Aktualności firm stowarzyszonych

Ustawa o prawach konsumenta - praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

<p style="text-align: justify;">Kancelaria TaylorWessinge|n|w|c zaprezentowała ważną dla sektora e-commerce publikację „Ustawa o prawach konsumenta - praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli” przygotowaną pod redakcjąadwokata Przemysława Walaska, partnera w TaylorWessinge|n|w|c w Warszawie, kierującego zespołem prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.</p>

>

Publikacja została objęta patronatem Ambasady Brytyjskiej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, UK Trade& Investment,Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.

Wyzwania dla przedsiębiorców

Nowy stan prawny jest ogromnym wyzwaniem dla dużej części przedsiębiorców internetowych, którzy musz? przestawić się na funkcjonowanie według odpowiednio zmienionych zasad.   Publikacja ma na celu ułatwienie tego procesu oraz pomoc w zrozumieniu wymogów wynikaj?cych z nowej regulacji prawnej.

Implementacja do polskiego porz?dku prawnego dyrektywy 2011/83/UE stanowi jedn? z najważniejszych w ostatnim czasie zmian prawa dla wszystkich przedsiębiorców internetowych kieruj?cych swoj? ofertę do odbiorcy nieprofesjonalnego. Zakres zmian wprowadzonych ustaw? z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) jest imponuj?cy -   pocz?wszy od nowego, kompleksowego uregulowania obowi?zków informacyjnych względem konsumentów, poprzez uporz?dkowanie kwestii rozliczeń transakcji zawieranych na odległość, odpowiednie zmodyfikowanie instytucji odst?pienia od umowy, a skończywszy na istotnej nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie przepisów dotycz?cych rękojmi. Ten ostatni element wynika z równoczesnej, ponownej implementacji dyrektywy 1999/44/WE o sprzedaży konsumenckiej i sprawia, że omawiane zmiany nabieraj? w Polsce szczególnego charakteru.

Praktyczne spojrzenie na ustawę

Prezentowany w przewodniku po ustawie materiał składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje artykuły poruszaj?ce najistotniejsze zmiany, wybrane pod k?tem ich przełożenia na praktykę sektora e-commerce, druga natomiast część to tabela zawieraj?ca zestawienie zmian w prawie względem poprzednio obowi?zuj?cych przepisów. Bior?c pod uwagę długi, dwuletni okres odpowiedzialności z tytułu umów zawartych jeszcze pod rz?dami poprzedniej ustawy i zwi?zanej z tym w rezultacie konieczności stosowania w odniesieniu do niektórych klientów uchylonych już przepisów prawa, tabela ta może okazać się szczególnie przydatna w praktyce.  

Bezpłatna publikacja

Przewodnik przygotowany został w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej (przy czym tabela porównawcza został przygotowana w wersji polskojęzycznej) i jest dostępny do pobrania na stronie www.taylorwessing.com, pod tym linkiem a także w bezpłatnej wersji drukowanej w siedzibie kancelarii i siedzibach patronów, można go również zamówić e-mailowo: warsaw@taylorwessing.com lub telefonicznie:+48-22-584 97 40.

Spotkanie autorskie

W dniu 9 lutego 2015 w godzinach 10:00-12:00, w siedzibie kancelarii TaylorWessinge|n|w|c przy ul. Mokotowskiej 1, odbyło się spotkanie z cyklu „Śniadanie z Prawnikiem”, które poprowadził Przemysław Walasek, adwokat, partner i kierownik działu prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii kancelarii TaylorWessinge|n|w|c.

Przedstawił on wybrane aspekty prawne dotycz?ce nowej ustawy, które z praktycznego punktu widzenia s? najważniejsze dla przedsiębiorców, pocz?wszy od nowych obowi?zków informacyjnych, poprzez nowe zasady odst?pienia od umowy zawartej w internecie oraz zmiany w zakresie rozliczeń z konsumentami w sieci, a skończywszy na nowym reżimie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowach sprzedaży.

O autorach przewodnika

Przemysław Walasek jest partnerem w kancelarii Taylor Wessinge|n|w|cw Warszawie   i kieruje działem prawa nowych technologii i własności intelektualnej. Wraz ze swoim zespołem doradza największym spółkom giełdowym i innym międzynarodowym firmom, koncentruj?c się w szczególności na prawnych aspektach prowadzenia działalności komercyjnej w internecie,   zagadnieniach zwi?zanych z prawem autorskim, ochron? znaków towarowych oraz ochron? konsumentów. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla klientów z sektora e-commerce, tym host providerów, producentów i dystrybutorów gier komputerowych oraz sklepów internetowych. Wspiera klientów w zakresie kształtowania strategii ochrony praw własności intelektualnej oraz pomaga im w egzekwowaniu ich naruszeń, w tym także dokonywanych w internecie, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach dotycz?cych prawnych aspektów sektora e-commerce, prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Przemysław Walasek studiował prawo w Niemczech i w Polsce. Pracował w renomowanych, międzynarodowych kancelariach w Warszawie, zanim w roku 2012 doł?czył do zespołu TaylorWessinge|n|w|c.

Jest adwokatem,   członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Marta Tuzimek-Wiśniewska jest prawnikiem w kancelarii Taylor Wessinge|n|w|c w Warszawie i wspiera klientów w zakresie prawa ochrony konsumentów, prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego oraz ochrony danych osobowych.Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa nowych technologii oraz ochrony konsumentów, w tym sporz?dzanie regulaminów świadczenia usług drog? elektroniczn? oraz polityk prywatności. Ponadto, zajmuje się kwestiami zwi?zanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz ocen? prawn? działań marketingowych w sektorze ochrony zdrowia oraz opiniowaniem reklamy produktów leczniczych i suplementów diety. Marta doradza również klientom w sprawach zakresu ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej i rejestracji znaków towarowych. Zajmuje się także bież?c? obsług? korporacyjn? klientów kancelarii.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, Szkołę Prawa Niemieckiego (organizowan? przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn w Niemczech) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem na Florydzie, USA).

Obecnie Marta Tuzimek-Wiśniewska jest słuchaczem studiów z zakresu prawa IP w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Marta Tuzimek-Wiśniewska jest aplikantk? adwokack?, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Marcin Przybysz jest prawnikiem w kancelarii Taylor Wessinge|n|w|c w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu prawa ochrony konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zwi?zanych z sektorem e-commerce. Wspiera klientów działaj?cych na rynku krajowym jak i międzynarodowym w zwi?zku z funkcjonowaniem różnego rodzaju platform internetowych, w tym sklepów internetowych, platform gier on-line, konkursów organizowanych w internecie, itp. Specjalizuje się w sprawach dotycz?cych ochrony praw własności intelektualnej, a w kręgu jego zainteresowań pozostaj? ponadto zagadnienia zwi?zane z nowymi technologiami oraz ochron? danych osobowych.

Marcin Przybysz jest absolwentem Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2007-2012). Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim (2013-2014). Obecnie poszerza swoj? wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej w ramach studiów w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.Marcin jest aplikantem adwokackim, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? prawn? oferuj?c? doradztwo prawne przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Z determinacj? doradzamy klientom, pomagaj?c im osi?gn?ć sukces poprzez innowacyjne spojrzenie na ich biznes.

Skoncentrowanie naszych działań na branżach przyszłości pozwoliło nam rozwin?ć najlepsze na rynku doświadczenie w następuj?cych dziedzinach:

•                 Technology, Media and Communications
•                 Life Sciences
•                 PrivateWealth
•                 Energy

W Taylor Wessing jesteśmy dumni z naszej reputacji, jako firmy myśl?cej przyszłościowo. Wspieramy klientów, gdziekolwiek chc? robić interesy.   Nasze 26 biur na całym świecie ł?cz? w sobie najlepsz? lokaln? wiedzę handlow?, branżow? i kulturow? z międzynarodowym doświadczeniem w celu zapewnienia pro aktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP