Uwagi Komitetu “Prawo Zamówień Publicznych” Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej do projektu o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W imieniu członków Komitetu PZP, działającego przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, pragniemy przedstawić najistotniejsze uwagi do projektu nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 21 stycznia 2019 r. (dalej jako: „Projekt Ustawy”).

 I.        Najważniejsze zmiany zawarte w Projekcie Ustawy

1. Zmiany natury ogólnej:

1.1.  Wprowadzenie zasady efektywności;

1.2.  Wprowadzenie zasady współdziałania zamawiającego z wykonawcą na etapie realizacji zamówienia;

1.3.  Dialog konkurencyjny;

1.4.  Obowiązkowa analiza potrzeb zamawiającego;

1.5.  Publikowanie ogłoszeń w jednym miejscu;

1.6.  Ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia;

1.7.  Wzmocnienie roli Prezesa UZP;

1.8.  Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego; katalog klauzul abuzywnych;

1.9.  Waloryzacja

1.10. Zamówienia podprogowe z myślą o MŚP;

1.11. Informacja zwrotna dla uczestników postępowania;

1.12. Nowa przesłanka unieważnienia umowy.

 

2. Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej:

2.1.  zasada – trzyosobowe składy arbitrów w KIO;

2.2.  składanie odwołań w pełnym zakresie będzie możliwe także dla zamówień poniżej progów UE; zaskarżanie postanowień umownych;

2.3.  Postępowanie koncyliacyjne;

2.4.  uchylenia zakazu zawarcia umowy w przypadku postępowań, w których wnoszone są odwołania zawierające braki formalne (np. nieopłacone);

2.5.  jeden sąd do rozpoznawania skarg na orzeczenia KIO;

2.6.  dłuższy termin wnoszenia skarg do sądu na orzeczenia KIO (14 dni);

2.7.  opłata od skargi na orzeczenie KIO ma zostać zmniejszona i wynosić 3-krotność opłaty od odwołania;

2.8.  możliwość żądania uzyskania odszkodowania za zawarcie umowy z naruszeniem ustawy PZP.

 

PEŁNA TREŚĆ ZGŁOSZONYCH UWAG DO PROJEKTU USTAWY >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!