Aktualności firm stowarzyszonych

W PAIiIZ o odpowiedzialnym zarządzaniu łańcuchem dostaw

28 czerwca br. odbędzie się konferencja Wytyczne OECD w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, zorganizowana przez PAIiIZ oraz Accreo Taxand. Celem konferencji jest przybliżenie teorii i najlepszych praktyk z zakresu minimalizowania ryzyk ekonomicznych, społecznych i środowiskowych związanych z dostawami w kontekście odpowiedzialnego biznesu.

>

Podczas konferencji zostan? przedstawione najnowsze globalne trendy w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Omówione zostan? współczesne wymagania globalnych firm w zakresie środowiskowym, społecznym i miejsca pracy, do których powinny dostosować się rodzime przedsiębiorstwa. Ponadto, uczestnicy dowiedz? się, jak poprzez ściślejsz? kontrolę dostawców można zminimalizować ryzyka zwi?zane z czasem i jakości? zamawianych dostaw czy kosztami energii, transportu i materiałów, wpływaj?c tym samym na konkurencyjność firmy i renomę jej marki.

Na konferencji omówione zostan? zaktualizowane Wytyczne OECD* oraz ich realizacja na poziomie krajowym, jak również wnioski z dorocznego spotkania Krajowych Punktów Kontaktowych OECD, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Paryżu.

Konferencja odbędzie się 28 czerwca br. od godz. 11.00 w Centrum Informacyjnym PAIiIZ, ul. Bagatela 12 w Warszawie. Zgłoszenia udziału należy przesyłać na adres: katarzyna.kosciesza(@)paiz.gov.pl, tel. 22 3349853.

*
Czym s? Wytyczne OECD?

• zaleceniami kierowanymi przez rz?dy do przedsiębiorstw wielonarodowych, które pochodz? z jednego z krajów członkowskich OECD lub prowadz? działalność na jego terytorium,

• zalecanymi standardami zachowania biznesu w dziedzinach takich jak: zatrudnienie i stosunki pracy, środowisko, jawność informacji, prawa człowieka, konkurencja, walka z korupcj?, prawa konsumenta, kwestie podatkowe czy zwi?zane z rozwojem nauki i technologii,

• reakcj? na globalizację, tj. wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, postępuj?c? internacjonalizację przedsiębiorstw oraz wkraczanie na zagraniczne rynki nowych firm, 


• jednym z podstawowych standardów strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR - Corporate Social Responsibility).

Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych znajduj? się na:
www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf   (www.paiz.gov.pl ).

Informacje o Accreo Taxand

Accreo Taxand to firma konsultingowa oferuj?ca usługi doradztwa podatkowego, europejskiego oraz business consulting. Accreo należy do międzynarodowej sieci Taxand, która zrzesza doradców podatkowych i finansowych z blisko 50 krajów z całego świata. Na rynku usług doradczych firma działa od 2005 roku. W ci?gu kilku lat Accreo Taxand zdobył mocn? pozycję rynkow? i plasuje się w czołówce firm doradczych w Polsce. Znakiem rozpoznawczym Accreo jest niezależność od podmiotów audytorskich. www.taxand.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19