Analizy i badania

Wpływ rosyjskiego embarga na ceny wygasa

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI we wrześniu nie zmieniła się w porównaniu z sierpniem i wyniosła -0,3% r/r, co było powyżej konsensusu rynkowego (-0,4%) i naszej prognozy (-0,5%). W kierunku obniżenia dynamiki cen oddziaływał silniejszy spadek cen paliw (-4,7% r/r we wrześniu wobec -1,9% w sierpniu), co było związane z obniżającymi się od czerwca br. cenami ropy naftowej na rynkach światowych. W kierunku przeciwnym oddziaływał wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (z -2,1% r/r w sierpniu do -2,0% we wrześniu).</p>

>

Odnotowany we wrześniu wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w ujęciu miesięcznym (o 0,1%, pierwszy wzrost w ujęciu m/m od stycznia 2014 r.) jest niespodziank? w świetle malej?cych cen paliw (co sprzyja zmniejszeniu presji kosztowej) i oczekiwanego przez nas negatywnego wpływu rosyjskiego embarga na import żywności z krajów UE na krajowe ceny żywności. Wpływ ten jest naszym zdaniem nadal zauważalny w przypadku cen mięsa (spadek o 0,6% m/m wobec wzrostu o 1,1% we wrześniu 2013 r.) i nabiału (we wrześniu odnotowano spadki cen w grupach "mleko”, "śmietana”, "sery i twarogi” i "jaja”). Jednak wzrost cen warzyw (o 3,7% m/m wobec spadku o 0,9% we wrześniu ub. r.) wskazuje na stopniowe wygasanie wpływu embarga na inflację w Polsce.

Nieznaczny wzrost inflacji bazowej

Drugim czynnikiem kompensuj?cym efekt szybszego spadku cen paliw był wzrost inflacji bazowej z wył?czeniem cen żywności i energii. Według naszych szacunków wzrosła ona do 0,6% r/r z 0,5% w sierpniu. Do wzrostu inflacji w największym stopniu przyczyniło się silne zwiększenie dynamiki cen w kategorii "edukacja” z -6,0% r/r w sierpniu do 1,2% we wrześniu, co wynikało z efektu niskiej bazy zwi?zanego z wprowadzon? we wrześniu ub.r. ustaw? przedszkoln?, obniżaj?c? opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu (por. MAKROpuls z 15.10.2013). Niska inflacja bazowa wskazuje na utrzymuj?cy się brak presji popytowej w gospodarce.

Deflacja utrzyma się do grudnia br.

Zgodnie z nasz? krótkoterminow? prognoz?, uwzględniaj?c? efekty cenowe wprowadzonego w sierpniu rosyjskiego embarga (por. MAKROmapa z 11.08.2014), deflacja w Polsce utrzyma się do grudnia 2014 r., a wpływ rosyjskiego embarga na inflację będzie skoncentrowany w II poł. br. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach inflacja pozostanie w umiarkowanym trendzie wzrostowym osi?gaj?c -0,1% w grudniu br.

RPP obniży stopy procentowe w listopadzie

Dzisiejsze wyższe od oczekiwań dane o wrześniowej inflacji nie zmieniaj? naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada po zapoznaniu się z wynikami listopadowej projekcji, na najbliższym posiedzeniu dokona obniżki stóp procentowych o 25 pb (por MAKROmapa z 13.10.2014). Ostatnie wypowiedzi członków RPP wskazuj? jednak na rosn?ce prawdopodobieństwo głębszego złagodzenia polityki monetarnej (o 50 pb). Na szczególn? uwagę zasługuj? poniedziałkowe wypowiedzi prezesa NBP M. Belki wskazuj?ce za zmianę jego stanowiska. W pierwszej z nich podał on w w?tpliwość obniżkę stóp w listopadzie twierdz?c, iż nie jest już ona tak "ewidentna” jak ta dokonana w październiku. Natomiast w opublikowanym później wywiadzie udzielonym po szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego stwierdził on, że czuje się "komfortowo” z oczekiwanym przez rynek obniżeniem stopy referencyjnej NBP o 50 pb do końca roku. W swojej wypowiedzi wskazał na negatywny wpływ słabn?cej koniunktury w strefie euro, w szczególności w Niemczech na polsk? gospodarkę. Podkreślił on również konieczność dalszego znacz?cego poluzowania polityki pieniężnej oraz złagodzenia polityki fiskalnej w strefie euro. Sygnalizuje to, iż zgodnie z nasz? ocen? Rada nie doceniała dotychczas skali pogorszenia koniunktury w strefie euro i jego wpływu na perspektywy wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce (por. MAKROpuls z 08.10.2014). Pomimo istotnego wzrostu prawdopodobieństwa obniżki stóp o 50 bp w listopadzie uważamy, iż oprócz wyników listopadowej projekcji kluczowe dla skali redukcji stóp będ? najbliższe krajowe dane nt. wrześniowej produkcji przemysłowej.

Dzisiejsze dane o wrześniowej inflacji s? naszym zdaniem lekko negatywne dla rynku długu i pozytywne dla kursu złotego.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP