Sprzedaż detaliczna nieco słabiej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku o 3,7% r/r wobec wzrostu o 4,8% we wrześniu, co było poniżej naszej prognozy (5,2%) i konsensusu rynkowego (4,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w październiku o 4,6% r/r wobec wzrostu o 6,3% we wrześniu. </p>

>

W kierunku spowolnienia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim niższe dynamiki sprzedaży żywności (3,7% r/r w październiku wobec 5,9% we wrześniu), paliw (0,9% wobec 6,0%) oraz w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-2,5% r/r wobec 5,2%). W kontekście dobrej sytuacji na rynku pracy oraz optymistycznych nastrojów konsumenckich spadki te maj? naszym zdaniem charakter przejściowy (potęgowany przez niekorzystne efekty kalendarzowe) i nie sygnalizuj? trwałej tendencji do pogorszenia warunków w handlu detalicznym.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, podobnie jak te z kliku ostatnich miesięcy, w ograniczonym stopniu odzwierciedlaj? popyt konsumpcyjny realizowany z użyciem środków z programu Rodzina 500+. Naszym zdaniem, środki te przeznaczone s? bowiem w dużym stopniu na usługi lub zakupy w sklepach zatrudniaj?cych poniżej 10 osób. Ponadto, czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki sprzedaży detalicznej jest obserwowany w ostatnich kwartałach wzrost skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania (por. MAKROmapa z 12.09.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19