Aktualności firm stowarzyszonych

START2ACT zaproszeni do udziału w projekcie mającym na celu zmniejszenie zużycia energii oraz obniżenie kosztów

<p style="text-align: justify;">Projekt START2ACT jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest pomoc młodym MŚP oraz firmom typu start-up w zmniejszeniu zużycia energii oraz obniżeniu kosztów. Aby to osiągnąć, proponujemy bezpłatne doradztwo i działania szkoleniowe w dziewięciu krajach europejskich: <strong>Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Węgrzech, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii. </strong></p>

>

W celu zwiększenia efektywności energetycznej w biurze poprzez zmianę behawioraln? w projekcie START2ACT zajmiemy się sprzętem biurowym, którego zużycie energii rośnie w świecie biznesu najszybciej, zużywaj?c 15% całkowitej energii wykorzystywanej w firmach. Ta liczba ma zaś wzrosn?ć nawet do 30% w 2020 roku. Projekt START2ACT ma na celu zastosowanie w firmach wielu dostępnych już rozwi?zań i narzędzi umożliwiaj?cych oszczędzanie energii, które nie s? odpowiednio wykorzystywane ze względu na brak wiedzy dotycz?cej ich praktycznego zastosowania lub niewystarczaj?cego zaangażowania ludzi do zmiany zachowań w życiu codziennym. Ponadto działania projektu START2ACT maj? zachęcić do wprowadzenia zakupów sprzętu biurowego w sposób zrównoważony, w tym wyposażenia siedziby (HVAC, oświetlenie, etc.) a także zakupu towarów i usług. Poprzez te działania START2ACT chce wprowadzić kulturę użytkowania energii w sposób zrównoważony w MŚP i firmach typu start-up.

Czy pracuje Pan/Pani w nowopowstałym MŚP lub firmie typu start-up w Europie? Firmy takie s? podstaw? gospodarki przyszłości! Program START2ACT zajmuje się wymian? wiedzy i know-how w zakresie energooszczędnych rozwi?zań, angażuj?cych młodych przedsiębiorców i pracowników w oszczędzanie energii. Zespół projektu START2ACT jest gotowy pomóc Państwu i Państwa firmie oszczędzać energię i pieni?dze, a także osi?gn?ć przewagę konkurencyjn? i dobr? reputację na rynku. Codzienne energooszczędne postępowanie, podejmowanie strategicznych decyzji i właściwe zarz?dzanie firm? to sposób na osi?gnięcie celu.

Więcej informacji: pl.start2act.eu

Zapisy: start2act(@)kape.gov.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19