Analizy i badania

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży

<p style="text-align: justify;">Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w dniu 31 marca 2016 r. Sejm przyjął Ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.</p>

>

Co prawda,powyższa ustawa będzie jeszcze przedmiotem obrad Senatu, jednak w przypadku przyjęcia przez Senat ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, w zwi?zku ze zmianami wprowadzonymi powyższ? ustaw?: (i)zbycie wszelkich nieruchomości rolnych, na każdej podstawie prawnej, będzie możliwe tylko na rzecz osób fizycznych, które s? rolnikami indywidualnymi w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, (ii)Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) będzie posiadała prawo pierwokupu (lub wykupu) w przypadku zbywania udziałów (akcji) spółek, będ?cych właścicielami nieruchomości rolnych, przy czym prawo to będzie miało zastosowanie również w razie zbycia udziałów (akcji)na innej podstawie prawnej niż sprzedaż (np. aport, poł?czenie, podział spółek). Ustawa stosuje się także do nabycia użytkowania wieczystego oraz przewiduje uprawnienia ANR w razie zmiany wspólników spółek osobowych, będ?cych właścicielami nieruchomości.

Powyższe uprawnienie ANR będzie miało istotne znaczenie dla działalności podmiotów komercyjnych, ponieważ w przypadku gdy dana spółka będzie właścicielem nieruchomości rolnych (w tym nawet nieruchomości rolnych niezwi?zanych z podstawow? działalności? spółki), zbycie nieruchomości rolnych na rzecz innych podmiotów, niż rolnicy indywidualni, niezależnie od formy zbycia (np. sprzedaż, aport, poł?czenie lub podział spółek będ?cych właścicielami nieruchomości rolnych), będzie niemożliwe, natomiast zbycie udziałów (akcji)takich spółek będzie zagrożone wykonaniem prawa pierwokupu lub prawa wykupu przez ANR.

Zgodnie z treści? przyjętego przez Sejm projektu, ustawa wejdzie w życie w dniu 30 kwietnia 2016 r.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP