Analizy i badania

Spadek wskaźnika koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (PMI)

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (PMI) zmniejszył się nieznacznie w listopadzie do 52,1 pkt. wobec 52,2 pkt. w październiku, co było poniżej naszej prognozy (53,0 pkt.) i konsensusu rynkowego (52,8 pkt.). </strong>Pogorszenie nastrojów wynikało z nieznacznego zmniejszenia zapasów pozycji kupionych i wydłużenia się czasu dostaw. Pozostałe wskaźniki wskazały natomiast na poprawę lub stabilizację koniunktury w przetwórstwie w listopadzie.</p>

>

Składowa dotycz?ca nowych zamówień ogółem odnotowała najwyższy poziom od lipca br. Szybszy wzrost zamówień nast?pił dzięki poprawie popytu krajowego, przy jednoczesnym lekkim spowolnieniu wzrostu popytu zagranicznego. Jest to spójne z odnotowanym w listopadzie obniżeniem wartości składowej dla bież?cej produkcji w niemieckim przetwórstwie. Wyższy napływ zamówień wspierał wzrost produkcji. Składowa dotycz?ca bież?cej produkcji w Polsce zwiększyła się z 52,6 pkt. w październiku do 52,7 pkt. w listopadzie (najwyższy poziom od lipca br.), co w poł?czeniu z pozytywnym wpływem efektu dni roboczych stanowi wsparcie dla naszej prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w listopadzie (8,0% wobec 4,1% we wrześniu).

W strukturze październikowego PMI na szczególn? uwagę zasługuje również stabilizacja składowej dotycz?cej zatrudnienia na niezmienionym w stosunku do października poziomie. W efekcie, w listopadzie znalazła się ona już 28 miesi?c z rzędu powyżej granicy 50 pkt., oddzielaj?cej wzrost od spadku zatrudnienia. Był to jednocześnie najdłuższy, nieprzerwany okres zwiększenia zatrudnienia w historii badań. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie (1,1% r/r – bez zmian w stosunku do października).

Pomimo przyspieszenia tempa wzrostu bież?cej produkcji i nowych zamówień, zmniejszenie poziomu zapasów przy jednoczesnym zmniejszeniu aktywności zakupowej przedsiębiorstw sygnalizuje ryzyko dla trwałości ożywienia w polskim przetwórstwie. Podobnie jak przed miesi?cem firmy pozostawały ostrożne w zakupie środków produkcji (aktywność zakupowa spadła w najszybszym tempie od lipca 2014), co sygnalizuje wysok? niepewność firm, co do przyszłego poziomu koniunktury. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2016 r.

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko negatywna dla kursu złotego i pozytywna dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin