Aktualności firm stowarzyszonych

Veolia z nagrodą „Inwestor Bez Granic” na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym

<p style="text-align: justify;">Podczas tegorocznej, dziewiątej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, po raz pierwszy przyznano wyróżnienia „Inwestor bez granic”. Kapituła konkursu uhonorowała Veolię w kategorii „Inwestor zagraniczny w Polsce”. Grupa otrzymała też nagrodę od czytelników portalu wnp.pl.</p>

>

Źródło: PTWP Opis: Prezes Gerard Bourland (po lewej) odbiera nagrodę od wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Zainicjowane w tym roku na Europejskim Kongresie Gospodarczym wyróżnienie „Inwestor bez granic” nagradza wiod?ce firmy w dwóch kategoriach: „Inwestor zagraniczny w Polsce” oraz „Polskie firmy realizuj?ce ekspansję zagraniczn?”. Kandydatów do obu kategorii nominuj? przedstawiciele szerokiego grona specjalistów ze świata gospodarki, między innymi: biznesu, instytucji samorz?du gospodarczego, agencji oraz instytucji rz?dowych. Kandydatury, wraz z uzasadnieniem, zostały następnie poddane ocenie przez Radę Konsultacyjn? złożon? z ekspertów i autorytetów w dziedzinie ekonomii.

Veolia została wyróżniona w kategorii „Inwestor zagraniczny w Polsce”. W jej ramach Rada Konsultacyjna wyłania spośród nominowanych inwestorów zagranicznych te firmy, których przedsięwzięcia i aktywność biznesowa maj? realne przełożenie na wzrost gospodarczy. Europejski Kongres Gospodarczy daje tym samym wyraźny znak, że chce promować zagraniczny biznes silnie zakorzeniony w Polsce, którego skala inwestycji jest zauważalna zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

- Odbieraj?c to wyróżnienie w imieniu całej Grupy Veolia, czułem dumę. W tym roku świętujemy jubileusz – jesteśmy obecni w Polsce już od 20 lat. W ramach projektu „Inwestor bez granic” kapituła wyróżniła firmy, których działania i pomysły zweryfikowano w praktyce. Wytypowano także firmy, które z powodzeniem inwestuj? za granic?, stawiaj?c na współpracę lokaln? i respektuj? kulturow? specyfikę danego regionu. Taka właśnie jest Veolia. Od pocz?tku przykładamy ogromn? wagę do utrzymywania partnerskich relacji z lokalnymi samorz?dami i przemysłem, bo wierzymy, że dzięki temu jesteśmy w stanie efektywnie realizować wspólne cele. Uważamy się za biznes lokalny. Ta nagroda to wielkie zobowi?zanie na przyszłość. Dziękujemy naszym Partnerom za zaufanie i 20 lat współpracy - mówi Gerard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Grupa Veolia została doceniona za swój dwudziestoletni wkład na rzecz rozwoju zarz?dzania energi?, ciepłem, gospodark? wodno-ściekow? oraz gospodarowaniem odpadami. Firma została wskazana jako wiod?cy partner dla samorz?dów i przemysłu, dzięki swojej konsekwentnej polityce rozbudowy i unowocześnieniu infrastruktury. Dodatkowo, Grupa została doceniona za wdrażanie nowoczesnych rozwi?zań technologicznych i inwestycyjnych, także idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

***

Veolia jest uznan? światow? mark? specjalizuj?c? się w optymalnym zarz?dzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 163 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwi?zania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energi?. Rozwi?zania te przyczyniaj? się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijaj?c trzy uzupełniaj?ce się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia. W 2016 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitn? 100 milionów mieszkańców, a 61 miliony objęła usług? uzdatniania wody. Wyprodukowała 54 mln MWh energii i odzyskała 31 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i energetycznego. W 2016 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty w wysokości 24,39 mld euro. www.veolia.com

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferuj?cym usługi dostosowane do potrzeb klientów , stale rozwijaj?cym swoj? działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarz?dzania energi?, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4500 pracowników. Tworzy i wdraża rozwi?zania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadaj? założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniaj? się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarz?dza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.www.veolia.pl

Kontakt:

Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce magdalena.kempinski@veolia.com, Tel.: +48 516 141 414

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP