Analizy i badania

Ustawa krajobrazowa

<p style="text-align: justify;">11 września wejdzie w życie Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. Ustawa krajobrazowa), która wprowadza w szeregu ustaw zmiany mające na celu uregulowanie prawne obecności reklam w przestrzeni publicznej.</p>

>

Wejście w życie ustawy spowoduje zmiany w zakresie sytuowania tablic i urz?dzeń reklamowych, a także obiektów małej architektury i ogrodzeń. Powyższe zmiany będ? wynikały z wprowadzenia w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym regulacji umożliwiaj?cych radom gmin podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalenia zasad i warunków sytuowania powyższych obiektów, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mog? być one wykonane lub zakazu sytuowania ich na określonym obszarze. Dotychczas, w pewnym zakresie, powyższe zasady mogły być określane przez gminy w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie przez dan? gminę powyższej uchwały umożliwi jej pobieranie opłaty reklamowej od właścicieli, użytkowników wieczystych lub posiadaczy nieruchomości, na których znajduj? się tablice lub urz?dzenia reklamowe, niezależnie od tego, czy na danej tablicy lub urz?dzeniu eksponowana jest reklama. Gmina uzyska również możliwość nakładania kar pieniężnych w wysokości czterdziestokrotności opłaty reklamowej na podmioty, które umieściły tablice lub urz?dzenia reklamowe niezgodnie z zapisami uchwały, a w przypadku niemożności ustalenia takich podmiotów, na właścicieli, użytkowników wieczystych lub posiadaczy nieruchomości, na których umieszczono tablicę lub urz?dzenie reklamowe. Ustawa krajobrazowa wprowadza również zmiany do ustawy Prawo budowlane, zapewniaj?ce weryfikację zgodności poszczególnych zamierzeń budowlanych z uchwałami rad gmin. Weryfikacja taka będzie dokonywana również w ramach legalizacji samowoli budowlanych, a także przy zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Uchwały będ? określały warunki i terminy dostosowania istniej?cych, w dniu ich wejścia w życie, obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic i urz?dzeń reklamowych do wymogów uchwał, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie danej uchwały. W dalszej kolejności, dokonane na podstawie Ustawy krajobrazowej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuj? nałożenie na sejmiki województw obowi?zku uchwalenia, w terminie 3 lat od wejścia w życie Ustawy krajobrazowej, audytów krajobrazowych, określaj?cych, w szczególności obszary krajobrazów priorytetowych. Dla powyższych obszarów sejmiki województw będ? mogły ustalać normy dotycz?ce wysokości, kształtu budynków i ewentualnego stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury. Ponadto, rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym będ? uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego województw, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP