Aktualności firm stowarzyszonych

Tańsze kredyty dla MŚP w BNP Paribas Banku

<span><strong> <p><b>BNP Paribas Bank Polska podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kolejną linię kredytową, w ramach kt&oacute;rej uzyskał 50 mln euro na kredyty inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. </b></p> </strong></span>

>

Kolejna umowa podpisana przez BNP Paribas z EBI oznacza, że bank będzie dysponował w najbliższych latach funduszami, które udostępni małym i średnim przedsiębiorstwom na preferencyjnych warunkach. Środki z EBI, mog? być przeznaczone przez przedsiębiorstwa na finansowanie inwestycji o charakterze materialnym, jak np. budowa hal produkcyjnych, zakup maszyn lub środków transportu, jak również – niematerialnym: zakup licencji b?dź nakłady na badania i rozwój. Całkowity koszt inwestycji nie powinien przekraczać pułapu 25 mln euro, zaś maksymalna kwota kredytu,, o jak? mog? ubiegać się przedsiębiorstwa, to 12,5 mln euro. Kredyt udzielany jest w dwóch walutach: EUR i PLN na okres do 10 lat.
  

Kredyty inwestycyjne z EBI s? dostępne w BNP Paribas Banku od stycznia 2010 roku, a obecna umowa stanowi przedłużenie oferty. Od września 2011 roku kredyty udzielane w ramach linii kredytowej EBI mog? korzystać z bezpłatnych poręczeń Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Objęcie kredytu poręczeniem EFI umożliwia obniżenie wymaganego przez bank wkładu własnego z 20 proc. do 10 proc. wartości inwestycji.
  

Kredyty inwestycyjne w ramach funduszy EBI oraz poręczenia EFI stanowi? część oferty produktów kredytowych opartych o tzw. inteligentne wsparcie publiczne ze środków Unii Europejskiej. W ofercie BNP Paribas Banku znajduje się także Kredyt Technologiczny oraz kredyt na finansowanie przedsięwzięć energooszczędnych przygotowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, pozwalaj?cy uzyskać premię inwestycyjn?
w wysokości do 15 proc. kwoty udzielonego kredytu.
  

BNP Paribas jest jedynym bankiem na polskim rynku oferuj?cym tak szeroki zakres produktów kredytowych ze wsparciem unijnym.
  

Kredyty dostępne s? w oddziałach banku specjalizuj?cych się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w 8 Business Centres.
  

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest publiczn? instytucj? finansow? Unii Europejskiej, powołan? w roku 1957 na mocy Traktatu Rzymskiego, a jej właścicielami pozostaj? państwa członkowskie UE. Zgodnie ze swoim statutem EBI wspiera priorytety polityki UE, poprzez finansowanie integracji europejskiej, zrównoważonego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich. Finansowanie z EBI przeznaczane jest na projekty prowadz?ce do spójności gospodarczej i społecznej, zwi?zane z ochron? środowiska, badaniami i innowacyjności?, wsparciem MŚP, rozwojem transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych, promocj? energetyki ze źródeł odnawialnych. Więcej informacji na www.bei.org/sme.
  

BNP Paribas Bank Polska SA należy do grupy BNP Paribas, wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu, jednego z najlepiej ocenianych banków na świecie według Standard&Poor’s. BNP Paribas zatrudnia przeszło 200 tys. osób w ponad 80 krajach. Grupa prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarz?dzania aktywami i maj?tkiem. BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin