W ciągu III kwartałów 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały więcej niż w całym rekordowym 2017 r.

<p style="text-align: justify;"><strong>W trzecim kwartale 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały na świecie ponad 52 mld USD. Pomimo znaczącego spadku inwestycji w odniesieniu do poprzedniego kwartału, wartość inwestycji w ciągu III kwartałów 2018 r. jest większa niż w całym rekordowym 2017 r. Najwięcej pieniędzy zainwestowano w Azji, która jest w tej chwili największym rynkiem konsumenckim. Prawie połowa finansowania funduszy trafia do spółek tworzących innowacyjne oprogramowanie dla biznesu i administracji. Jednak fundusze coraz chętniej inwestują w spółki biotechnologiczne, cyfrowego zdrowia czy oferujące innowacyjne usługi transportu miejskiego. Jak wynika z badania KPMG, Europa stanowi obecnie zaledwie 10% globalnego rynku inwestycji funduszy venture capital.</strong></p>

>

Rekordowe inwestycje funduszy venture capital w 2018 r.

W III kwartale 2018 r. ł?czna kwota zainwestowanych środków wyniosła 52 mld USD, co oznacza spadek o 25% w stosunku do poprzedniego kwartału. Warto pamiętać, że na wyniki drugiego kwartału wpłynęła rekordowa transakcja, w której chiński fintech oferuj?cy usługi płatności on-line pozyskał od kilku funduszy aż 14 mld USD. Rok 2018 jest absolutnie rekordowy, jeśli chodzi o wartość inwestycji funduszy venture capital – w ci?gu III kwartałów fundusze zainwestowały już więcej niż w rekordowym do tej pory 2017 r. W tej chwili Azja ze swoim olbrzymim rynkiem konsumenckim odgrywa kluczow? role na rynku venture capital: 8 z 10 największych transakcji w III kwartale 2018 r. to inwestycje w  azjatyckie spółki.  

Analizy KPMG wskazuj? również, że fundusze preferuj? coraz bardziej dojrzałe startupy. W ci?gu trzech kwartałów fundusze zainwestowały w 2 751 spółek w ramach pierwszej rundy finansowania, podczas gdy w rekordowym 2014 r. były to 7  352 spółki. W ci?gu ostatnich 4 lat ponad dwukrotnie wzrosły mediany inwestycji robionych przez fundusze w ramach poszczególnych rund finansowania: w  fazie zal?żkowej (ang.  seed) rozwoju z 0,5 mln USD w 2014 r. do w 1, 1 mln USD, a w przypadku wczesnej fazy (ang.  early stage) z 2,8 mln USD do 5,9 mln USD.

Inwestycje funduszy venture capital s? coraz większe. Obecnie inwestuje się w startupy, które buduj? naprawdę innowacyjne rozwi?zania technologiczne i planuj? ekspansję międzynarodow?. A takie spółki potrzebuj? większych pieniędzy, żeby się szybciej rozwijać. Warto ten aspekt wzi?ć pod uwagę buduj?c rynek venture capital w Polsce    mówi  dr  Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w  Polsce.

Fundusze VC szukaj? innowacyjnych startupów

Od wielu lat fundusze venture capital koncentruj? się przede wszystkim na inwestycjach w spółki produkuj?ce zaawansowane oprogramowanie wykorzystywane w cyfryzacji biznesu i administracji – aż 45% środków zainwestowanych przez fundusze służyło finansowaniu rozwoju firm softwarowych w  III kwartale 2018 r. Nadal olbrzymim zainteresowaniem cieszył się sektor biotechnologii i cyfrowego zdrowia. Jednak ostatni kwartał to eksplozja transakcji spółek oferuj?cych innowacyjne rozwi?zania transportu miejskiego. Inwestuje się w spółki buduj?ce elektryczne skutery, czy innowacyjne systemy dla autonomicznych pojazdów. Bardzo dużym zainteresowaniem ciesz? się startupy oferuj?ce rozwi?zania usług transportowych w modelu współdzielenia zasobów (ang.  economy sharing).  

Cyfryzacja jest najważniejszym trendem na całym świecie i nic dziwnego, że fundusze tak chętnie inwestuj? w  spółki, które rozwijaj? innowacyjny software wykorzystywany we wszystkich branżach. Inwestorzy bacznie obserwuj?, jakie s? w tej chwili najważniejsze wyzwania społeczne i gospodarcze i  st?d wynika duże zainteresowanie startupami z sektora zdrowia czy buduj?cymi cyfrowe rozwi?zania dla aglomeracji miejskich    mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Europa stanowi tylko 10% globalnego rynku VC

Wartość inwestycji funduszy venture capital w Europie w trzecim kwartale 2018 r. wyniosła 5,2 mld USD. Było zdecydowanie mniej transakcji, za to znacz?co wzrosła wartość pojedynczych inwestycji. Na sytuację na rynku europejskim wpływa zmniejszenie liczby inwestycji dokonywanych przez aniołów biznesu oraz liczby pierwszych rund finansowania. Największ? inwestycj? funduszy w ostatnim kwartale było pozyskanie 300 mln USD przez niemieck? firmę, oferuj?c? usługi e-commerce w całej Europie.  

Wielka Brytania i Niemcy to od wielu lat najsilniejsze rynki venture capital na naszym kontynencie. Pomimo zbliżaj?cego się brexitu rynek brytyjski jest bardzo aktywny. Brexit w tej chwili wpływa bardziej na zmianę strategii międzynarodowej brytyjskich startupów – np. fintechy staraj? się pozyskać w krajach kontynentalnej Europy licencje pozwalaj?ce na świadczenie usług finansowych w ramach całej Unii Europejskiej. Natomiast w Niemczech po rekordowych inwestycjach funduszy w pierwszym kwartale 2018 r (prawie 1,5 mld USD), fundusze zainwestowały w trzecim kwartale ponad 830 mln USD. Coraz silniejszy staje się hiszpański rynek startupowy – w ci?gu III kwartałów 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały w hiszpańskie startupy ponad 650 mln USD.  

Podobnie do światowego rynku, także w Europie sektor biotechnologii staje się coraz bardziej atrakcyjny dla funduszy venture capital. Największa inwestycja w tej branży o wartości 147 mln USD została dokonana w brytyjsk? spółkę, zajmuj?c? się innowacyjnymi metodami leczenia genetycznego.  

W Europie coraz silniejsz? rolę w inwestycjach w innowacyjne spółki odgrywaj? korporacyjne fundusze venture capital. Przykładowo w Niemczech 2/3 wartości wszystkich inwestycji stanowi? działania takich funduszy.Dla największych polskich przedsiębiorstw to wyraźny sygnał, że model korporacyjnego funduszu venture capital to jedno z najważniejszych rozwi?zań dla skutecznego pozyskiwania innowacji z zewn?trz organizacji  –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.  

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

Raport pt. „Venture Pulse Q3 2018” to kwartalna publikacja dotycz?ca sektora venture capital, opracowany przez KPMG International. Raport przedstawia sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i  regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne b?dź inwestorów prywatnych typu tzw.  super angel. Analiza obejmuje dane pochodz?ce z III kwartału finansowego 2018 r.  

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG    s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19