Analizy i badania

Warszawski rynek nieruchomości komercyjnych najbardziej atrakcyjny w Europie Środkowo-Wschodniej

<p style="text-align: justify;">Według najnowszego rankingu perspektyw na rynku nieruchomości najbardziej atrakcyjną lokalizacją nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo –Wschodniej wciąż pozostaje Warszawa. Stolica wyprzedziła wszystkie miasta z naszego regionu, zajmując jedenaste miejsce w ogólnoeuropejskim zestawieniu. Na pierwszych miejscach rankingu znalazły się Monachium, Dublin i Hamburg – wynika z raportu „Emerging Trends in Real Estate Europe 2014” firmy doradczej PwC i Urban Land Institute. Moskwie przypadła 13. pozycja w zestawieniu, Pradze 16., a Budapeszt znalazł się dopiero na 27. miejscu tegorocznego rankingu.</p>

>

Raport Emerging Trends in Real Estate Europe 2014 - przygotowany przez PwC oraz Urban Land Institute - pokazuje rynek nieruchomości komercyjnych w trzech aspektach: perspektyw na rynku nieruchomości w odniesieniu do inwestycji już poczynionych w  latach poprzednich (istniej?ce inwestycje), perspektywy w odniesieniu do nowych inwestycji oraz perspektyw dla  działalności deweloperskiej.

„Atutem naszego rynku jest silna pozycji Polski na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bliskość geograficzna z Niemcami oraz największy w tym regionie rynek konsumencki. Należy mieć jednak świadomość, że ze względu na duż? podaż powierzchni w  stolicy, a co za tym idzie – presję na obniżkę czynszu odbijaj?c? się na rentowności – Warszawie wyrastaj? bardzo silni lokalni konkurenci: Wrocław, Kraków oraz  Gdańsk” – wyjaśnia Kinga Barchoń, dyrektor w zespole ds.  nieruchomości PwC.

W rankingu dotycz?cym perspektyw dla działalności deweloperskiej Warszawa znalazła się na 15. pozycji (Moskwa, Praga, i Budapeszt odpowiednio na 4., 12. i 18.). W  kategoriiinwestycji w nowe nieruchomości, stolica zajęła 21. miejsce, plasuj?c się  za Moskw? i Prag? (odpowiednio 11. oraz 19. pozycja) i przed Budapesztem (28. miejsce).

Warszawa wci?ż pozostaje kierunkiem atrakcyjnym dla inwestorów z branży nieruchomości komercyjnych, choć w ostatnim roku lekko przesunęła się w dół rankingów. Miasto zaczyna być postrzegane jako dojrzały rynek, który coraz częściej jest porównywany z Europ? Zachodni? niż Środkowo Wschodni?. Dodatkowo, w latach 90-tych mieliśmy do czynienia z rodz?cym się rynkiem inwestycyjnym - możliwości było więcej i nie wymagały one większego wysiłku ze względu na istniej?ce potrzeby naszego rynku i  braki w porównaniu z Europ? Zachodni?. Obecnie inwestycje musz? być o wiele bardziej przemyślane, aby zapewnić spodziewane korzyści biznesowe”– mówi Kinga Barchoń, dyrektor w zespole ds.  nieruchomości PwC.

Liderzy rankingu rankingu perspektyw na rynku nieruchomości

Liderem tegorocznego rankingu analogicznie jak w roku poprzednim zostało Monachium, zajmuj?c odpowiednio 1. miejsce w kategorii perspektyw dla rynku nieruchomości oraz  2.  w  kategorii perspektyw dla działalności deweloperskiej. Zaskoczeniem roku jest wysoka pozycja Dublina, który uplasował się na 2. miejscu w kategorii perspektyw dla rynku nieruchomości oraz 1. w kategorii nowych inwestycji, awansuj?c tym samym aż o 18 pozycji w  porównaniu do zestawienia z ubiegłego roku.

Utrzymuj?ca się popularność Monachium nie jest zaskoczeniem z uwagi na stabiln? sytuację gospodarcz? Niemiec, nisk? stopę bezrobocia oraz rosn?c? populację. Wszystkie te  elementy sprawiaj?, iż miasto to stanowi oczywisty wybór dla inwestorów poszukuj?cych bezpiecznych inwestycji” - przekonuje Kinga Barchoń. „Z kolei Dublin wygrywa dzięki rosn?cej w ostatnim czasie skłonności inwestorów do podejmowania większego ryzyka w oczekiwaniu na większy zysk. Rynek ten przyci?ga krajowych i  międzynarodowych inwestorów atrakcyjnym poziomem cen i coraz lepszymi perspektywami ekonomicznymi Irlandii”.

