Wolne 12 listopada nie ograniczyło wzrostu produkcji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w listopadzie do 4,7% r/r wobec 7,4% w październiku, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (4,5%) i konsensusu rynkowego (3,6%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w listopadzie o 0,1% m/m.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy październikiem a listopadem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w listopadzie br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2017 r., podczas gdy w październiku br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Naszym zdaniem negatywny wpływ efektów kalendarzowych na produkcję w listopadzie był ograniczony ze względu na szczególny sposób ogłoszenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 12 listopada. Uważamy, że ze względu na późny czas ogłoszenia, większość firm miała już przyjęte zamówienia i ustalone plany produkcyjne na listopad. W rezultacie większość z nich najprawdopodobniej starała się nadrobić "utracony” dzień roboczy w ci?gu miesi?ca.

Branże eksportowe nie odpuszczaj?

Struktura listopadowej produkcji wskazuje na wysokie tempo wzrostu produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "pozostały sprzęt transportowy” (28,6% r/r) i "urz?dzenia elektryczne” (16,5%), Silny wzrost produkcji w działach eksportowych w listopadzie jest dobr? informacj? w kontekście obserwowanego od pocz?tku br. pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro zwi?zanego ze spowolnieniem w światowym handlu oraz dekoniunktur? w branży motoryzacyjnej (por. MAKROmapa z 17.12.2018).

W naszej ocenie wci?ż szybki wzrost produkcji w branżach eksportowych jest zwi?zany z realizacj? przez polskie firmy nagromadzonych w ostatnich kwartałach zaległości produkcyjnych. W warunkach utrzymuj?cego się już od czterech miesięcy spadku nowych zamówień zagranicznych sygnalizowanych przez listopadowe wyniki badań koniunktury (PMI) bufor ten wkrótce się wyczerpie, co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo spowolnienia wzrostu produkcji w działach eksportowych w kolejnych miesi?cach (por. MAKROmapa z 03.12.2018).

Kontynuacja ożywienia w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w listopadzie do 17,1% r/r wobec 22,4% w październiku. Jej spadek jest wynikiem oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku (w listopadzie 2017 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,5% m/m) oraz wspomnianych wyżej niekorzystnych efektów kalendarzowych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 0,4%.

Struktura danych o listopadowej produkcji budowlano-montażowej nadal sygnalizuje szybki wzrost publicznych nakładów na infrastrukturę oraz utrzymuj?c? się wysok? aktywność w budownictwie mieszkaniowym. Warto zwrócić uwagę, że kontynuacja ożywienia w budownictwie miała pozytywny wpływ na produkcję w działach przetwórstwa powi?zanych z branż? budowlan?: "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (wzrost o 7,6% r/r w listopadzie ) i "wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych” (7,3%).

Wzrost PKB spowolni w IV kw.

Listopadowe dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej nie zmieniaj? naszej prognozy wzrostu gospodarczego w IV kw. (4,5% r/r wobec 5,1% w III kw.). Nasz scenariusz jest spójny z silnym pogorszeniem koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski zaobserwowanym w grudniu (por. MAKROmapa z 17.12.2018).   Dzisiejsze dane s? lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19