Aktualności firm stowarzyszonych

Startuje jedenasta edycja rankingu Deloitte Technology Fast 50 w Europie Środkowej

<p><span><span>Firma doradcza Deloitte rozpoczyna jedenastą edycję rankingu Technology Fast 50 w Europie Środkowej - dorocznego rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w regionie.</span></span></p>

>

Celem programu jest zwrócenie uwagi na najszybciej rosn?ce firmy działaj?ce w branży TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja). Ranking organizowany jest niezależnie w 17 krajach poza USA oraz w Europie Środkowej. W naszym regionie w rankingu uczestnicz? firmy z Polski, Czech, Węgier, Łotwy, Estonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Litwy.

W ubiegłorocznym rankingu na pierwszym miejscu, wśród firm z Europy Środkowej znalazła się polska firma Netmedia S.A. chociaż procentowo najwięcej firm pochodziło z Węgier.

Przyjęcie firmy do kategorii głównej rankingu wymaga spełnienia kilku kryteriów:

roczne przychody musz? osi?gać poziom co najmniej 50,000 EUR w każdym z pięciu ostatnich lat objętych analiz? (2005-2009), centrala firmy musi znajdować się w Europie Środkowej, firma musi opracowywać lub produkować własne technologie lub przeznaczać znaczne kwoty na działalność badawczo-rozwojow?, w jej strukturze własnościowej nie może dominować partner strategiczny, zwycięzców typuje się w oparciu o procentowy wzrost przychodów w badanych latach. Równolegle wybierane s? firmy w trzech podkategoriach: „Wschodz?ce Gwiazdy”, „Wielka Pi?tka” oraz nowa podkategoria - „Sustainable Growth”. W pierwszej z wymienionych dziedzin nominowane s? „młode” firmy charakteryzuj?ce się dużym potencjałem, ale zbyt krótko prowadz?ce działalność, by móc spełnić kryteria dotycz?ce wyników z pięciu lat. Dodatkowym wyznacznikiem jest fakt, że firma musi działać na rynku od trzech do pięciu lat, a jej przychody za każdy rok z ostatnich trzech lat musz? przekraczać 30,000 EUR.

W kategorii „Wielka Pi?tka” nagradzane s? duże, szybko rozwijaj?ce się firmy, które w ostatnim pięcioleciu (2005-2009) odnotowały wyj?tkowo wysoki wzrost. W stosunku do przychodów wygenerowanych w ostatnim, branym pod uwagę w rankingu roku (2008), stosowane s? surowsze kryteria: minimalny wymagany poziom wynosi 25 mln EUR. Natomiast na miano firm zachowuj?cych „Sustainable Growth” zasługuj? instytucje, które w rankingu znajduj? się najdłużej.

Program Fast 50 zawsze przyci?gał innowacyjne firmy, które w większości działały w branży internetowej oraz sektorze oprogramowania i telekomunikacji. Wraz z narastaj?c? dojrzałości? tych branż jesteśmy niezmiernie ciekawi, jak będzie kształtować się struktura finalistów w roku 2010 i jakie nowe gwiazdy innowacyjności pojawi? się w naszym rankingu – powiedział Dariusz Nachyła, Partner odpowiedzialny w Europie Środkowej za usługi dla sektora technologii, mediów i telekomunikacji.

Formularz rejestracyjny on-line oraz szczegółowe warunki udziału znajduj? się na stronie internetowej www.deloitte.com/fast50ce. Tegoroczna edycja konkursu zakończy się 9 lipca 2010 r.

Ogłoszenie wyników nast?pi 19 października 2010 r. Podobnie jak w latach poprzednich zwycięzcy konkursu regionalnego będ? automatycznie nominowani w konkursie ogólnoeuropejskim pod nazw? „Technology Fast 500 EMEA”

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin