Aktualności firm stowarzyszonych

White & Case sponsorem międzynarodowego konkursu Jessup

<p><span><span>Zgodnie z podaną dziś do publicznej wiadomości decyzją, White &amp; Case LLP &ndash; międzynarodowa firma prawnicza o zasięgu globalnym &ndash; będzie sponsorem 12 lokalnych edycji 52. dorocznego konkursu prawa międzynarodowego Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Kancelaria zamierza sponsorować lokalne edycje konkursu w Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Republice Czeskiej, Gruzji, Polsce, Rosji, RPA i Wielkiej Brytanii, a także etap regionalny US Mid-Atlantic Regional oraz Rundy Międzynarodowe White &amp; Case.</span></span></p>

>

Jest to już czwarty z kolei rok sponsorowania znacznej liczby edycji tego konkursu przez firmę White & Case jako Globalnego Partnera Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ILSA), które zarz?dza konkursem. W tym roku, Firma po raz kolejny będzie także sponsorem Rund Międzynarodowych, oficjalnie zwanych Rundami Międzynarodowymi White & Case, podczas których uczestnicz?ce zespoły walcz? pomiędzy sob? o Puchar White & Case Jessup.

“Nasze dalsze zaangażowanie w ten wyj?tkowy i bardzo wartościowy konkurs poprzez wsparcie udzielane uczestnicz?cym w nim studentom prawa przyniesie nam ogromn? satysfakcję,” oświadczył Hugh Verrier, prezes firmy White & Case. “Maj?c za sob? 10 lat doświadczeń zwi?zanych z udziałem w konkursie Jessup oraz poprowadzenie w zeszłym roku po raz pierwszy Rund Międzynarodowych, wiem jak bardzo wartościowa jest ta rywalizacja jako przygotowanie do faktycznego wykonywania zawodu przez przyszłych prawników.”

Najważniejsze informacje dotycz?ce 52. edycji Konkursu:

-  Rekordowa liczba 58 krajowych i regionalnych edycji konkursu na całym świecie.  
- 10-ta rocznica rosyjskiej edycji Konkursu Jessup. Kancelaria White & Case zorganizowała pierwsz? edycję konkursu Jessup w Moskwie z udziałem tylko 14 drużyn, a dziś jest to największa edycja krajowa na całym świecie, do której w bież?cym roku zarejestrowały się aż 62 zespoły.
- W odbywaj?cej się po raz pierwszy edycji konkursu w Iraku uczestniczy 16 drużyn.  
- Rekordowa liczba drużyn zarejestrowanych w konkursie Jessup: 600.
-  W tym roku rywalizuj? w konkursie dwie dodatkowe drużyny pochodz?ce z Afganistanu, co zwiększa ich ł?czn? liczbę do pięciu.  
- Wprowadzenie wizualnych materiałów szkoleniowych w postaci filmu White & Case Jessup Judge Training, którego celem jest pomoc w przygotowaniu sędziów do udziału w konkursie Jessup i które s? dostępne na tej stronie jessup.whitecase.com/judges/.
-  Ankieta przeprowadzona wśród studentów prawa bior?cych udział w konkursie Jessup na temat roli prawa międzynarodowego, której wyniki zostan? opublikowane w marcu.

Jessup jest największym międzynarodowym konkursem symulacji rozpraw s?dowych. Co roku uczestniczy w nim ponad 2 tys. studentów prawa, reprezentuj?cych ponad 550 wydziałów prawa z 80 krajów. Zadaniem studentów jest przygotowanie pisemnych memoriałów prezentuj?cych stanowisko stron i wyst?pienia ustne podczas „rozprawy” dotycz?cej hipotetycznej sprawy z zakresu prawa międzynarodowego przed jurorami wchodz?cymi w skład symulowanego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Większość zespołów będzie najpierw rywalizować w krajowych i regionalnych edycjach konkursu o prawo udziału w Rundach Międzynarodowych White & Case, które odbęd? się w dniach 20-26 marca 2011 roku w Washington, DC. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar White & Case Jessup.
Wśród zagadnień, na których oparta będzie tegoroczna edycja konkursu Jessup znajd? się istotne problemy międzynarodowe na których tle dojdzie do sporu pomiędzy dwoma fikcyjnymi państwami takie, jak zgodność z prawem wykorzystania bezzałogowych samolotów zdalnie sterowanych do celów ataków powietrznych, wprowadzony na tle religijnym zakaz noszenia przez kobiety określonych strojów, a także problem łapówek i korupcji. Zdjęcia oraz aktualizowane na bież?co wyniki będ? publikowane podczas Rund Międzynarodowych White & Case na stronie www.jessup.whitecase.com.

W celu otrzymywania dodatkowych informacji i najnowszych wiadomości dotycz?cych Konkursu Jessup zachęcamy do doł?czenia do naszej strony na portalu Facebook (www.facebook.com/jessup.whitecase) oraz śledzenia nas poprzez stronę Twitter (www.twitter.com/JessupWhiteCase).

White & Case LLP jest wiod?c? międzynarodow? firm? prawnicz? o globalnym zasięgu prowadz?c? działalność poprzez 36 biur w 25 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich firm prawniczych, które osi?gnęły globalny zakres działalności, świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w praktycznie każdej dziedzinie prawa, której dotycz? zawierane przez klientów transakcje transgraniczne. Nasi klienci ceni? sobie przede wszystkim zasięg naszej działalności, a także doświadczenie i fachow? wiedzę, jak? dysponujemy w dziedzinie prawa amerykańskiego, brytyjskiego oraz prawa miejscowego w poszczególnych krajach, gdzie jesteśmy obecni. Na tych podstawach opieramy doradztwo prawne świadczone na rzecz klientów w zwi?zku z realizacj? złożonych międzynarodowych transakcji oraz ich reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych oraz s?dowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP