Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej opublikowana w Dzienniku Ustaw

<p style="text-align: justify;">Opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 1 sierpnia br. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadza nowe obciążenie, z którym od 1 września 2016 r. będą musieli liczyć się przedsiębiorcy działający w obszarze sprzedaży detalicznej.</p>

>

Kogo dotyczy podatek od sprzedaży detalicznej?

Ustawa dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonuj? sprzedaży towarów (tj. rzeczy ruchomych lub ich części) na rzecz konsumentów, zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak i poza nim. Ustawa wprowadza jedynie kilka wył?czeń w zakresie towarów, których sprzedaż detaliczna nie będzie opodatkowana (takich jak: paliwa stałe, oleje opałowe, leki czy też środki spożywcze specjalnego przeznaczenia).

Co podlega opodatkowaniu?

Podstaw? opodatkowania jest nadwyżka przychodu osi?gniętego ze sprzedaży detalicznej w danym miesi?cu ponad kwotę 17 mln PLN. Z Podatek naliczany jest według progresywnej skali tj. 0,8% do kwoty 170 mln PLN podstawy opodatkowania, oraz 1,4% od podstawy opodatkowania, w części przewyższaj?cej kwotę 170 mln PLN.

Odst?pienie od części planowanych rozwi?zań

Wbrew zamiarom artykułowanym w toku procesu legislacyjnego, w Ustawie odst?piono od stosowania podwyższonych stawek od sprzedaży w niedziele i święta. Również pomysł opodatkowania sprzedaży przez Internet nie został ostatecznie wdrożony. Ponadto, w ustawie nie ma mechanizmów sumowania przychodów w celu opodatkowania podmiotów działaj?cych w ramach grupy kapitałowej.

Możliwe reakcje na wprowadzenie nowego podatku

Maj?c na względzie przyjęty model opodatkowania, należy zaznaczyć że zbliżony jest on do rozwi?zań węgierskich, które ostatecznie zostały zakwestionowane przez Komisję Europejsk?, co doprowadziło do wycofania się Węgier z wdrożenia analogicznego podatku.

Wprowadzenie podatku budzi nadto poważne w?tpliwości w kontekście naruszenia zakazu nakładania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej podatków obrotowych innych niż podatek od towarów i usług, a także może prowadzić do naruszenia przepisów o pomocy publicznej.

W tym kontekście, można z duż? doz? prawdopodobieństwa założyć, że wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce spotka się z reakcj? ze strony Komisji Europejskiej.

W zwi?zku z uchwaleniem Ustawy, w naszej ocenie jawi się jako istotne podjęcie działań, zmierzaj?cych do przygotowania prowadzonych przedsiębiorstw na nadchodz?ce zmiany w celu upewnienia się, że wywr? one jak najmniejszy negatywny wpływ na ich rentowność.

Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na obowi?zuj?ce regulacje, maj?ce zapobiegać unikaniu opodatkowania, wdrożenie jakichkolwiek działań zmierzaj?cych do zmiany modelu prowadzonej działalności, winno zostać poprzedzone dogłębn? analiz? pod k?tem uzasadnienia biznesowego planowanych działań.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie do nowego podatku, zapraszamy do kontaktu.

Patrycja Goździowska
Partner,  Doradca Podatkowy / Tax Advisor
Patrycja.Gozdziowska@ssw.pl
+48 664 445 116

Tomasz Wickel
Partner,  Radca Prawny / Attorney at law Tomasz.
Wickel@ssw.pl
+48 517 270 826

Łukasz Karpiesiuk
Partner, Doradca Podatkowy / Tax Advisor
Lukasz.Karpiesiuk@ssw.pl +48 785 229 797

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19