Średnie firmy jako pierwsze odczuwają poprawę sytuacji na początku tego roku

<p style="text-align: justify;">Średnie firmy najlepiej w całym sektorze MŚP oceniają swoją sytuację w I kwartale br. – odczyt „Barometru EFL”[1] dla tej grupy wyniósł 59,8 pkt. Ponadto, podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób odnotowały największy w sektorze wzrost wartości indeksu kwartał do kwartału (+2,7 pkt.). Taki wynik to pochodna bardzo optymistycznych prognoz dotyczących inwestycji. Ich wzrostu na początku tego roku spodziewa się ponad 38% średnich przedsiębiorstw, podczas gdy w ostatnim kwartale 2016 roku odsetek był niższy o 15 pp. Dla porównania, więcej inwestować planuje tylko 19% mikro oraz 32% małych firm.</p>

>

-  Na sektor MŚP, choć najczęściej jest omawiany w całości, należy spojrzeć bior?c pod uwagę jego wewnętrzne zróżnicowanie w zależności od wielkości firm, która ma wpłw na ocenę przyszłej sytuacji oraz planów inwestycyjnych. T? różnicę widać w naszych cokwartalnych pomiarach, w których opinie mikro, małych i średnich firm bardzo często odbiegaj? od siebie. Większe podmioty, przeważnie z większym doświadczeniem, czuj? się pewniej na rynku i w zwi?zku z tym śmielej planuj? kolejne inwestycje. Na drugim biegunie mamy mikro i małych przedsiębiorców, którzy charakteryzuj? się nieco większ? ostrożności? inwestycyjn?. Potwierdza to odczyt „Barometru EFL” za I kwartał tego roku. Choć subindeksy wszystkich trzech rodzajów firm wzrosły kwartał do kwartału, to jednak z największym optymizmem mamy do czynienia wśród największych uczestników sektora MŚP. Natomiast im mniejsza jest firma, tym subindeks jest niższy  – mówi  Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Średniaki z ponadprzeciętnym wynikiem

Subindeks „Barometru EFL”, który informuje o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, w I kwartale 2017 roku był najwyższy wśród średnich przedsiębiorstw i wyniósł 59,8 pkt. Mikro i małe firmy nieco gorzej oceniaj? swoj? sytuacj? – wartość odczytu wyniosła odpowiednio 51,5 pkt, oraz 57,8 pkt. Warto jednak podkreślić, że wszystkie wyniki wci?ż pozostaj? ponad progiem ograniczonego rozwoju (OR[2]) wynosz?cym 50 pkt., czyli także mniejsze przedsiębiorstwa widz? w najbliższych miesi?cach szansę na rozwój. W przypadku małych i średnich firm subindeks ma najwyższ? wartość od ponad roku, podczas gdy mikro podmioty odnotowały drugi najniższy wynik w ci?gu ostatnich pięciu kwartałów.

Inwestycje sprawc? lepszych nastrojów

W porównaniu do IV kwartału 2016 roku poprawa nastrojów jest widoczna w każdej kategorii podmiotów, na co wpływ miał stosunkowo duży odsetek respondentów przewiduj?cych wzrost inwestycji. Największymi optymistami s? średnie firmy (+2,7 pkt. k/k). Sk?d taki wynik? Podczas gdy pod koniec ubiegłego roku co czwarty „średniak” prognozował wzrost inwestycji, w I kwartale tego roku już więcej niż co trzeci (38,3%). Obecnie więcej średnich firm spodziewa się też wzrostu sprzedaży swoich towarów i usług niż miało to miejsce kwartał temu (I kwartał 2017:29,2%; IV kwartał 2016:16,7%).

Więcej inwestować na pocz?tku tego roku planuje także 19,1% mikro firm oraz 31,9% małych. S? to również wyniki lepsze niż kwartał temu, co w szczególności widać wśród najmniejszych podmiotów. W IV kwartale wzrostu inwestycji spodziewało się jedynie 7,4% mikro przedsiębiorców.

Główny odczyt „Barometru EFL” za I kwartał 2017 roku wyniósł 57,1 pkt. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wartość wskaźnika jest aż o 4 punkty wyższa, a kwartał do kwartału różnica wynosi +1,8 pkt.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  „Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest metod? CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-10 lutego 2017 r.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref2[2]  Próg OR  jest podstawow? miar? analityczn? zastosowan? do wyników badania, który stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występuj? sprzyjaj?ce warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te s? niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, czyli poziom ograniczonego rozwoju.

***  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 287 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19