, którzy potrzebuj? poł?czeń między systemami hostowanymi i lokalnymi. Usługodawca oferuj?cy ściślejsze współdziałanie pomoże im maksymalnie wykorzystać możliwości infrastruktury informatycznej, co prowadzi do większego zwrotu z inwestycji.

Mam nadzieję, że przybliżyłem zagadnienie przygotowania doskonałego środowiska współpracy, które jest istotnym czynnikiem umożliwiaj?cym skuteczne konkurowanie i odnoszenie sukcesów w dzisiejszym cyfrowym środowisku pracy.

Arthur Kachka jest regionalnym menedżerem, kierownikiem ds. sprzedaży i kanałów handlowych firmy Arkadin na terenie Polski, krajów bałtyckich i Ukrainy.  

Przez ponad 10 lat zajmował się sprzedaż? i rozwojem międzynarodowym w różnych branżach, takich jak telekomunikacja, IT, oprogramowanie, rozrywka, hotelarstwo i wypoczynek. Do jego obowi?zków należało rozwijanie działalności, ocena możliwości i ryzyka oraz dostarczanie innowacyjnych rozwi?zań. Pracuj?c w firmie Arkadin, koncentruje się na precyzyjnie wyznaczonych celach i misjach, jakimi s? koordynacja ludzi i zasobów, uzyskiwanie wyników przekraczaj?cych oczekiwania, stały opłacalny rozwój i generowanie przychodów oraz zarz?dzanie kadr? kierownicz? w sektorze B2B i teleinformatyki.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!