Co istotne, Dublin nie jest przypadkiem odosobnionym – poprawę pozycji odnotowały także inne miasta znajduj?ce się w ubiegłym roku w dalszej części rankingu, takie jak Madryt czy  Barcelona. „Ożywienie inwestycji w Irlandii oraz zakres, w jakim odrodzi się hiszpański rynek nieruchomości, to dwa z najbardziej ważkich tematów na rok 2014” – zauważa Joe Montgomery, dyrektor generalny ULI Europe.

Wraz z popraw? koniunktury ekonomiczno-politycznej, a co za tym idzie zwiększon? pewności? inwestorów, w 2014 roku walka o aktywa na rynku nieruchomości przybierze na  sile i obejmie nowe lokalizacje. Uwaga inwestorów przesunie się od pierwszej klasy nieruchomości na rynkach europejskich w stronę nieruchomości daj?cych większ? szansę na  zysk, zlokalizowanych poza stolicami. „Inwestycje w nieruchomości biurowe w  Monachium mog? przynieść zysk rzędu 4%, natomiast inwestorzy zainteresowani mniejszymi rynkami niemieckimi, takimi jak Stuttgart, s? w stanie osi?gn?ć zysk w  wysokości nawet 6,5%”. W  Warszawie stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych kształtowały się na poziomie ok. 6,25 proc, w miastach regionalnych s? one o  1  -1,5% wyższe” - mówi Kinga Barchoń.

Według raportu „Emering Trends in  Real Estate Europe”, inwestorzy wierz?, że rok 2014 przyniesie także dużo pozytywnych zmian odnośnie sytuacji w sektorze finansowym, a tym samym zwiększonej dostępności i wysokości finansowania. Obecnie aż 71% respondentów uważa, iż w najbliższym roku wzrośnie wielkość finansowania bankowego, a 51% że zwiększy się także jego dostępność.

  „Jak wynika z naszego badania inwestorzy nie oczekuj?, że sytuacja na rynku wróci do  poziomu sprzed kryzysu, lecz ogólny optymizm daje podstawy by s?dzić, że dość trudna sytuacja na europejskim rynku nieruchomości w ostatnim czasie ulegnie jednak znacznej poprawie” – podsumowuje Kinga Barchoń.

Pierwsze miejsca w rankingu perspektyw na rynku nieruchomości

  

Ranking na rok 2014

Ranking na rok 2013

Zmiana

1

Monachium

1

↔0

2

Dublin

20

↑18

3

Hamburg

5

↑2

4

Berlin

2

↓2

5

Londyn

3

↓2

6

Zurych

7

↑1

7

Stambuł

4

↓3

8

Kopenhaga

12

↑4

9

Sztokholm

8

↓1

10

Frankfurt

11

↑1

11

Warszawa

10

↓1

  

Informacje o raporcie Emerging Trends in Real Estate ? Europe

Raport Emerging Trends in Real Estate Europe jest przygotowywany przez firmę doradcz? PwC oraz Urban Land Institute regularnie od 2003 roku. Omawia on rynki europejskie pod względem perspektyw inwestycyjnych oraz rozwojowych w obszarze nieruchomości. Tegoroczna publikacja powstała w oparciu o opinie ponad 500 czołowych przedstawicieli branży - inwestorów, deweloperów, finansistów i  zarz?dców nieruchomości.

Informacje o Urban Land Institute

Urban Land Insitute (www.uli.org) to globalny instytut edukacyjno-badawczy o charakterze non-profit, wspierany przez swoich członków. Jego misj? jest wyznaczanie kierunków w  odpowiedzialnym wykorzystaniu ziemi, a także tworzeniu i utrzymywaniu dobrze prosperuj?cych społeczności na całym świecie. Instytut został założony w 1936 r. i ma niemal 30 tys. członków reprezentuj?cych wszystkie aspekty wykorzystania ziemi i dyscypliny zwi?zane z budownictwem.

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 180 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Badanie koniunktury gospodarczej 2020

Francusko-Polska Izba Gospodarcza zaprasza swoich członków - firmy z kapitałem zagranicznym, do udziału w badaniu koniunktury gospodarczej w Polsce....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin