Wskaźniki PMI w przetwórstwie przemysłowym

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro osiągnął w lipcu wartośd 50,4 pkt. wobec 48,7 pkt. w czerwcu, wpisując się tym samym w trwający od 4 miesięcy trend wzrostowy.</p>

>

Co więcej, jest to jego najwyższy poziom od stycznia 2012 r., kiedy po raz ostatni przekroczył granicę 50 pkt. (powyżej której można mówid o rosn?cej aktywności gospodarczej). Wzrost indeksu dotyczy nie tylko głównych gospodarek strefy euro ale także krajów peryferyjnych, w tym w krajów południa. Sygnalizuje to, że w drugim kwartale nast?pił koniec recesji w obszarze wspólnej waluty, a ożywienie ma najprawdopodobniej trwały charakter.

W Niemczech zagregowany indeks PMI wyniósł 52,8 pkt. w lipcu wobec 50,4 pkt. w czerwcu, odnotowuj?c najsilniejszy wzrost od 5 miesięcy. Na wzrost indeksu złożyły się zarówno silna poprawa koniunktury w przetwórstwie (wzrost składowej do 53,4 pkt. wobec 50,5 pkt. w czerwcu), jak i w usługach (52,5 pkt. wobec 52,5 pkt.). Na szczególn? uwagę zasługuje sytuacja w niemieckim przetwórstwie, gdzie trwaj?cy nieprzerwanie od pięciu miesięcy spadek nowych zamówieo eksportowych, spowodowany spowolnieniem wzrostu gospodarczego w Chinach, został skompensowany przez rosn?cy popyt wewnętrzny, w szczególności w budownictwie oraz branży samochodowej.

Dane o koniunkturze w strefie euro i Niemczech wskazuj? na wysokie prawdopodobieostwo kontynuacji ożywienia w polskim przemyśle, wspieranego przez wzrost produkcji w branżach o wysokim udziale sprzedaży na eksport. Powinno to znaleźd odzwierciedlenie we wzroście lipcowego wskaźnika PMI w Polsce (publikacja w czwartek) do prognozowanego przez nas poziomu 50,3 pkt. (wobec 49,3 pkt. przed miesi?cem). Tym samym indeks PMI ukształtowałby się powyżej poziomu 50 pkt. po raz pierwszy od marca 2012 r.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division

al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19