W sektorze MŚP wiek ma znaczenie. Im starsza firma, tym osiąga większe obroty i zatrudnia więcej pracowników

<p style="text-align: justify;">Wśród firm o rocznych obrotach do 1 mln zł, 24,5 proc. to przedsiębiorstwa najmłodsze, działające na rynku do 5 lat, podczas gdy w grupie firm osiągających roczne obroty powyżej 50 mln zł nie ma żadnej firmy, która działa krócej niż 6 lat – wynika z raportu EFL „Inwestycje w MŚP. Pod lupą”. Równocześnie największy odsetek firm średnich stanowią firmy najstarsze – 42 proc. z nich zostało założonych ponad 20 lat temu. Biorąc pod uwagę branże i wiek firm w nich działających, najstarszą jest rolnictwo, najmłodszą zaś transport i telekomunikacja.</p>

>

- Niejednokrotnie podkreślaliśmy zróżnicowanie, z jakim mamy do czynienia w polskim sektorze MŚP. Bo z jednej strony tworz? go firmy jednoosobowe, które w dużej części zakładane s? w celu optymalizacji podatkowej, a nie zwiększania skali biznesu. Na drugim krańcu s? zaś podmioty zatrudniaj?ce ponad dwustu pracowników, działaj?ce na wielu rynkach lub prowadz?ce działalność eksportow? i rosn?ce dynamicznie z roku na rok. Sektor MŚP jest też zróżnicowany bior?c pod uwagę staż działania firmy na rynku. Co więcej, z naszego badania wynika, że s? zależności między wiekiem, a rocznym obrotem oraz liczb? zatrudnionych pracowników. Im starszy podmiot tym częściej ma większy roczny obrót i liczniejsz? załogę. Z pewności? to efekt ostrożności oraz mniejszej skłonności do ryzyka wśród najmłodszych firm, które w pocz?tkowej fazie istnienia s? nastawione w większej mierze na stabilność funkcjonowania –  podkreśla  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Wiek a roczny obrót

Z analizy zależności między rocznym obrotem badanych podmiotów z sektora MŚP a ich stażem na rynku, wyraźnie widać, że wśród firm o najmniejszych rocznych obrotach, do 1 mln zł, dominuj? te najmłodsze. 24,5 proc. działa na rynku krócej niż pięć lat, a 18 proc. – od sześciu do dziesięciu lat. Wśród firm o wyższych obrotach, 10-20 mln zł, utrzymuje się stosunkowo wysoki odsetek firm najstarszych – aż dwie trzecie stanowi? podmioty działaj?ce na rynku powyżej 20 lat. Bior?c zaś pod uwagę firmy osi?gaj?ce roczne obroty powyżej 50 mln zł, nie ma wśród nich żadnej firmy, która działa krócej niż 6 lat, a trzy czwarte działa na rynku od ponad 20 lat.

Wiek a wielkość firmy

Z raportu EFL „Inwestycje w MŚP. Pod lup?” widać również zależność pomiędzy wiekiem firmy, a liczb? pracowników, jak? ta zatrudnia. Największy odsetek najmłodszych firm znajduje się wśród firm mikro zatrudniaj?cych do 9 osób – 38,5 proc. z nich otwarto w ci?gu ostatnich 10 lat. Jest też symetria: najwięcej najstarszych podmiotów odnotowuje się wśród firm średnich, zatrudniaj?cych od 50 do 249 osób. 42 proc. z nich zostało założonych ponad 20 lat temu.

Wiek a branża

Warto również przyjrzeć się, która branża jest „najstarsza”, a w której jest najwięcej młodych firm. Największy odsetek najmłodszych firm obserwujemy w branży transportowej i telekomunikacyjnej, gdzie aż połowa działa na polskim rynku krócej niż 10 lat. Drug? „najmłodsz?” branż? jest HoReCa, w której 40% firm posiada staż krótszy niż 10 lat. Trzeci? zaś s? usługi, w których co trzeci podmiot „nie ukończył” jeszcze 10 lat. Dla kontrastu warto zwrócić uwagę na branżę rolno-przetwórcz?, w której co pi?te przedsiębiorstwo powstało przed 1989 rokiem, a jedynie co czwarte powstało w ci?gu ostatniej dekady. Drug? „najstarsz?” branż? jest produkcja, w której 33 proc. firm działa już ponad 20 lat.

- Firmy z większym stażem oraz bagażem doświadczeń wchodz? na coraz wyższy poziom obrotów i w zwi?zku z tym coraz chętniej ryzykuj?, m.in. w zakresie inwestycji. Po okresie stabilizacji i stopniowego wzrostu, zdobyte doświadczenie wykorzystuj? bardziej śmiało, bo maj? apetyt na przejście do innej ligi. Już nie tylko działaj?, żeby dorównać konkurencji, ale szukaj? sposobu na zaoferowanie lepszego produktu i wygranie walki konkurencyjnej  – mówi  Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL.

***

Raport  dostępny jest pod adresem: http://media.efl.pl/reports

Metodologia badania:

Badanie  „Inwestycje w MŚP. Pod lup?”  zostało zrealizowane przez Ecorys Polska na zlecenie EFL S.A. na reprezentatywnej grupie 500 firm dobranych w sposób losowo-kwotowy, wśród których były mikro-, małe i średnie firmy (zatrudniaj?ce do 250 osób). Ogólnopolska próba uwzględnia zróżnicowanie ze względu na zatrudnienie, działalność i liczbę firm przypadaj?cych na województwo. Bł?d pomiaru wynosi 2, ufność – 0,95. Respondentami były osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwój firmy (właściciel, wspólnik, prezes, dyrektor zarz?dzaj?cy, dyrektor finansowy, dyrektor ds. rozwoju, szef działu B+R, specjalista ds. inwestycji lub inne z wskazane jako odpowiedzialne za rozwój). Badanie wykonano metod? ilościow?, technik? CATI (wywiad telefoniczny) w dniach 3-10 czerwca 2016 roku.

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 287 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!