Analizy i badania

Silny popyt na pracę w przetwórstwie wspiera wzrost zatrudnienia

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 9,0 tys. m/m wobec wzrostu o 19,1 tys. w czerwcu.</p>

>

Naszym zdaniem głównym czynnikiem wzrostu zatrudnienia w lipcu był utrzymuj?cy się silny popyt na pracę w przetwórstwie przemysłowym. Był on sygnalizowany przez wyniki badań koniunktury, zgodnie z którymi składowa zatrudnienia indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększyła się w lipcu do 53,2 pkt. wobec 52,8 pkt. w czerwcu (por. MAKROmapa z 1.08.2016). Roczna dynamika zatrudnienia wzrosła w lipcu do 3,2% wobec 3,1% w czerwcu, co jest jej najwyższym poziomem od lipca 2011 r.  

Oczekujemy, że z powodu narastaj?cych problemów ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników roczna dynamika zatrudnienia osi?gnie lokalne maksimum w III kw., a pocz?wszy od IV kw. zacznie się stopniowo obniżać. Wsparciem dla naszej prognozy jest obserwowana od maja br. stabilizacja stopy bezrobocia oczyszczonej z wpływu czynników sezonowych na poziomie ok. 9,1%-9,2%. Sygnalizuje to, że rynek pracy jest bardzo blisko stanu równowagi.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19