Aktualności firm stowarzyszonych

White & Case odnosi sukces przed sądem Unii Europejskiej

<p><span><span>Międzynarodowa kancelaria prawnicza White &amp; Case odniosła wczoraj sukces przed Sądem Unii Europejskiej w głośnej sprawie kartelu na rynku kauczuku syntetycznego przeciwko klientom Unipetrol a.s. i Synthos Kralupy a.s. (dawniej Kaučuk a.s.). Sąd UE unieważnił decyzję Komisji Europejskiej o naruszeniu wymierzoną przeciwko tym sp&oacute;łkom oraz w całości uchylił nałożone na nie kary pieniężne.</span></span></p>

>

W 2006 roku Komisja Europejska nałożyła kary pieniężne na trzynaście spółek w zwi?zku z zarzucanym im udziałem w kartelu na rynku kauczuku syntetycznego, stosowanego głównie do produkcji opon. Unipetrol oraz jej spółka zależna – Kaučuk zostały ukarane grzywnami w wysokości 17,55 miliona euro za rzekomy udział w kartelu poprzez agenta spółki Kaučuk Tavorex.
„Ten wyrok wydaje się sugerować, że być może następuje odwrócenie tendencji w orzekaniu przed s?dami UE, gdyż wskazuje, że S?d jest gotów zakasać rękawy i zbadać stan faktyczny w sprawach kartelowych” powiedział partner firmy White & Case, Mark Powell, który reprezentował spółki przed S?dem. „Bardziej dokładna ocena przez s?d decyzji Komisji Europejskiej w sprawie karteli byłaby mile widziana i przyczyniłaby się do wyższej wiarygodności systemu europejskiego jako całości”.
W wyroku S?d odrzucił ocenę dowodów dokonan? przez Komisję Europejsk?, według której Tavorex uczestniczył w kartelu. Według S?du dokumenty złożone przez spółki wywołuj? w?tpliwości co do rozstrzygnięcia Komisji, które powinno być na korzyść oskarżonych. White & Case przedstawiła argumenty i dowody, które podważaj? zarzuty Komisji co do tego, że przedstawiciele firmy Tavorex byli obecni na kluczowych spotkaniach, na których dokonywano uzgodnień kartelowych. Dlatego też S?d doszedł do wniosku, że „dowody (…) odnosz?ce się do spotkań kartelowych s? niewystarczaj?ce na poparcie wniosku, że przedsiębiorca uczestniczył w przedmiotowych, niezgodnych z prawem porozumieniach” oraz że „Komisja myliła się, dochodz?c do wniosku, że Tavorex (a tym samym Kaučuk / Unipetrol) uczestniczyła w kartelu”.
Wyrok S?du w całości unieważnia decyzję Komisji w zakresie dotycz?cym spółek Unipetrol i Kaučuk, nie tylko uchylaj?c karę pieniężn?, ale także ustalenie odpowiedzialności za naruszenie zasad konkurencji obowi?zuj?cych w UE. Unieważnienie decyzji Komisji w zakresie prawa konkurencji na bazie oceny dowodów dokonanej przez Komisję praktycznie zdarzyło się po raz pierwszy i będzie miało znaczne skutki, nie tylko dlatego, że decyzja Komisji jest podstaw? dla tocz?cych się przez długi czas prywatnych spraw s?dowych o odszkodowania przed Wysokim S?dem w Londynie z powództwa wiod?cych producentów opon przeciwko stronom, które Komisja wskazała jako uczestników kartelu.
To drugie zwycięstwo White & Case przed S?dem UE po skutecznym uchyleniu całej kary pieniężnej nałożonej na koncern Toshiba za rzekomy udział w kartelu na rynku rozdzielnic w izolacji gazowej.
Zespołem White & Case reprezentuj?cym spółki Unipetrol i Kaučuk w postępowaniu odwoławczym, kierował partner, Mark Powell, prawnicy Katarzyna Czapracka i Morris Schonberg w Brukseli oraz partner, Ivo Janda w Pradze. Zespół w Londynie, kierowany przez Johna Reynoldsa i prawnika, Charlesa Balmaina, broni klientów w sprawie z powództwa prywatnego o odszkodowania.

O White & Case

White & Case LLP to wiod?ca międzynarodowa firma prawnicza posiadaj?ca 36 biur zlokalizowanych w 25 krajach. Jako jedna z pierwszych firm prawniczych wywodz?cych się z USA, stworzyliśmy prawdziwie globaln? sieć, która pozwala nam świadczyć doradztwo na rzecz naszych klientów i reprezentować ich praktycznie we wszelkich obszarach prawa, jakie maj? wpływ na międzynarodow? działalność gospodarcz?.
Nasi klienci ceni? sobie zarówno możliwość korzystania z doświadczeń całej globalnej sieci, jak i wyj?tkow? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego oraz lokalnego w każdym z regionów, w którym jesteśmy obecni, powierzaj?c nam pełn? obsługę złożonych transakcji międzynarodowych oraz prowadzenie spraw spornych przed trybunałami arbitrażowymi i w s?dach.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin