Analizy i badania

Utrzymuje się dobra koniunktura w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się we wrześniu do 56,7 pkt. z 55,7 pkt. w sierpniu.</p>

>

Tym samym ukształtował się on tylko nieznacznie poniżej odnotowanej w kwietniu i maju swojej najwyższej od 6 lat wartości (56,8 pkt.). Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze wzrostu jego składowych zarówno dla aktywności biznesowej w usługach, jak również bież?cej produkcji w przetwórstwie. W III kw. średnia wartość zagregowanego indeksu PMI wyniosła 56,0 pkt. wobec 56,6 pkt. w II kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy zakładaj?cej nieznaczne obniżenie tempa wzrostu PKB w strefie euro w III kw. (0,5% kw/kw wobec 0,6% w II kw.).

Choć poprawę koniunktury w strefie euro odnotowano zarówno w przetwórstwie jak i w usługach, na uwagę zasługuje utrzymuj?ca się dysproporcja w tempie wzrostu aktywności w tych sektorach. Ożywienie w przetwórstwie strefy euro wspierane jest przez silny wzrost zamówień wewnętrznych oraz zagranicznych. Obserwowane s? także coraz wyraźniejsze sygnały wskazuj?ce na rosn?ce bariery zwi?zane z niewystarczaj?cymi mocami wytwórczymi. Czas dostaw w przetwórstwie w strefie euro w sierpniu był najdłuższy od kwietnia 2011 r., co sygnalizuje, że firmy nie nad?żaj? z realizacj? zamówień. Sprzyja to wzrostowi inwestycji w zwiększanie mocy wytwórczych, w tym w zwiększanie zatrudnienia. W efekcie składowa dla zatrudnienia w przetwórstwie w strefie euro we wrześniu wzrosła do 56,8 pkt. wobec 55,5 pkt. w sierpniu osi?gaj?c najwyższ? wartość w historii badań.

W ujęciu geograficznym, poprawa koniunktury w strefie euro wynikała z wyższego tempa wzrostu aktywności zarówno w Niemczech (57,8 pkt we wrześniu wobec 55,8 pkt. w sierpniu – najwyższy poziom od kwietnia 2011 r.) oraz we Francji (57,2 pkt. wobec 55,2 pkt. – najwyższy poziom od maja 2011 r.). Zwiększenie indeksów PMI dla Niemiec oraz Francji wynikało ze wzrostu składowych zarówno dla bież?cej produkcji w przetwórstwie, jak i aktywności biznesowej w usługach. W pozostałych krajach strefy euro objętych badaniem odnotowano obniżenie tempa wzrostu aktywności.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa zwiększył się we wrześniu do 60,6 pkt. wobec 59,3 pkt. w sierpniu, co jest jego najwyższym poziomem od kwietnia 2011 r. W strukturze danych na uwagę zasługuje silny wzrost składowej dla bież?cej produkcji (61,8 pkt. we wrześniu wobec 60,1 pkt. w sierpniu – najwyższy poziom od kwietnia 2011 r.), któremu towarzysz?  utrzymuj?ce się wysokie na tle historycznym poziomy składowych dla nowych zamówień (60,5 pkt. wobec 60,3 pkt.) oraz nowych zamówień eksportowych (58,9 pkt. wobec 61,0 pkt.).

W ubiegłym tygodniu dodatkowych informacji nt. sytuacji w niemieckiej gospodarce dostarczył również indeks ZEW obrazuj?cy nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w Niemczech, który zwiększył się we wrześniu do 17,0 pkt. wobec 10,0 pkt. w sierpniu. Zgodnie z treści? komunikatu poprawa nastrojów wynikała ze znacz?cego wzrostu akcji kredytowej banków oraz ożywienia inwestycji przedsiębiorstw i rz?dowych.

Wyraźna poprawa koniunktury w przetwórstwie w strefie euro, w szczególności w Niemczech sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (tzw. dobra pośrednie). Jest to zgodne z nasz? prognoz?, zgodnie z któr? roczna dynamika polskiego eksportu zwiększy się w III kw. br. do 8,0% wobec 2,8% w II kw., a w IV kw. wyniesie 10,0% r/r. Jednocześnie rosn?cy popyt na wytwarzane w Polsce dobra pośrednie w warunkach wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych sprzyja zwiększaniu nakładów na środki trwałe w polskim przetwórstwie. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy wzrostu dynamiki inwestycji w III kw. (3,0% r/r wobec 0,8% w II kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin