Analizy i badania

Większość firm na świecie walczy o redukcję kosztów

<p style="text-align: justify;">W ciągu kolejnych dwóch lat aż 86 proc. firm w skali globalnej planuje rozpocząć proces redukcji kosztów. Decyzja ta jest powodowana przede wszystkim niepewnością gospodarczą i ryzykiem recesji. Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte „Thriving in uncertainty in the age of digital disruption. Deloitte’s first biennial global cost survey report” wciąż jeszcze zbyt mało przedsiębiorstw dostrzega wpływ cyfryzacji na swoją strategię zarządzania kosztami. Tymczasem według ekspertów Deloitte automatyka i robotyzacja oraz analityka i technologie kognitywne są kluczowymi technologiami, które w najbliższych latach mogą wpłynąć na zdecydowane obniżenie kosztów w firmach.</p>

>

Badanie Deloitte obejmuje Europę (w tym Polskę), USA, Amerykę Łacińsk? oraz region Azji i Pacyfiku. Państwa, które wzięły w nim  udział, generuj? 85 proc. światowego PKB. Badanie zostało przeprowadzone wśród menedżerów wyższego szczebla w dużych firmach, osi?gaj?cych przychody w  wysokości co najmniej 150 mln dolarów rocznie.

Dla menedżerów na wszystkich badanych rynkach najważniejszym priorytetem na najbliższe dwa lata jest wzrost sprzedaży. Na ten aspekt zwracaj? uwagę przede wszystkim firmy z Ameryki Łacińskiej (65 proc). W Europie było to ponad dwa razy mniej (30 proc.). Priorytety menedżerów ze Starego Kontynentu rozkładaj? się bardziej równomiernie - w niemal równym stopniu zamierzaj? skoncentrować się na dochodowości produktów i redukcji kosztów (oba po 28 proc. wskazań) Jednocześnie stanowczo mniej uwagi poświęc? usprawnianiu organizacji poprzez odpowiednie zarz?dzanie talentami. Na ten aspekt wskazywało jedynie 19 proc. europejskich ankietowanych, podczas gdy w USA było to 36 proc., a w Ameryce Łacińskiej 39 proc.

Skuteczność redukcji kosztów wci?ż pozostaje umiarkowana.

Aż 86 proc. firm w skali globalnej zadeklarowało, że w ci?gu najbliższych 24 miesięcy rozpocznie proces redukcji kosztów. W Europie było to o 3 pp. mniej. W Ameryce Łacińskiej takiej odpowiedzi udzieliło aż 96 proc. menedżerów, podczas gdy dla porównania w regionie Azji i Pacyfiku było to 76 proc.

O jakim poziomie oszczędności mowa? Niemal połowa respondentów w globalnym badaniu deklaruje, że walczy o obniżenie kosztów na poziomie mniej niż 10 proc. Jednak mimo stosunkowo nisko ustawionej poprzeczki, niemal dwie trzecie firm (63 proc.) przyznaje, że wyznaczonego celu nie udaje się osi?gn?ć. – Najmniej ambitni pod tym względem wydaj? się być europejscy menedżerowie, spośród których aż 58 proc. stawia za cel redukcję poniżej 10 proc. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 57 proc. badanych. Oznacza to, że większość firm stosuje taktycznie podejście do zarz?dzania kosztami, skoncentrowane na konkretnym aspekcie (zmiana struktury, redukcja wydatków itp.). -  Doświadczenie Deloitte wskazuje, że tak zakrojone działania potrafi? przynieść średnio 6-10 proc. oszczędności. Dopiero strategiczne programy redukcji kosztów, zwi?zane z transformacj? organizacji, outsourcingiem, centralizacj? funkcji biznesowych pozwalaj? osi?gn?ć oszczędności powyżej 10 proc.– mówi  Jakub Rosiecki,  Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte. -  Dla Polski, będ?cej popularn? lokalizacj? firmowych centrów usług wspólnych, istotny wydaje się fakt, że centralizacja funkcji i procesów  jest najbardziej popularnym strategicznym podejściem do zarz?dzania kosztami we wszystkich badanych geografiach  – dodaje.

