Aktualności firm stowarzyszonych

„STOP Marnotrawstwu” w Carrefour – CSR w służbie innowacji

<p style="text-align: justify;">„STOP Marnotrawstwu”, realizowana od stycznia 2013 roku międzynarodowa inicjatywa Grupy Carrefour, której celem jest walka z codziennym marnotrawstwem na każdym szczeblu funkcjonowania firmy, a także promowanie przeciwdziałania marnotrawstwu wśród dostawców i klientów Carrefour, już w pierwszym roku przyniosła wymierne korzyści i innowacyjne rozwiązania.</p>

>

W ramach inicjatywy „STOP Marnotrawstwu”, Carrefour Polska podj?ł działania w siedmiu obszarach: edukacja pracowników i wprowadzenie ekologicznych nawyków w biurach i sklepach Carrefour, optymalizacja obiegu towarów, edukowanie klientów za pośrednictwem działań marketingowych, zaangażowanie dostawców w walkę z marnotrawstwem, zmniejszenie marnotrawstwa zwi?zanego z gospodark? opakowaniami, optymalizacja transportu i logistyki oraz racjonalizacja zużycia energii.

Inicjatywy podjęte w ramach realizacji programu „STOP Marnotrawstwu” to przede wszystkim działania operacyjne, których celem jest ograniczanie kosztów i wprowadzanie innowacyjnych rozwi?zań, stanowi?cych o przewadze konkurencyjnej firmy. „STOP Marnotrawstwu” to też działania edukacyjne kierowane do pracowników, klientów i dostawców sieci.

Dzięki „STOP Marnotrawstwu” w Carrefour Polska wprowadzono innowacyjne rozwi?zania ekologiczne, takie jak Free Cooling System, czyli wykorzystanie niskich temperatur wód podziemnych do obniżenia temperatury powietrza w sklepie, czy wykorzystanie CO2 w charakterze czynnika chłodniczego, co pozwoliło na zredukowanie zużycia energii o 25%. Optymalizacji poddano też operacje logistyczne, wdrażaj?c Transport Management System, który pozwolił na poprawę jakości i efektywności planowania oraz przełożył się na wymierne korzyści dla środowiska naturalnego, pozwalaj?c na optymalizację trasy transportu poprzez redukcję ilości pojazdów i pokonywanych przez nie kilometrów. Zrealizowano też projekt Backhouling & Fronthouling, polegaj?cy na eliminowaniu pustych przebiegów poprzez odpowiednie zarz?dzanie przeładunkami.

W ramach działań edukacyjnych stworzono kierowany do pracowników program „Jestem EKO”, którego celem było pokazanie, że drobne zmiany postawy pozwalaj? przeciwdziałać marnowaniu. Dostawcom zaproponowano skorzystanie z aplikacji „Autodiagnostyk”, będ?cej narzędziem do samooceny przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, zaś z myśl? o klientach przygotowano edukacyjny program „Odpowiedzialnie każdego dnia!” – jest to internetowa baza wiedzy, gdzie zamieszczane s? porady dotycz?ce przeciwdziałania marnowaniu żywności i zasobów naturalnych, a także odpowiedzialnego postępowania z odpadami domowymi.

„STOP Marnotrawstwu to inicjatywa, która przełożyła się na wymierne korzyści dla Carrefour Polska dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwi?zań. W Carrefour postrzegamy CSR kompleksowo, dlatego wdrażamy takie działania, które dotycz? wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa. Bior?c pod uwagę dotychczasowe satysfakcjonuj?ce rezultaty, planujemy kontynuację działań w roku 2014.” – powiedział Jean Anthoine, Prezes Carrefour Polska.

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i 2 największym detalist? na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour. W 1997 roku w Łodzi otwarto pierwsz? placówkę Carrefour w kraju. Od tego czasu Carrefour Polska dynamicznie rozwija się we wszystkich formatach. Dziś pod szyldem Carrefour działa w Polsce ponad 600 placówek: hiper- i supermarkety, sklepy franczyzowe Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience. W portfelu Carrefour znajduje się także 20 centrów handlowych skupionych w dużych i średnich miastach, jest także jednym z liderów na rynku przymarketowych stacji paliw. Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzi szereg projektów na rzecz dzieci i społeczności lokalnych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin