Aktualności firm stowarzyszonych

SPLIO pozyskało 10 milionów euro

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="center">SPLIO pozyskało 10 milionów euro z funduszu Fonds Ambition Numérique, zarządzanego przez Bpifrance w ramach programu inwestycji na przyszłość Programme d’investissement d’avenir, BNP Paribas Développement oraz Amundi PEF, na rozwój swojej platformy SPRING.</p>

>

Paryż, 17 października 2016 – SPLIO, twórca oprogramowania Customer Experience Management w modelu SaaS, informuje o pozyskaniu środków w wysokości 10 milionów euro z funduszu Fonds Ambition Numérique (Fundusz Ambicji Cyfrowej) zarz?dzanego przez Bpifrance, w ramach Programu inwestycji na przyszłość (PIA) prowadzonego przez Generalny Komisariat ds.  Inwestycji (Commissariat Général ?  l’Investissement, CGI), BNP Paribas Développement oraz Amundi Private Equity Funds (PEF).

SPLIO bazowało na wyj?tkowych relacjach ze swoimi 500 klientami z branży retail oraz dóbr luksusowych, aby opracować SPRING, pierwsz? platformę do zarz?dzania Customer Experience w modelu SaaS dla firm z branży retail.

Wprowadzenie platformy SPRING na rynek odbywa się w momencie, w którym zmiana sposobu zarz?dzania doświadczeniami klienta staje się konieczności?. W dobie rosn?cego znaczenia cyfryzacji, zaspokajanie potrzeb klientów staje się dla firm z branży retail coraz trudniejsze ze względu na zwiększaj?c? się ilość punktów kontaktu oraz zmieniaj?ce się ścieżki klientów. SPRING stawia czoła tym nowym wyzwaniom likwiduj?c silosy organizacyjne oraz oferuj?c wizję „customer centric” konsumenta. Dzięki temu, cała firma dysponuje kompletn? wizj? ścieżki klienta, niezależnie od kanału interakcji z mark?.

Obroty SPLIO w 2015 roku wyniosły 16 milionów euro.

Celem nowego zespołu zarz?dzaj?cego powołanego przez założycieli SPLIO jest wykorzystywanie obecnej bazy klientów, przewagi technologicznej oraz doskonałego time to market, aby stać się liderem tego nowego rynku dla branży retail.

Po 15 latach rozwoju przynosz?cego zyski oraz finansowanego ze środków własnych, staliśmy się licz?cym się graczem w dziedzinie zarz?dzania wielokanałowymi kampaniami”  – mówi  Raphaël Jore, Prezydent i współzałożyciel SPLIO.  „Pozyskanie funduszy pozwoli nam dzisiaj na zwiększenie tempa rozwoju oraz na rozwijanie naszej nowej platformy.”

Jesteśmy dokładnie we właściwym momencie, we właściwym miejscu, z właściw? platform?”– zauważa  Mireille Messine, CEO SPLIO. „Dokonaliśmy tego podwyższenia kapitału, aby ustrukturyzować SPLIO, wzmocnić nasz? przewagę technologiczn? oraz rozpowszechnić nasze oprogramowanie SPRING. Te nowe inwestycje umożliwi? nam w szybki sposób zaj?ć pozycję lidera rozwi?zań do zarz?dzania doświadczeniami klienta w modelu SaaS.”

Byliśmy pod wrażeniem finansowanego ze środków własnych rozwoju firmy SPLIO, której udało się otworzyć jednostki zależne w 5 krajach, w tym w Chinach”  – podkreśla  Delphine Larrandaburu, Dyrektor ds. Inwestycji w BNP Paribas Développement.  „Świadczy to o jakości w realizowaniu procesów i jest dowodem na zdolność do powielania oraz industrializowania modelu biznesowego w nadchodz?cych latach.”

Bardzo nas cieszy możliwość towarzyszenia firmie SPLIO w nadchodz?cych etapach jej rozwoju w tym niezwykle dynamicznym sektorze. Uważamy, że masa krytyczna firmy SPLIO oraz jej nowa platforma SPRING w modelu SaaS sprawiaj?, że jest ona kluczowym elementem tego ekosystemu oraz niew?tpliwie podmiotem odgrywaj?cym rolę w konsolidacji tego sektora.”  – komentuje  Frédéric Le Brun, Dyrektor ds. Inwestycji w Bpifrance.

***

SPLIO

SPLIO to twórca oprogramowania marketingowego w modelu SaaS, specjalizuj?cy się w branży retail oraz dóbr luksusowych. SPRING, platforma Customer Experience Management (CEM) od SPLIO, ł?czy wszystkie moduły niezbędne do wdrożenia Centrum Wiedzy o Kliencie, daj?c możliwość realizowania strategii omnichannel w czasie rzeczywistym. Od 2001 roku SPLIO koncentruje się na wszelkich zagadnieniach zwi?zanych z branż? retail: wielokanałowych ścieżkach klientów, działaniach marketingowych w czasie rzeczywistym oraz spersonalizowanych programach lojalnościowych, aby rozwijać swoj? platformę do zarz?dzania doświadczeniami klienta. Dzięki funkcjonalnościom, które s? dedykowane wszystkim działom firmy maj?cym kontakt z klientem, opieraj?cym się na własnościowej architekturze danych, a skupiaj?cym się na osobie jako jednostce, platforma w modelu SaaS od SPLIO wspiera marki w działaniach na rzecz doświadczeń klienta, które jest pojęciem znacznie szerszym niż samo zarz?dzanie relacjami z klientem, umożliwiaj?c uwzględnienie, mierzenie, monitorowanie i wymianę informacji na temat zaangażowania potencjalnego lub obecnego klienta, bez względu na kanał interakcji.

SPLIO jest obecne w 6 krajach (we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Brazylii i w Chinach) i współpracuje z ponad 500 klientami, takimi jak Sephora, Beaumanoir, L’Oréal, New Balance, Patrizia Pepe, Huawei czy La Maison du chocolat.

www.splio.com

BNP ParibasDéveloppement

BNP Paribas Développement, spółka zależna Grupy BNP Paribas, jest spółk? akcyjn? powstał? w 1988 roku, inwestuj?c? własne środki bezpośrednio w rozwój MŚP i prężnie działaj?cych przedsiębiorstw o średnich rozmiarach oraz w zapewnianie ich trwałości poprzez ułatwianie ich zmian własnościowych, jako udziałowiec mniejszościowy. Rola BNP Paribas Développement wykracza poza udostępnienie przedsiębiorstwu środków finansowych w celu zapewnienia mu stabilnych zasobów i polega na wspieraniu zespołu zarz?dzaj?cego w realizacji jego planu strategicznego w perspektywie średnioterminowej. Nasza mniejszościowa pozycja zapewnia naszym wspólnikom właściwe zarz?dzanie bez ingerencji w bież?ce kierowanie spółk?, przy jednoczesnym korzystaniu z siły uznanej grupy i z doświadczenia partnera, którego portfel składa się z ponad 300 udziałów. Inwestowanie na naszych środkach własnych gwarantuje naszym partnerom możliwość długoterminowego wsparcia, dopasowanego do projektu oraz umożliwiaj?cego realizację działań pośrednich: reorganizację kapitałow?, rozwój zagraniczny itp. BNP Paribas Développement stworzyło w 2016 roku strukturę organizacyjn? poświęcon? kapitałowi przeznaczonemu na innowacje, który inwestuje w fazie  pocz?tkowej oraz w późniejszych etapach rozwoju startupów o wysokim potencjale.

http://www.bnpparibasdeveloppement.com

Amundi PEF

Z ponad 5,5 mld euro aktywów (na dzień 31 grudnia 2015), Amundi Private Equity Funds oferuje swoim indywidualnym i instytucjonalnym klientom szerok? gamę produktów dopasowanych do ich potrzeb oraz zapewnia im dostęp do zarz?dzania środkami z funduszy private equity, infrastrukturalnych oraz z funduszy private equity dedykowanych do bezpośredniego obejmowania udziałów w spółkach nienotowanych na giełdzie. Amundi PEF towarzyszy przedsiębiorstwom w fazie rozwoju oraz zmian własnościowych. Amundi PEF jest spółk? zarz?dzaj?c? akredytowan? przez AMF, spółkę zależn? grupy Amundi (europejskiego lidera w dziedzinie zarz?dzania aktywami, zarz?dzaj?cego około 1000 mld euro aktywów na koniec czerwca 2016).

www.amundi-pef.com

Fonds Ambition Numérique

Fonds Ambition Numérique to fundusz inwestycyjny dedykowany dla startupów z branży cyfrowej, uruchomiony przez Francję w ramach Programme d’investissement d’avenir powziętego przez Caisse des Dépôts i zarz?dzanego przez Bpifrance Investissement.  Niniejszy fundusz jest zaangażowany we współinwestowanie w startupy o wysokim potencjale innowacyjności, rozwijaj?c nowe technologie, sposoby wykorzystania oraz usługi gospodarki cyfrowej.

Inwestorzy & Inne podmioty

Bpifrance Investissement  : Véronique Jacq, Victoire Millerand, Frédéric Le Brun
BNP Paribas Développement  : Delphine Larrandaburu
Amundi PEF  : Mathieu de la Rochefoucauld
Doradztwo finansowe SPLIO: Michael Azencot, Oriane Benveniste-Profichet, David Salabi (Financière Cambon)
Doradztwo prawne spółki: Olivier Renault, Juliette Bordat (Renault, Thominette, Vergnaud & Reeve)
Doradztwo i audyt prawny inwestorów: Pierre-Olivier Brouard, Pauline Clémentin (Alerion)
Inne usługi doradcze  : Fabien Mauvais (Lamartine Conseil)  ; Grine Lahreche, Christophe Bornes (LL.Berg)
Doradztwo prawne Bpifrance Investissement: Charlotte Sorin
Audyt finansowy  : Hugues Lisan, Virginie Vincent (ASC Consulting)
Audyt technologiczny: Ludovic Demare (Omycron)

Kontakt dla prasy

SPLIO
Karolina Franczyk
kfranczyk@splio.pl
+48 22 762 88 84

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19