Nowoczesne technologie wpływaj? na oszczędności

Wśród ryzyk zewnętrznych, które wpływaj? na strategię kształtowania kosztów na pierwszy plan wybija się niepewność makroekonomiczna i widmo recesji (30 proc.). Co ciekawe ankietowani menedżerowie wci?ż w niewielkim stopniu dostrzegaj? ryzyko zwi?zane z digitalizacj?. Jedynie wśród amerykańskich firm znalazło się ono na trzecim miejscu wśród istniej?cych zagrożeń (15 proc.). W pozostałych regionach wskaźniki te nie przekraczały 6 proc. W porównaniu do innych krajów aż 43 proc. polskich menedżerów wskazało na cyfryzację. –  Świadczy to z jednej strony o rosn?cej świadomości szans i zagrożeń wynikaj?cych z cyfryzacji, a z drugiej strony może się to wi?zać z niskim poziomem wdrożenia technologii cyfrowych w polskich firmach i poczuciem braku przygotowania do zmian w tym obszarze  – mówi  Radosław Pidzik ,  Starszy Menedżerw dziale Strategii Cyfrowych i Transformacji  w Deloitte Digital. –  By unikn?ć zaległości, firmy w każdym zak?tku świata powinny zrozumieć potencjalny wpływ cyfryzacji na ich biznes. Szczególnie automatyzacja i  technologie kognitywne będ? pierwszymi, które się pojawiaj? się i będ? pojawiać w przedsiębiorstwach i które zaowocuj? w dość krótkiej perspektywie czasowej dużymi oszczędnościami  – dodaje.

Ponad połowa firm na świecie (53 proc.) uważa, że największ? barier? w skutecznej redukcji kosztów s? trudności we wdrożeniu   przyjętych planów oszczędności, a dla 38 proc. jest to brak zrozumienia celu redukcji, a co za tym idzie brak wparcia inicjatyw. W polskich przedsiębiorstwach na brak zrozumienia wskazało aż 71 proc., co wskazuje przede wszystkim niski poziom komunikacji i zarz?dzania zmian?.

Świat się broni, Polska atakuje

Najważniejsz? przyczyn?, dla której firmy decyduj? się na redukcję kosztów jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej (53 proc.) oraz pozyskanie środków na inwestycje we wzrost przedsiębiorstwa (46 proc.). W Polsce, w której presja cenowa ma większe znaczenie niż na innych rynkach, uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest ważne aż dla 71 proc. respondentów. –  Poza dwoma najważniejszymi, pozostałe wymieniane przyczyny podejmowania decyzji o  redukcji kosztów maj? charakter defensywny. Taka postawa odzwierciedla duż? niepewność, w której funkcjonuj? dziś przedsiębiorstwa na całym świecie  – mówi  Magdalena Jończak, Partner w Dziale Konsultingu  oraz Lider zespołu ds. Sektora Dóbr Konsumenckich w Deloitte. –  Polscy respondenci w tym przypadku w dużo większym stopniu wykazuj? przyczyny zwi?zane z chęci? wzrostu niż obron? przed regulacjami, czy rosn?c? w siłę konkurencj?  – zaznacza.

W ci?gu ostatnich 24 miesięcy badane firmy rozwinęły szereg umiejętności i dźwigni wspieraj?cych bardziej efektywne zarz?dzanie kosztami. Były to przede wszystkim zwiększona efektywność procesów prognozowania, budżetowania i  raportowania (55 proc.) oraz wdrożenie nowych polityk i procedur (51 proc.). Na trzecim miejscu znalazły się wdrożenia systemów IT w szczególności platform analitycznych (49 proc.).

–  Od lat 80. podejście do zarz?dzania kosztami ewoluowało. Działania taktyczne, podejmowane często ad hoc przekształcały się w podejście strukturalne i strategiczne. Obecnie jesteśmy świadkami rozwoju zaawansowanych rozwi?zań zarz?dzania kosztami następnej generacji, które wykorzystuj? moc cyfrowych technologii, wpływaj?cych na efektywność i skuteczność oraz umożliwiaj?cych stworzenie nowych modeli biznesowych i metod pracy  – mówi  Jakub Rosiecki.

Jak zauważaj? eksperci Deloitte coraz więcej firm zaczyna dostrzegać konieczność dostosowania synergii swoich modeli biznesowych w obszarze zakupów i zarz?dzania kosztami z rewolucj? cyfrow?. –  W ci?gu ostatnich dwóch lat notujemy coraz więcej zapytań naszych klientów, którzy oczekuj? od nas wsparcia w tym zakresie. W Deloitte na całym świecie powstały zespoły, które na bież?co śledz? trendy w tym obszarze i doradzaj? firmom, jak skutecznie pogodzić implementację nowych technologii z konieczności? redukcji kosztów. Tak się dzieje również w Polsce  – mówi  Jakub Rosiecki

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin