Sierpniowa inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu do lipca i wyniosła 2,0% r/r, kształtując się zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem GUS i konsensusem rynkowym oraz nieznacznie powyżej naszej prognozy (1,9%).</p>

>

Silny wzrost inflacji bazowej w sierpniu

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia inflacji (o 0,1 pkt. proc.) była niższa dynamika cen paliw, która obniżyła się w sierpniu do 15,3% r/r wobec 18,0% w lipcu, co wynikało w znacznym stopniu z efektu wysokiej bazy sprzed roku (w sierpniu ub. r. ceny paliw wzrosły o 2,2% m/m podczas gdy w sierpniu br. zmniejszyły się o 0,1% m/m). Ujemny wpływ na inflację miała również niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,1% r/r w sierpniu wobec 2,2% r/r w lipcu). Jej obniżenie wynikało z niższego tempa wzrostu cen w kategoriach "oleje i tłuszcze”, "mleko, sery, jaja”, "owoce”, podczas gdy przeciwny wpływ miała wyższa dynamika cen warzyw. W kierunku zwiększenia inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen nośników energii (2,1% r/r w sierpniu wobec 1,8% w lipcu – efekt podwyżek cen gazu: +2,0% m/m w sierpniu) oraz wzrost inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w sierpniu do 0,9% r/r wobec 0,6% w lipcu, osi?gaj?c najwyższy poziom od stycznia 2018 r. Do wzrostu inflacji bazowej przyczyniła się wyższa dynamika cen w szeregu kategorii: "inne wydatki na towary i usługi”, "ł?czność”, "odzież i obuwie”, "użytkowanie mieszkania” (bez nośników energii), "rekreacja i kultura” oraz "zdrowie”. W kolejnych miesi?cach oczekujemy dalszego łagodnego wzrostu inflacji bazowej. Wzrost ten będzie zwi?zany z umiarkowan? presj? płacow? oddziałuj?c? w kierunku zwiększenia jednostkowych kosztów pracy.

Inflacja pozostanie w trendzie spadkowym

Opublikowane dziś dane s? spójne z nasz? zrewidowan? prognoz? inflacji na lata 2018-2019 (por. MAKROmapa z 10.09.2018). Oczekujemy, że w IV kw. br. inflacja obniży się do 1,4% r/r wobec 1,9% w III kw., co zwi?zane będzie ze zmniejszeniem dynamiki cen żywności, paliw i nośników energii. Przeciwny efekt będzie miał prognozowany przez nas wzrost inflacji bazowej. W efekcie w całym 2018 r. inflacja spadnie do 1,6% wobec 2,0% w 2017 r. W 2019 r. oczekujemy spadku inflacji do 1,5%, na który złoży się wyższa inflacja bazowa oraz niższe tempo wzrostu cen żywności, nośników energii oraz paliw.

Dzisiejsze dane o sierpniowej inflacji s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!