Analizy i badania

Wciąż brak sygnałów nasilenia presji płacowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się we wrześniu do 3,9% r/r wobec 4,7% w sierpniu, kształtując się poniżej naszej prognozy (4,4%) i konsensusu rynkowego (4,6%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się we wrześniu o 4,4% r/r wobec 5,5% w sierpniu.</p>

>

Spadek nominalnej dynamiki wynagrodzeń częściowo wynikał z efektów wysokiej bazy sprzed roku (silny na tle historycznym miesięczny wzrost wynagrodzeń we wrześniu ub. r.). W kierunku zmniejszenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy sierpniem a wrześniem oddziaływała również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2015 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona taka sama jak przed rokiem), obniżaj?ca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.  

Średnie nominalne tempo wzrostu płac w III kw. wyniosło 4,5% r/r wobec 4,9% w II kw. Tym samym, mimo wyników badań koniunktury wskazuj?cych na narastaj?ce trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników dane nie sygnalizuj? nasilenia presji płacowej. Jest to spójne z lipcowym badaniem koniunktury NBP (Szybki Monitoring NBP), zgodnie z którym zaledwie 10,2% ankietowanych firm wskazuje na wzrost nacisków płacowych. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować nieznacznie powyżej 4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19