Wpływ obniżki ratingu "nie będzie dewastujący”

<p style="text-align: justify;">Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP stwierdził, że "<em>wydarzenia z ostatniego miesiąca nie uczyniły obniżkę stóp procentowych bardziej prawdopodobną</em>”, a w jego ocenie istotne obniżenie stóp byłoby uzasadnione tylko w przypadku gwałtownego pogorszenia aktywności gospodarczej. </p>

>

Jego zdaniem członkowie RPP s? "optymistycznie nastawieni jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach”, a Rada jest "dość jednolita jeśli chodzi o pogl?dy”. M. Belka dodał również, że nawet w sytuacji prawdopodobnego pogłębienia deflacji w marcu trudno myśleć o łagodzeniu polityki pieniężnej, gdyż następuje zdecydowana poprawa sytuacji na rynku pracy. Ponadto, w ocenie prezesa NBP jednym z ważnych argumentów uzasadniaj?cych stabilizację stóp procentowych jest potrzeba utrzymania stabilności systemu finansowego, w tym w szczególności stabilnej sytuacji finansowej mniejszych banków (w tym SKOKów). Uznał on także, że wpływ ewentualnej obniżki długoterminowego ratingu Polski przez agencję Moody's na polsk? gospodarkę, choć negatywny, nie będzie dla niej "dewastuj?cy”, a czynnikiem ograniczaj?cym ten wpływ będzie osi?gnięta w Polsce równowaga makroekonomiczna.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!