Analizy i badania

Świat wychodzi z kryzysu, ale w różnym tempie

<p><span><span>Bieżący rok będzie okresem powolnego wychodzenia z recesji największych gospodarek oraz dynamicznego wzrostu Chin, Indii i Brazylii, ale także wciąż poważnego ryzyka dla gospodarki światowej i rynk&oacute;w finansowych &ndash; to gł&oacute;wne wnioski raportu Global Economic Outlook przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.</span></span></p>

>

„Dokładnie rok temu większość zagranicznych analityków wieszczyła głęboki kryzys w całej Europie Środkowej. Recesji w regionie miała towarzyszyć głęboka przecena walut narodowych, czego przykładem miała być rekordowa słabość polskiego złotego wobec euro i dolara. Nasze analizy wskazywały na fundamentaln? siłę polskiej gospodarki, w tym polskiego konsumenta i st?d nasza prognoza od pocz?tku wskazywała na dynamikę wzrostu PKB na poziomie około 1,5%. Wierzyliśmy także, że pomimo recesji, społeczeństwa i rz?dy krajów Europy Środkowej wykaż? się dojrzałości?, a fundusze europejskie będ? skutecznie zachęcać do pod?żania drog? reform. Tak się też będzie działo w 2010 r.” – zapowiada Rafał Antczak, Wiceprezes Deloitte Business Consulting.

Większość z zaprezentowanych poniżej państw jest na dobrej drodze do wyjścia z kryzysu. Według prognoz Deloitte szybko będ? rozwijać się Chiny. Podobnie dobre prognozy dotycz? Indii. Nie można jednak zapomnieć, że oba te państwa będ? borykać się z wewnętrznymi problemami. Rok 2010 pomyślnie zapowiada się także dla Stanów Zjednoczonych, chociaż przewidywania dla tej gospodarki s? mniej optymistyczne niż dla poprzednich. Tempo wzrostu gospodarczego w Europie będzie nierównomierne – wszystkie kraje kryzys maj? już za sob?, oczekuje się jednak, że najlepsze wyniki osi?gn? państwa położone w środku i na wschodzie kontynentu. Poniżej bardziej szczegółowa analiza poszczególnych regionów.

Stany Zjednoczone – potencjał dla wzrostu. Choć prognozy krótkoterminowe s? optymistyczne, ryzyko, przed jakim stanie gospodarka amerykańska jest wysokie. Mimo to, rok 2010 zapowiada się bardzo pomyślnie – ponownie wzrosn? wyniki sprzedaży, a zyskowność pozytywnie zaskoczy wielu przedsiębiorców.

Chiny – będ? rosn?ć w siłę. Oczekuje się, że podwyższaj?cy się popyt w kraju w poł?czeniu z normalizacj? sytuacji w zakresie eksportu napędz? wzrost gospodarczy przez większ? część roku. W rezultacie, Chiny maj? szansę w najbliższych 12 miesi?cach zaj?ć miejsce Japonii jako druga co do wielkości gospodarka świata. Mimo to, ci?gle istnieje ryzyko możliwej inflacji oraz „bańki aktywów”.

Indie – silne strony przeważaj? nad słabymi. Rozwój Indii w bież?cym roku będzie dynamiczny dzięki dużemu popytowi wewnętrznemu, stabilności systemu finansowego oraz rosn?cemu zaufaniu inwestorów zagranicznych. Istniej? również pewne zagrożenia, zwi?zane m.in. z poziomem inflacji.

Japonia – kraj drepcze w miejscu. Mimo, że Japonia jako pierwsza z grupy krajów G7 przełamała recesję, japońska gospodarka wydaje się teraz najbardziej delikatna i podatna na wpływy, a jej równowaga podlega wielu zagrożeniom. Oznaki ożywienia gospodarczego zobaczymy nie wcześniej niż w połowie roku.

Strefa Euro – nieregularne postępy w zakresie powrotu do normalnej sytuacji. Kraje przemysłowe w centrum regionu wyznaczaj? tempo, podczas gdy inne s? ci?gle pogr?żone w recesji. Największym czynnikiem ryzyka dla strefy euro pozostaje sytuacja w Grecji i szerzej w tzw. grupie PIIGS (z ang. Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) wynikaj?ca z pęknięcia „bańki aktywów” i z typowych skutków kryzysu, takich jak znacz?cy wzrost deficytu budżetowego, długu publicznego, bezrobocia.

Wielka Brytania – zapowiada się powolne ożywienie gospodarcze. W 2010 roku nast?pi stopniowe ozdrowienie sytuacji ekonomicznej dzięki eksportowi oraz produkcji przemysłowej. Jednak ze względu na rosn?ce bezrobocie, ograniczony dostęp do kredytów oraz niskie nakłady rz?dowe, nie można spodziewać się nasilenia korzystnych tendencji.

Europa Środkowa – od paniki do zachwytu. Gospodarki Europy Środkowej wykazuj? równie zróżnicowan? sytuację jak strefa Euro. W 2009 r. z jednej strony była Polska z 1,7% wzrostem gospodarczym, a z drugiej kraje bałtyckie rejestruj?ce 16% spadek PKB. Jednak wszystkie kraje wykazały się nadspodziewan? elastyczności? i społeczno-polityczn? dojrzałości?, co sprawia, że inwestorzy ponownie zaczynaj? przejawiać zainteresowanie regionem. Przystępowanie krajów do strefy Euro prawdopodobnie nie będzie wstrzymane, pomimo (a może właśnie z powodu) problemów grupy PIIGS. Możliwe, że już w 2011 r. Estonia przyst?pi do strefy Euro, a Bułgaria w 2010 r. wejdzie do ERM2. Raport o Konwergencji, który będzie opublikowany przez Komisję Europejsk? w maju 2010 r. może więc przynieść sporo pozytywnych informacji dla regionu.

Brazylia – w odróżnieniu od reszty świata, Brazylia doświadczyła jedynie łagodnej recesji, po której miało miejsce szybkie ożywienie gospodarcze. Chociaż kraj jest ci?gle narażony na pewne ryzyko, najprawdopodobniej nast?pi tam szybki wzrost gospodarczy, któremu towarzyszyć będ? umiarkowana inflacja oraz nieprzerwany napływ inwestycji zagranicznych.

“Warto pamiętać, że zaledwie rok temu opisywaliśmy globaln? gospodarkę jako pogr?żon? w kryzysie, którego głębokość i czas trwania s? niemożliwe do przewidzenia” – twierdzi Dr. Ira Kalish, Dyrektor ds. Globalnej Ekonomi.,„Dziś głębokość i czas trwania kryzysu s? już nam znane. To, czego nie wiemy, to siła ożywienia gospodarczego, przyszła struktura globalnej ekonomii, oraz cena jaka osi?gn? poszczególne aktywa, w tym stawki oprocentowania, kursy wymiany walut, ceny towarów i inflacja ogólnie. Nie ma również pewności, jakie kroki powinny teraz poj?ć rz?dy państw i banki centralne, aby zawrócić z dróg, które wcześniej obrały. Ich decyzje w tym zakresie odegraj? ważn? rolę przy określaniu, co się dalej wydarzy”- dodaje.
  

Pełny raport Global Economic Outlook znajduje się na stronie www.deloitte.com/economicoutlook


Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa szwajcarskiego i jego firm członkowskich, które stanowi? oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działaj?cym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmuj?cej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w poł?czeniu ze znajomości? lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działaj?. 165 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP