Work Service zawarł umowę odnośnie zbycia akcji w grupie Exact Systems na rzecz Cornerstone Partners oraz Oaktree Capital Management

<p style="text-align: justify;" align="justify">30 marca 2018 roku, Work Service zawarła przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji w spółkach grupy Exact Systems. Kupującymi będą fundusze zarządzane przez Cornerstone Partners oraz Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree") reprezentowany w Polsce przez Cornerstone Partners. Wartość przedsiębiorstw została ustalona pomiędzy Stronami na ok. 300 milionów złotych.</p>

>

Exact Systems jest wiod?cym dostawc? usług w sektorze kontroli jakości dla firm operuj?cych w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service S.A., która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,5.

"W ostatniej dekadzie Exact Systems istotnie się rozwin?ł, również dzięki skali działalności naszej Grupy. Jednak dziś zarówno Exact Systems, jak i Work Service zaczynaj? nowy rozdział. Pod koniec roku 2017 opublikowaliśmy nasz? now? strategię na lata 2018-2020, zgodnie z któr? Work Service skupi się na swojej kluczowej działalności operacyjnej, tj. wzmacnianiu swojej pozycji w usługach HR w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W zwi?zku z powyższym, skupiliśmy się na uproszczeniu naszej struktury organizacyjnej oraz poprawie płynności. Dzięki sprzedaży Exact Systems znacznie zredukujemy poziom długu netto oraz zakończymy proces przejścia do nowego modelu biznesowego" mówi Maciej Witucki, Prezes Zarz?du Work Service. "Chcielibyśmy podziękować Zarz?dowi Exact Systems za dekadę zaangażowania oraz świetne wyniki, co również pomogło podnieść profil Grupy Work Service przez ostatnie lata".

"Osi?gnięcie pozycji lidera w sektorze kontroli jakości branży motoryzacyjnej w Polsce oraz zbudowanie jednej z największych spółek tego sektora w Europie było o wiele łatwiejsze z Work Service, jako naszym partnerem. W imieniu całego Zarz?du, chciałbym podziękować Work Service za zaufanie i wsparcie w realizacji naszych celów biznesowych. Teraz jednak chcemy się skupić na naszych przyszłych wyzwaniach i celach. Wierzymy, że wraz z Cornerstone Partners oraz Oaktree będziemy w stanie w najbliższych latach w pełni wykorzystać nowe szanse i będziemy rozwijać się dynamicznie" – powiedział Paweł Gos, Prezes Zarz?du Exact Systems S.A.

Cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 178,6 milionów złotych, spośród których płatność 13,9 miliona złotych, odnosz?ca się do transakcji sprzedaży Exact Systems GmbH, zostanie odroczona do 9 miesięcy po zamknięciu transakcji, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszaj?cych. Dodatkowo, niespłacone kwoty wynikaj?ce z zobowi?zań międzygrupowych zostan? spłacone Work Service po zamknięciu transakcji.

Blackwood Capital Group był głównym doradc? Work Service, wspieranym przez Noerr, jako doradcę prawnego oraz mBank jako współdoradcę. Exact Systems doradzali Equity Advisors oraz Crido.  

***  

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 30 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak, Specjalista ds. marketingu

agata.wozniak(@)crido.pl|+ 48 532 756 164

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19