Silne przyspieszenie wzrostu płac w październiku

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku do 7,4% r/r wobec 6,0% we wrześniu, kształtując się powyżej naszej prognozy (6,1%) i konsensusu rynkowego (6,5%). Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw były przesunięcia wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach, a w mniejszym stopniu narastanie presji płacowej związanej z poprawą sytuacji na rynku pracy. </p>

>

Czynnikiem pozytywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń była również korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż 2016 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), podbijaj?ca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Tym samym uważamy, że w kolejnych miesi?cach dynamika nominalnych wynagrodzeń ulegnie zmniejszeniu. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w październiku o 5,2% r/r wobec 3,8% we wrześniu.

Obniżenie wieku emerytalnego ograniczyło wzrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w październiku o 5,0 tys. m/m wobec wzrostu o 5,2 tys. we wrześniu. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia w październiku obniżyła się do 4,4% wobec 4,5% we wrześniu. Podobnie jak w kilku ostatnich miesi?cach wzrost zatrudnienia w październiku był ograniczany przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo, czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki zatrudnienia było skorzystanie przez niektóre osoby z uzyskanego prawa do emerytury w zwi?zku z obniżeniem wieku emerytalnego. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez PAP, od 1 do 28 października ZUS wydał ponad 224 tys. decyzji o przyznaniu takich świadczeń, z czego aktywne zawodowo osoby stanowiły 31,9%. W kolejnych kwartałach oczekujemy wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia.

Realne tempo wzrostu funduszu płac najwyższe od 2008 r.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w październiku 9,9% r/r wobec 8,4% we wrześniu i 8,6% w III kw. a tym samym ukształtowało się na najwyższym poziomie od września 2008 r. Stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika spożycia prywatnego w nie zmieni się w IV kw. w porównaniu do III kw. i wyniesie 4,7% r/r.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!